Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
Obce Polomka

Predmet úpravy

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku obce Polomka (ďalej len "prevádzkový poriadok") upravuje rozsah služieb, poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb.

§ 2
Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska

Dom smútku a pohrebisko prevádzkuje Obec Polomka (ďalej len "prevádzkovateľ pohrebiska").

§ 3
Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku

Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku služby:
a/ chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
b/ obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s obstarávateľom pohrebu).

§ 4
Správa domu smútku

1/ Prevádzkovateľ zabezpečuje:

a/ správu domu smútku a funkčnosť chladiacich zariadení,
b/ prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.

2/ Dom smútku slúži na:

a/ uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0 °C až 5 °C. Ak doba od úmrtia do pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, tieto sa uložia do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10 °C.Mraziace zariadenie bude pre takého prípady využívané na základe dohody v nemocnici.
b/ vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.

3/ Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.

4/ Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
5/ Prevádzkovateľ domu smútku umožní 30 minút pred konečným uzavretím rakvy pred pochovaním prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb.
6/ Zamestnanci prevádzkovateľa domu smútku pri manipulácii (otváraní, uzatváraní) s rakvou sú povinné citlivo a slušne sa správať k obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám a byť primerane oblečení.
7/ Cena za použitie Domu smútku je 400,- Sk za každý a aj začatý deň umiestnenia tela zosnulého.

§ 5
Rozsah služieb poskytovaných v pohrebisku

Prevádzkovateľ v pohrebisku poskytuje služby:

a/ výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, (rodinní príslušníci resp. pohrebná služba)
b/ pochovávanie, (rodinní príslušníci resp. pohrebná služba)
c/ vykonávanie exhumácie, (pohrebná služba)
d/ správu a údržbu pohrebiska
e/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
f/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
g/ zber a odvoz odpadu z pohrebiska
h/ dodávku vody

§ 6
Užívanie hrobového miesta

1/ Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.
2/ Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzavretie nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta.
3/ Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom spísať zmluvu o nájme užívania hrobového miesta (ďalej len "nájomná zmluva") na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
4/ Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie.
5/ Hĺbka hrobu na ukladanie ľudských pozostatkov pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, a dieťa mladšie ako 10 rokov 1,2 m. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
6/ Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a dovoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta za:

a/ jeden hrob vo výške 300,- Sk za obdobie 10 rokov
b/ dvojhrob vo výške 600,- Sk za obdobie 10 rokov

§ 7
Povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska

Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska je povinný:

1/ Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie pred domom smútku a chodníkov v pohrebisku.
2/ Pred smútočným obradom pripraviť smútočnú obradnú sieň v dome smútku.
3/ Dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenie v dome smútku.
4/ Dezinfekciu chladiacich zariadení vykonávať pri ich čistení a po každom uložení ľudských pozostatkov.
5/ Vykonávať upratovanie všetkých priestorov v dome smútku po každom smútočnom obrade.
6/ Zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcom zachovaniu dôstojnosti miesta.Vysádzať a udržiavať dreviny na pohrebisku a v prípade potreby ich spílenie zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej osoby.
7/ Starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho a spoločenského života v prípade, že o takého hroby sa nemá kto starať.
8/ Upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť pohrebiska.

9/ Dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej.
10/ Dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri prevádzkovaní domu smútku a pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
11/ Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky domu smútku a pohrebiska sú povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a sú povinné citlivo a slušne sa správať k blízkym osobám mŕtveho a ostatným osobám.
12/ Viesť evidenciu pohrebiska v zaviazanej knihe, ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stanovené v § 21 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nové skutočnosti a zmeny údajov vedených v evidencii je prevádzkovateľ pohrebiska povinný zapísať do 10 dní odo dňa oznámenia skutočnosti.
13/ Písomne informovať nájomcu hrobového miesta o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené a informáciu doručiť najmenej 5 mesiacov pred uplynutím lehoty, za ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na úradnej tabuli pohrebiska.

§ 8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1/ Nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta. Pokosiť trávu, odstrániť burinu a nečistoty, dbať o poriadok.

2/ Odpad z hrobového miesta je nájomca povinný uložiť do zbernej nádoby na to určenej.
3/ Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:

a/ vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
b/ umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
c/ vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
d/ fajčiť na pohrebisku,
e/ odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
f/ vodiť psov na pohrebisko,
g/ robiť hluk na pohrebisku,
h/ neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
i/ vstup deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby,
4/ Nájomca je povinný platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta.

§ 9
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1/ Návštevníci pohrebiska sú povinní:

a/ na pohrebisku a v dome smútku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
b/ dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.
2/ Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:

a/ vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
b/ fajčiť na pohrebisku,
c/ odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
d/ vodiť psov na pohrebisko,
e/ robiť hluk na pohrebisku,
f/ neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

 

§ 10
Prístup pohrebiska verejnosti

Pohrebisko je prístupné verejnosti denne od 7,00 do 21,00 hod. Mimo tejto doby je vstup na pohrebisko zakázaný.

§ 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

1/ Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
2/ Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
3/ Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom pohrebiska.
4/ Výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonáva rodina zosnulého alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorí sú povinní zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.
5/ Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu do toho istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
6/ Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku.

§ 12
Dĺžka tlecej doby

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.

§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi

1/ Nájomníci hrobového miesta návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do zberných nádob na to určených na pohrebisku.

2/ Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce Polomka. Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá správca pohrebiska.

§ 14
Cenník služieb

Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje cenu 400,- Sk za každý aj začatý deň umiestnenia tela zosnulého. V cene je zahrnuté uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení a vykonávanie smútočného obradu v obradnej sieni.

§ 15
Záverečné ustanovenie

Tento prevádzkový poriadok schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica rozhodnutím č. 2006/02433 zo dňa 31.10.2006.

V Polomke dňa 28.9.2006

Ing. Ján Lihan

starosta obce