ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974  05  Banská Bystrica

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-BB-OSZP1-2021/015283-026
Vybavuje/linka
Ing. Vladimír Koňár/

048/4306252
B​a​n​s​k​á​ B​y​s​t​r​i​c​a​
13. 08. 2021
Vec
Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja , Zmeny a doplnky č. 5/2020 -“ - Oznámenie o strategickom dokumente dotknutým obciam
Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 v zastúpení Ing. arch. Hanou Kasovou, vedúcou oddelenia územného plánovania a životného prostredia, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja , Zmeny a doplnky č. 5/2020“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmeny-doplnky-c-5-20 Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť povinne na úradnej tabuli a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Zároveň Vás žiadame doručiť stanovisko vo formáte Word v elektronickej podobe na e-mail: oszp.bb@minv.sk. Upozorňujeme Vás, že strategický dokument „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja , Zmeny a doplnky č. 5/2020“ svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa zákona. Nakoľko Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona i na písomné stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený návrh strategického dokumentu má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona. Konzultácie podľa § 63 zákona v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ.Štúra 1 , 974 25 Banská Bystrica, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Informácie týkajúce sa spracovania samotného strategického dokumentu (textová časť) môžete získať tiež u jeho spracovateľa : Ing. arch. Pavel Bugár (erstar@erstar.sk) Informácie ku grafickej časti (mapové podklady) : Mgr. Tomáš Štrba, PhD. (tomas.strba@bbsk.sk) Príloha Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja , Zmeny a doplnky č. 5/2020“
Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​4​8​4​3​0​6​2​5​0​
E-mail
o​s​z​p​.​b​b​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP1-2021/015283-026
Mesto Brezno (OVM), Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno 1 Obec Bacúch (OVM), Hlavná 279, 976 64 Beňuš Obec Beňuš (OVM), Beňuš 355, 976 64 Beňuš Obec Braväcovo (OVM), Braväcovo 196, 976 64 Beňuš Obec Bystrá (OVM), Bystrá 61, 090 23 Havaj Obec Čierny Balog (OVM), Závodie 2, 976 52 Čierny Balog Obec Dolná Lehota, Dolná Lehota 134, 976 98 Dolná Lehota Obec Drábsko, Drábsko, 976 53 Drábsko Obec Heľpa (OVM), Farská 588, 976 68 Heľpa Obec Horná Lehota, okres Brezno, Horná Lehota, 976 81 Podbrezová Obec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec Obec Jarabá, Jarabá 6, 977 01 Jarabá Obec Jasenie (OVM), Mlynská 497, 976 75 Jasenie Obec Lom nad Rimavicou (OVM), Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou Obec Michalová, Trosky 1, 976 57 Michalová Obec Mýto pod Ďumbierom (OVM), Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Obec Nemecká (OVM), Hronská 37, 976 97 Nemecká nad Hronom Obec Osrblie, Stredná 230, 976 45 Osrblie Obec Pohorelá (OVM), Nová, 976 69 Pohorelá Obec Podbrezová (OVM), Sládkovičova 76, 976 81 Podbrezová Obec Pohronská Polhora (OVM), Hlavná 66, 976 56 Pohronská Polhora Obec Polomka (OVM), Osloboditeľov 288, 976 66 Polomka Obec Predajná (OVM), Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná Obec Ráztoka (OVM), Ráztoka 124, 976 97 Nemecká nad Hronom Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Lom nad Rimavicou Obec Šumiac (OVM), Jegorovova 414, 976 71 Šumiac Obec Telgárt (OVM), Obec Valaská (OVM), Obec Vaľkovňa (OVM), Vaľkovňa, 976 69 Pohorelá Obec Závadka nad Hronom (OVM), Osloboditeľov 144, 976 67 Závadka nad Hronom