návrh VZN o dotáciách školských zariadení

                        VZN  č.  41/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy,
  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Polomka
                                       
Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto:
                          všeobecne záväznom nariadení
                         
                                       §1
                                 Predmet úpravy
                                
 1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na
    prevádzku a  mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy,  dieťa materskej
    školy a školských zariadení so sídlom na území obce Polomka, ktoré sú na
    základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a
    školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)
                                       
                                       §2
                                Príjemca dotácie
                                       
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a)      školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
    obce,
b)      obec Polomka za základnú umeleckú školu,  materskú školu a školské
    zariadenia bez právnej subjektivity,
                                       
                                       §3
                              Výška a účel dotácie
                             
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na žiaka
   základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení v
   zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného
   nariadenia.
3) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu
   osobných a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, 
   a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí
   zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho
   roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce
   do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
                                       
                                       §4
                      Termín a spôsob poskytovania dotácie
                                       
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z
dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.

                                       §5
                             Záverečné ustanovenia
                                       
1)      Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
    žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského
    zariadenia so sídlom na území obce  Polomka, neupravené týmto všeobecne
    záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy 4).
                                 
1)      Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v  Polomke uznesením
    číslo 226/2009-OZ  zo dňa 10.12.2009.
                                       
2)      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010
                                       
                                       
                         V obci Polomka, dňa 25.11.2009
                                 Ing. Ján Lihan
                                 starosta obce
                                       
                                       
                 Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 25.11.2009
                  Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa 11.12.209                     
   _________________________________________________________________________
                                       
1)      ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
    a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
    neskorších zmien a doplnkov
2)      § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)      ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v
    školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
    znení neskorších zmien a doplnkov
4)      napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách
    verejnej správy

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Základná umelecká škola

Individuálne vyuč.  646,-

Skupinové vyuč.     259,-
   

Materská škola Polomka

Deti do 3 r.      3.030,-

Od 3 rokov      1.516,34

Školský klub detí 314,-
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 130,89
Zariadenie školského stravovania pri MŠ   200,-