Dodatok č. 1 VZN Obce Polomka č. 38/2009 o hospodárení s majetkom obce

Dodatok č. 1

VZN Obce Polomka č. 38/2009

o hospodárení s majetkom obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe  ustanovenia § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien  a doplnkov vydáva

 

Dodatok č. 1

 

Všeobecne záväzného nariadenia

Obce Polomka  č. 38/2009 – o hospodárení s majetkom obce

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo uznesením č. 171/2009 zo dňa 23.4.2009 na VZN č. 38/2009, ktoré dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

1.       V  § 11 sa menia sadzby za užívanie pozemkov v bodoch 1. až 8 takto:  

 

Stanovenie sadzby ročnej úhrady za užívanie pozemkov v majetku obce

Úhrada za dočasné užívanie pozemkov je určená ako ročná úhrada za m2 podľa účelu a lokality nasledovne:

1.       Zriadenie záhrady do výmery 50m2

lokalita I.      0,55 € a viac

lokalita II.    0,28 € a viac

1.       Zriadenie záhrady nad výmeru 50m2

lokalita I.      0,03 € a viac

lokalita II.    0,02 € a viac

2.       Výstavba garáže (okrem prenosnej garáže)

lokalita I.      0,55 € a viac

lokalita II.    0,28 € a viac

3.       Pozemok užívaný na prístupovú cestu

lokalita I.      0,55 € a viac

lokalita II.    0,28 € a viac

4.       Obchodná činnosť – stavba obchodnej prevádzky trvalého charakteru

lokalita I.      0,55 € a viac

lokalita II.    0,28 € a viac

5.       Obchodná činnosť – stavba prevádzky pohostinských a reštauračných služieb trvalého charakteru

lokalita I.      0,55 € a viac

lokalita II.    0,28 € a viac

6.       Obchodná činnosť – stavba prevádzky služieb trvalého charakteru - kamenárska dielňa, opravovne, autobazár, čerpacia stanica (pohonných hmôt a pod.)

lokalita I.      0,55 € a viac

lokalita II.    0,28 € a viac

7.       Iná  činnosť – pozemky na stavby, sklady a pod. / slovenská správa ciest/

lokalita I.      0,55 € a viac

lokalita II.    0,09 € a viac

8.       Športová činnosť

lokalita I.      0,28 € a viac

lokalita II.    0,02 € a viac (všetky sadzby sú uvádzané s DPH)

 

2.

 v § 12 sa menia sadzby za užívanie nebytových priestorov v bodoch 1 až  12 takto:

 

Stanovenie sadzby ročnej úhrady za užívanie nebytových priestorov v majetku obce

Úhrada za dočasné užívanie nebytových priestorov je určená ako ročná sadzba za m2 podľa účelu a lokality nasledovne:

1.       Priestory prenajímané na nepodnikateľské účely nepodnikateľským subjektom s výnimkou fyzických osôb

a)       lokalita I.              5,50 € a viac

b)       lokalita II.            5,50 € a viac

2.       Priestory prenajímané pre zdravotnícke zariadenia alebo pre právnické osoby alebo fyzické osoby na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

a)       lokalita I.              11,-€ a viac

b)       lokalita II.            11,-€ a viac

3.       Obchodné priestory so sortimentom predaja potravín, mäsa, ovocia a zeleniny

a)    lokalita I.              14,60 € a viac

b)    lokalita II.            10,99 € a viac

4.       Obchodné priestory s predajom textilu, obuvi, zlata, elektroniky atď.

a)    lokalita I.              14,60€ a viac

        b)    lokalita II.            10,95€ a viac

5.       Reštauračné, pohostinské priestory a priestory podobných úžitkových vlastností

a)    lokalita I.              14,60 € a viac

        b)    lokalita II.            10,95 € a viac

6.       Priestory užívané na prevádzkovanie služieb (opravovne, zberne, požičovne a pod.) a garáže

a)    lokalita I.              14,60 € a viac

        b)    lokalita II.            10,95 € a viac

7.       Kancelárske priestory

a)    lokalita I.              14,60 € a viac

        b)    lokalita II.            10,95 € a viac

8.       Výrobné, skladovacie priestory a priestory podobných úžitkových vlastností

a)    lokalita I.              14,60 € a viac

        b)    lokalita II.            10,95 € a viac

9.       Herne, stávkové kancelárie, reprezentačné, peňažné a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností

a)    lokalita I.              14,60 € a viac

        b)    lokalita II.            10,95 € a viac

10.    Ostatné priestory

a)    lokalita I.              14,60 € a viac

        b)    lokalita II.            10,95 € a viac

11.    Úhrada za dočasné užívanie priestorov telocviční v školských areáloch na celom území:

a)       pri podlahovej ploche nad ...........m2 je minimálna sadzba ...........,-€ / hodina, vrátane úhrady za médiá,

b)       pri podlahovej ploche pod .............m2 je minimálna sadzba .............,-€ / hodina, vrátane úhrady za médiá. /nemali sme/

12.Úhrada za viacúčelové ihrisko pri použití verejného osvetlenia1,10 € na hodinu. (všetky sadzby sú stanovené s DPH)

 

§ 2
Ostatné ustanovenia VZN č. 38/2009 o hospodárení s majetkom obce ostávajú nezmenené.
§3
Dodatok č. 1 VZN obce Polomke č. 38/2009 o hospodárení s majetkom obce bol schválený obecným   zastupiteľstvom v Polomke dňa 15.12.2011 uznesením číslo 84/2011 OZ a nadobúda účinnosť 1.1.2012.
 
                                                                                                   Ing. Ján Lihan

                                                                                                                 starosta obce                                      

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením dňa: 30.11.2011

Schválené dňa 15.12.2011, uznesením č.  84/2011-OZ

Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa: 16.12.2011

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 2.01.2012