Panský dom

Panský dom v Polomke  (v minulosti budova štátnych lesov) je vo vlastníctve Slovenskej správy ciest.  Slúžil na účely podnikateľskej činnosti  Koháryovcov a Coburgovcov od 18.storočia, v 20. storočí  prešla do majetku štátnych lesov.  Nachádza sa v tesnej blízkosti cesty I. triedy I/66. V tomto mieste  cesty  z druhej strany bol začiatkom 20. storočia postavený kamenný oporný múr spolu so  základnou školou, neskôr tu bola školská jedáleň.  Vznikla tak bodová závada, pretože nezostalo miesto pre chodník pre chodcov. V súčasnosti je to kolízne miesto chodcov a hlavne kamiónov a autobusov. V zimnom období po odpluhovaní cesty  je situácia  doslova kritická  a prejsť týmto úsekom je mimoriadne nebezpečné. Budova sa niekoľko desaťročí neužíva a opravy strechy  sa nerobili, čo zanechalo trvalé následky na stavbe.  Snahou vedenia  obce od začiatku 90 rokov 20.storočia  bola snaha na odstránenie  bodovej závady, avšak bez úspechu, stále chýbali peniaze. Situácia sa zmenila až po vstupe  Slovenska do Európskej únie, keď Slovenská správa ciest mohla začať  projektovú a majetkovú prípravu odstránenia bodovej závady v Polomke.  Navrhnuté  riešenie odstránenia bodovej závady bolo pojaté komplexne a v zámere sa vyriešila   rekonštrukciou cesty I/66 v dĺžke 4,283 km (od križovatky do obce Bacúch po závod Rettenmeier - bývalý Drevokombinát Smrečiny Banská Bystrica), pričom na celom úseku sa odstraňujú aj iné závady cesty I/66 tak, aby cesta dosiahla požadované parametre podľa normy. Zámer zahŕňal aj  demoláciu dvoch budov v obci – Panského domu a susednej nehnuteľnosti, bývalej starej lekárne. Takto poňaté riešenie odstránenia bodovej závady bolo  schválené poslancami obecnom zastupiteľstva v rámci Doplnku č. 3 územného plánu v r.2008.  Slovenská správa ciest  na základe toho  po vypracovaní dokumentácie a vyjadrení  dotknutých orgánov  získala územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, ktorý po troch predchádzajúcich súhlasných stanoviskách na asanáciu budovy  Panského domu,   dal vyhlásiť stavbu  za  národnú kultúrnu pamiatku. Týmto krokom nastal právny chaos. Predkladáme Vám všetky dostupné doklady ako sa situácia vyvíjala a prikladáme aj fotografie z uvedenej stavby a podmienky na ceste I. triedy  I/66 v blízkosti budovy. K celej problematike v poslednom období som pristupoval so zreteľom na skutočnosť, ktorá sa odohrala 21.2.2009 na železničnom priecestí v Polomke, kde vtedy zahynulo 12 ľudí.

     Všetko dokážeme nahradiť ale ľudský život nie. Nestačí potom hľadať slová na ospravedlnenie. Podobná situácia je každú sekundu na spomínanom cestnom úseku, kde dochádza k stretu medzi kamiónmi, autobusmi a  chodcami. Riešenie bodovej závady vyprojektovali odborníci ovládajúci normy a nie je na mojej osobe, aby som projektoval tento úsek.  

  Je na Vás vážení čitatelia, aby ste si vytvorili vlastný názor.  

                                                                     Ing. Ján Lihan, starosta obce