Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,  v ktorého  zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo  prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce ( teda najneskôr 4. marca 2016 ). Požiadať oň možno aj v listinnej forme alebo elektronicky

/ príloha č. 1 / tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb ( teda najneskôr 15. februára 2016).

Adresa na písomnú korešpondenciu : Obec Polomka, Osloboditeľov č. 12, 976 66 Polomka

Elektronicky na adrese : sekretariat@polomka.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi :

a)meno a priezvisko

b)štátna príslušnosť

c)názov obce, názov ulice, číslo domu

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz  prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti .

 

Príloha č. 1

Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5.3.2016

 

                                                                                             Obec Polomka

                                                                                             Osloboditeľov č. 12

                                                                                             976 66 Polomka

 

 

V zmysle § 46 odst. 3 a 4  zákona NR SR č. 180/2014  Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam o zaslanie hlasovacieho preukazu pre voľby NR SR 5.3.2016

 

Meno :                        _______________________________                   

 

Priezvisko :                 _______________________________

 

Rodné číslo :              _______________________________

 

Adresa trvalého pobytu v SR :

 

Ulica :                                     _______________________________

 

Číslo domu :               _______________________________

 

Obec :                                     Polomka

 

Korešpondenčná adresa, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz:

 

Ulica :                                     _______________________________

 

Číslo domu:                _______________________________

 

Obec :                         _______________________________

 

PSČ :                          _______________________________

 

V prípade prevzatia splnomocnencom, hlasovací preukaz prevezme osobne :

 

Meno :                        _______________________________

 

Priezvisko :                 _______________________________

 

Č.OP.:                        _______________________________

 

 

V _______________________

 

Dátum : __________________                     _____________________________

                                                                                      P o d p i s