VZN č. 60-2015 o obecnej polícii

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka

o zriadení obecnej polície v obci Polomka

č. 60/2015

     Obecné zastupiteľstvo obce Polomka podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so zákonom SNR  č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Úvodné ustanovenie

1)Zriaďuje sa Obecná polícia obce Polomka (ďalej len „obecná polícia“) s účinnosťou od: prvý polrok 2016.

2) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plní úlohy stanovené zákonom o obecnej polícii a to najmä:

 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

3)Obecná polícia v Polomke plní i ďalšie úlohy vymedzené obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

§ 2

Organizácia obecnej polície

Organizáciu obecnej polície určuje zákon o obecnej polícii a v jeho medziach ju upravuje organizačný poriadok obecnej polície. Počet, hierarchiu, vybavenie a finančné zabezpečenie zamestnancov na návrh starostu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 3

Pôsobnosť obecnej polície

1)Obecná polícia pôsobí na území obce Polomka.

2)Pri plnení úloh na území obce majú príslušníci polície postavenie verejného činiteľa.

3)Príslušníkom polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

4) Príslušník obecnej polície skladá sľub do rúk starostu.

§ 4

Riadenie a zastupovanie

 1. Činnosť obecnej polície riadi jej náčelník a za týmto účelom najmä:
 • organizuje prácu príslušníkov obecnej polície,
 • podáva starostovi obce správy o situáciách na úseku obecných vecí verejného poriadku, o výsledkoch činnosti obecnej polície, o závažných veciach ho vyrozumie okamžite,
 • spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru PZ SR, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
 • predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polícia a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
 • zabezpečuje odborný výcvik a školenia príslušníkov obecnej polície,
 • podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície a plní úlohy podľa pokynov starostu.
  1. Náčelníka v čase je neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície. 

§ 5

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície

1)Spôsob výkonu policajnej služby vychádza z princípov, ktoré upravujú:

 • Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov,

2)Podrobnú úpravu organizácie obecnej polície bude obsahovať Organizačný a prevádzkový poriadok obecnej polície obce Polomka. 

§ 6

Záverečné ustanovenia

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 60/2015 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Polomke dňa 29.10.2015 uznesením č. 70/2015.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.11.2015. 

 

V Polomke, dňa 3.9.2015  

         

                                                                                                              Ing. Ján Lihan 

                                                                                                               starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 3.9.2015

Vyvesené po schválení dňa: 30.10.2015

Zvesené z úradnej tabule dňa: 14.11.2015