Komisie OZ

Komisia pre rozpočet a financie

1. doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. - predseda
2.MUDr. Maruškin Dušan
3. Ing. Sirák Ivan
4. Vengerová Viera
5. Ing. Danieličová Mária – tajomníčka

Komisia výstavby, územného plánovania, pozemková

1. Bc. Šuchaňová Anna – predseda
2. Bošeľa Dušan
3. Brozman Roman
4. Bučko František
5. Ing. Fusek Ján
6. Habrun Pavel
7. Ing. Jagerčíková Ľudmila
8. Ing. Tabernaus Marek
9. Maruškinová Mária - tajomníčka

Komisia pre kultúru

1. Mgr. Šandorová Ivana - predseda
2. Mgr. Hrablayová Mária
3. Bc. Kalmanová Michaela
4. Ing. Lilková Andrea
5. Maruškin Samuel
6. Tokárová Monika
7. Ďurčenková Diana – tajomníčka

Komisia pre školstvo

1. Rozložná Ivana - predseda
2. Fedorová Andrea
3. Mgr. Jókaiová Renáta
4. Mgr. Latináková Jana
5. Mgr. Mikloško Matúš
6. Mgr. Schvarzbacherová Jana
7. Mgr. Vengerová Lucia
8. Maruškinová Mária – tajomníčka

Komisia pre šport 

1. Gergeľová Zuzana – predseda
2. Mgr. Černák Ján
3. Ing. Fusek Ján
4. Habrun Pavel
5. Hrablay Ľubomír
6. Mgr. Kováč Peter
7. Moťovský Róbert
8. Sakáčová Katarína
9. Šandor Kristián
10.Šuchaň Radoslav
11.Tokár Branislav
12.Mgr. Koroncziová Milota - tajomníčka

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie

1. Erik Michalec - predseda
2. Fedorko Ján
3. Ing. Kupec Ján PhD.
4. Bc. Majerčík Maroš
5. Mesiarkin Pavel
6. Oceľ Jozef
7. Saksa František
8. Hebeňová Janka - tajomníčka

Komisia pre cestovný ruch a regionálny rozvoj

1. Štúberová Janka – predseda
2. Mgr. Bartošík Ľuboš
3. Bulla Stanislav
4. Heretová Michaela
5. Mgr. Oceľová Jarmila
6. Očovan Peter
7. Piliarová Patrícia
8. Mgr. Milota Koroncziová – tajomníčka

Komisia sociálna a zdravotná

1. Martina Babničová Mesiarkinová – predseda
2. Bc. Dudášová Anna
3. JUDr. Kubušová Marcela
4.Mgr. Kubušová Martina
5.Mesiarkinová Eva
6. Mgr. Predajňová Beáta
7. Mgr. Tokárová Monika
8. Varechová Jana
9. Mgr. Koroncziová Milota – tajomníčka

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce

1. Mgr. Šandorová Ivana – predseda
3. MUDr. Maruškin Dušan
2. Michalec Erik