Samospráva

Obecný úrad v Polomke

Osloboditeľov 12
976 66 Polomka
IČO 00313726
DIČ 2020461234

Starostka obce

PhDr. Magdaléna Melagová

Zástupca starostu

doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.

Výňatok zo zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 10 Základné ustanovenie
  1. Orgánmi obce sú
    1. obecné zastupiteľstvo
    2. starosta obce (ďalej len "starosta").
  2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.