Petícia Nemocnica NsP Brezno už aj online

  • Publikované dňa: 27 január 2023
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
30.01.2023

Petíciu môžete podpísať vo vestibule obecného úradu, v obchodných prevádzkach v obci a zdravotníckych zariadeniach.

alebo aj online na https://bit.ly/3RmoNgV

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NSP BREZNO, N. O. V CELOM JEJ DOTERAJŠOM ROZSAHU POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ČINNOSTÍ A ZA JEJ ZARADENIE DO SIETE KATEGORIZOVANÝCH NEMOCNÍC II. ÚROVNE 1. Žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zachovať Nemocnicu s poliklinikou Brezno, n.o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností (zdravotných výkonov a služieb) aj v nasledujúcich rokoch, teda zachovať prevádzku všetkých jej doterajších lôžkových, nelôžkových, ako i ambulantných pracovísk a vytvárať k tomu vhodné normatívne i materiálno-technické podmienky.

2. Žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zaradiť Nemocnicu s poliklinikou Brezno, n.o. do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne, a to predovšetkým, ale nie len, vzhľadom na faktor geografickej dostupnosti ústavnej starostlivosti príslušnej II. úrovne pre náš okres, v súlade s § 8 ods. 8 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predmetné zákonné ustanovenie uvádza: „Ak by sieť nemocníc II. úrovne vytvorená podľa odsekov 5 až 7 viedla k tomu, že by čas dojazdu pre niektorý okres presiahol 45 minút, tak sa do siete nemocníc II. úrovne zaradí aj nemocnica, ktorá má počet poistencov v spádovom území menej ako 75 000 poistencov a ktorej zaradením klesne čas dojazdu v tomto okrese pod 45 minút.“

3. Dávame Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na vedomie, že zásadne nesúhlasíme so zaradením Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. do I. úrovne nemocníc, a to predovšetkým z týchto dôvodov:

Odbor kategorizácie ústavnej starostlivosti a nemocníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bez predstavenia náležitých výpočtov uviedol, že geografická dostupnosť nášho okresu je 34,84 min. (vážený priemer dojazdových časov všetkých obcí v okrese Brezno do najbližšej nemocnice II. úrovne, dojazdové časy obcí boli vážené počtom obyvateľov). Predmetný výpočet je však podľa nás celkom nesprávny. Okres Brezno má 30 sídel (1 mesto a 29 obcí), z ktorých až 17 obcí s počtom obyvateľov cca 23 260 má čas dojazdu do nemocnice II. alebo vyššej úrovne, ak by Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. nebola nemocnicou II. úrovne, cez 45 minút. Avšak v niektorých prípadoch až cez 1 hod. Ide o nasledujúce obce: Čierny Balog, Polomka, Heľpa, Závadka nad Hronom, Pohorelá, Pohronská Polhora, Šumiac, Michalová, Beňuš, Bacúch, Braväcovo, Vaľkovňa, Osrblie, Lom nad Rimavicou, Sihla, Drábsko a Jarabá. Ide o absolútnu väčšinu územia okresu Brezno, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku. V zimnom období čas dojazdu zo samotného mesta Brezna s počtom obyvateľov cca 20 000 do Banskej Bystrice tiež zväčša presahuje hranicu 45 min., a to nerátajúc neraz dopravné zápchy vznikajúce z dôvodu denného dochádzania obyvateľov nášho okresu za prácou do Banskej Bystrice. O zlej prechodnosti smerom na sever, kde je najbližšia nemocnica príslušnej úrovne Poprad, alebo naopak na juh, kde je najbližšia nemocnica príslušnej úrovne Rimavská Sobota, ani nehovoríme.

Tiež upozorňujeme, že FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, od ktorej polohy sa predovšetkým odvíja faktor dojazdu pre náš okres, je nemocnicou vyššej úrovne, ktorá môže mať a bude mať problém pre obyvateľov nášho okresu kapacitne plniť úlohy regionálnej II. úrovne. Takto sú obyvatelia nášho okresu napr. oproti obyvateľom okresu Zvolen, Rimavská Sobota a pod. (kde sú nemocnice II. úrovne) diskriminovaní. Vychádzame už z terajšej skúsenosti, kedy sú neraz obyvatelia nášho okresu prekladaní z Banskej Bystrice do našej Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ako nemocnice, ktorá je ich spádovou nemocnicou. Obdobne v zimnej lyžiarskej sezóne a letnej turistickej sezóne sa nachádza v našom regióne omnoho viac osôb, ako je počet obyvateľov nášho regiónu. Teda váženie dojazdových časov počtom obyvateľov nie je tiež pre daný výpočet geografickej dostupnosti reprezentatívne. Do pozornosti Vám tiež dávame, že Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. pôsobí v okrese Brezno a v priľahlých regiónoch v rôznych právnych formách už 48 rokov (od roku 1975) a počas tejto doby si vybudovala významné miesto v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Napriek obmedzeným finančným zdrojom v slovenskom zdravotníctve, vedenie nemocnice v predchádzajúcich rokoch zrealizovalo z viacerých finančných zdrojov niekoľko významných investícií (suma do 10 mil. eur) do zdravotníckej infraštruktúry nemocnice. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. patrí v súčasnosti do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti s urgentným príjmom I. typu a v rámci svojho regionálneho charakteru tiež patrí medzi centrá poskytujúce nepretržitú intravenóznu trombolýzu u pacientov s diagnózou náhlej cievnej mozgovej príhody, za liečbu tohto ochorenia získala aj diamantovú plaketu Eso Angels Awards.