Odpis vodomerov

  • Publikované dňa: 11 marec 2021
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
12.03.2021

Vážení občania

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje občanom obce Polomka, že od 12.03.2021 do konca mesiaca budú pracovníci spoločnosti priebežne realizovať odpočty vodomerov v našej obci.

Z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia sa ochorenia COVID-19 odčítači  budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

Žiada preto občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.

Odčítač odpočet vodomeru vykoná sám, nepotrebuje k tomu prítomnosť odberateľa, preto žiadajú občanov  aby sa vyvarovali kontaktu s odčítačom.

Ďalej  žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu, aby stav vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav napísali na papier a umiestnili na viditeľnom mieste, aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred, odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Tieto opatrenia boli prijaté v záujme ochrany zdravia odberateľov aj zamestnancov spoločnosti.