Upozornenie vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín a na ich povinnosti.

  • Publikované dňa: 18 august 2022
  • Autor: kultura
Dátum konania: 
18.08.2022

Invázne druhy rastlín v Polomke

Upozornenie vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín a na ich povinnosti.

V súvislosti s neustálym rozširovaním inváznych druhov rastlín v krajine a v dôsledku ich negatívneho vplyvu na pôvodnú flóru i biotopy bol schválený zákon č. 150/2019 Z.z. O prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.08.2019.

Podľa § 3 ods. 2 tohto zákona vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu, ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

Podľa § 14 ods. 1 spomenutého zákona obec upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) na svojom webovom sídle www.sopsr.sk dňa 01.10.2019 zverejnila informácie o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov prostredníctvom interaktívnej Mapy prioritných lokalít kde sa majú odstraňovať invázne druhy rastlín http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.htlm a informačné letáky ktoré obsahujú informácie o konkrétnom inváznom druhu, jeho popis a zobrazenie a tiež informáciu o spôsobe jeho odstraňovania. Podľa tejto mapy bol na území obce Polomka zaznamenaný výskyt inváznych rastlín:

V súlade s § 14 ods. 2 a § 15 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona vám dávame informáciu o výskyte invázneho druhu rastlín v katastri obce Polomka:

  • Zlatobyľ kanadská ( Solidago canadensis)
  • Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)