Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 38/2009 o hospodárení s majetkom obce

              Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 38/2009
                         o hospodárení s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe pôsobnosti v súlade s
§ 6 a § 11 ods. 4. písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

                                      § 1
                              Základné ustanovenia
1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení s majetkom obce sa
    vzťahuje:
a)    na majetok Obce Polomka,
b)    na majetok Obce Polomka zverený do správy rozpočtovým alebo príspevkovým
    organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, (ďalej len „obecné
    organizácie“),
c)    podmienky hospodárenia s majetkom Obce Polomka, ktorý spravuje obchodná
    spoločnosť alebo iná právnická osoba na základe zmluvy o výkone správy,
d)    majetok vo vlastníctve štátu prenechaný obci dočasne na užívanie.
2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a)    práva a povinnosti obce a obecných organizácií pri hospodárení s majetkom
    obce,
b)    podmienky nadobudnutia vecí do majetku obce,
c)    podmienky zverenia a odňatia majetku obce do správy obecných organizácií,
d)    podmienky prevodu vlastníctva majetku obce na iné právnické a fyzické
    osoby,
e)    podmienky a postup pri dočasnom užívaní majetku obce inými právnickými a
    fyzickými osobami,
f)    sadzby nájomného z nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú v majetku
    obce,
g)    podmienky nakladania s pohľadávkami, záväzkami a inými majetkovými právami
    obce,
h)    nakladanie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi,
i)    úkony hospodárenia s majetkom obce, ktoré podliehajú schváleniu obecným
    zastupiteľstvom.
3.    Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na postup pri prenajímaní
    bytov a predaji bytov vo vlastníctve mesta podľa osobitného zákona (zákon
    č.182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov).

                                      § 2
                                  Majetok obce
1.    Majetkom obce sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve Obce Polomka,
    majetkové práva a záväzky obce.
2.    Hospodárenie s majetkom, ktorý nie je vo výlučnom vlastníctve obce, ale je
    v spoluvlastníctve obce a inej fyzickej alebo právnickej osoby, bude
    upravené dohodou o spôsobe hospodárenia s takýmto majetkom, uzatvorenou
    medzi obcou a spoluvlastníkom. Uvedené sa nevzťahuje na spoluvlastníctvo
    spoločných častí a zariadení bytových domov, ako aj na spoluvlastníctvo
    pozemku zastavaného bytovým domom a priľahlého pozemku.

                                      § 3
                                  Obecný úrad
1.    Obecný úrad ako výkonný orgán starostu obce a obecného zastupiteľstva v
    súlade s ustanovením § 2 Štatútu obce pri správe majetku obce metodicky
    usmerňuje subjekty hospodárenia pri správe majetku obce.
2.    Obecný úrad spravuje prostredníctvom svojich odborných útvarov majetok
    obce, ktorý nie je zverený do správy obecným organizáciám. Pri správe
    takéhoto majetku vystupuje ako subjekt hospodárenia.

                                      § 4
               Práva a povinnosti pri hospodárení s majetkom obce
Orgány obce (starosta obce a obecné zastupiteľstvo) a obecné organizácie sú
povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a vo svojej celkovej
hodnote v zásade nezmenšený zachovať a za tým účelom sú povinné najmä:
a)    udržiavať a užívať majetok,
b)    chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c)    používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane
    bezodkladného
    uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými a
    dotknutými orgánmi,
d)    viesť majetok v predpísanej evidencii,
e)    vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov,
f)    poistiť zverený majetok.
2.    Obecné organizácie sú oprávnené zverený majetok držať, užívať, brať úžitky
    a nakladať s ním v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi a týmto
    všeobecne záväzným nariadením.

                                      § 5
       Úkony hospodárenia s majetkom obce podliehajúce schváleniu obecným
                                zastupiteľstvom
1.    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a)    odplatné a bezodplatné nadobúdanie nehnuteľností do majetku obce,
b)    odplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce,
c)    odplatný a bezodplatný prevod vlastníctva hnuteľného majetku obce v
    hodnote nad  3.320,-€,
d)    zverenie a odňatie nehnuteľného majetku obce do správy obecnej
    organizácie,
e)    zverenie a odňatie hnuteľného majetku obce v hodnote nad 3.320,-€ do
    správy obecnej organizácie,
f)    uzatvorenie zmluvy o výkone správy na nehnuteľný majetok obce s obchodnou
    spoločnosťou alebo inou právnickou osobou, s výnimkou zmluvy o výkone
    správy podľa zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov,
g)    uzatvorenie zmluvy o výkone správy na hnuteľný majetok obce v hodnote
    nad 3.320,-€ s obchodnou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou,
h)    majetkové účasti (peňažné a nepeňažné vklady) na podnikaní iných
    právnických a fyzických osôb,
i)    odpustenie pohľadávky nad 33,-€,
j)    vydávanie dlhopisov (komunálnych obligácií),
k)    poskytnutie úveru (pôžičky), prijatie úveru, odsúhlasenie záruky pre
    poskytnutie úveru pre iné právnické a fyzické osoby,
l)    založenie majetku obce ako záruky úveru (pôžičky) poskytnutému obce,
m)    zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach v majetku obce,
n)    nájom alebo výpožičku nehnuteľností a nebytových priestorov na dobu
    určitú, ak doba nájmu alebo výpožičky je dlhšia ako 5 rokov,
o)    prevzatie nehnuteľnosti do nájmu od inej fyzickej alebo právnickej osoby s
    nájomným vyšším ako 665,-€ / ročne, zriadenie odplatného vecného bremena v
    prospech obce s odplatou vyššou ako 665,-€.
V prípadoch podľa písm. c), sa hodnotou rozumie dohodnutá cena, v prípadoch
podľa písm. e) a g) hodnota vedená v účtovnej evidencii.

                                      § 6
         Podmienky zverenia majetku obce do správy obecných organizácií
1.    Obec zveruje majetok obce do správy obecným organizáciám bezodplatne.
2.    Zverenie majetku do správy sa vykonáva výlučne písomnou formou a to
    zmluvou o odovzdaní a prevzatí majetku do správy, ktorú podpíšu štatutárni
    zástupcovia oboch strán.
3.    Zmluva o odovzdaní majetku do správy obsahuje:
a)    určenie zvereného majetku obce,
b)    hodnotu zvereného majetku podľa údajov účtovnej evidencie,
c)    práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom,
d)    spôsob usporiadania schodku hospodárenia zvereného majetku.
4.    Preberajúci je povinný poskytovať zamestnancom obce pri príprave zmluvy a
    protokolu o zverení majetku do správy súčinnosť.
5.    Obec Polomka, podá návrh na záznam práva správy zvereného majetku obce do
    katastra nehnuteľností.

                                      § 7
   Zánik správy a podmienky odňatia majetku obce zvereného do správy obecným
                                  organizáciám
Správa majetku obce zvereného obecnej organizácii zaniká:
a)    dňom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva na inú osobu,
b)    zrušením (resp. inou organizačnou zmenou – rozdelenie, splynutie atď.)
    obecnej organizácie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva,
c)    odňatím majetku obce zvereného do správy obecnej organizácie.

                                      § 8
                      Prebytočný a neupotrebiteľný majetok
1.    Prebytočný majetok je majetok, ktorý obec alebo obecné organizácie
    nepotrebujú na plnenie svojich úloh.
2.    Neupotrebiteľný majetok je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie,
    poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť
    svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby,
    ktoré nemožno premiestniť, a ktoré je potrebné odstrániť v dôsledku
    plánovanej výstavby, prestavby, rozšírenie objektu alebo rozhodnutia
    stavebného úradu.
3.    Neupotrebiteľný majetok, pri ktorom je zrejmé, že ho nemôže využiť
    právnická alebo fyzická osoba, sa fyzicky zlikviduje a účtovne usporiada.
    Rovnako sa naloží s prebytočným majetkom, o ktorý neprejavili záujem
    právnické ani fyzické osoby.
4.    Prevod vlastníctva prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku sa
    uskutoční na inú právnickú alebo fyzickú osobu v súlade s § 9 tohto VZN.
5.    Obecné organizácie sú oprávnené nakladať s hnuteľným prebytočným majetkom
    v zmysle predchádzajúcich odsekov do výšky 165,-€ zostatkovej hodnoty za l
    kus

                                      § 9
         Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce na základe zmluvy
1.    Pod zmluvným prevodom vlastníctva nehnuteľnosti sa rozumie uzatvorenie
    kúpnej, zámennej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode, ktoré musia mať vždy
    písomnú formu a zákonom predpísané náležitosti.
2.    Zmluvný prevod nehnuteľného majetku medzi obcou a devízovým cudzozemcom
    môže byť zrealizovaný len v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. devízový
    zákon v znení neskorších zmien a doplnkov.
3.    Zmluvný prevod majetku obce sa vykonáva:
a)    verejnou obchodnou súťažou podľa osobitného predpisu,
b)    priamym predajom v odôvodnených prípadoch v súlade s touto VZN, najmä :
    -    ak pozemok vo vlastníctve obce je zastavaný stavbou vo vlastníctve
    právnickej alebo fyzickej osoby, tak tejto osobe,
    -    ak sa realizuje zákonné predkupné právo.
c)    aukčným predajom podľa osobitného predpisu, ak o tejto forme odpredaja
    rozhodne obecné zastupiteľstvo.
4.    Pri uzatváraní kúpnych zmlúv so splátkovým kalendárom na zaplatenie kúpnej
    ceny, sa kúpna cena uhrádza tak, že najmenej 50% kúpnej ceny sa uhradí pri
    podpise zmluvy a zvyšok kúpnej ceny je možné uhradiť na splátky, najviac
    však vo výške 1/12 zvyšku kúpnej ceny, pričom výnimku môže povoliť obecné
    zastupiteľstvo. Pri predaji na splátky sa zriaďuje záložné právo k
    prevádzanej veci v prospech obce až do uhradenia kúpnej ceny v plnej
    výške.
5.    Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku obce je neprípustný, ak osobitný
    predpis neustanoví inak.

                                      § 10
    Dočasné užívanie majetku obce inými právnickými alebo fyzickými osobami
1.    Obec môže prenechať zmluvou o nájme, resp. zmluvou o výpožičke iným
    právnickým alebo fyzickým osobám veci v majetku obce, ktoré dočasne
    nepotrebujú na plnenie svojich samosprávnych úloh.
2.    Zmluva o nájme a zmluva o výpožičke musia mať písomnú formu. Uzatváranie
    týchto zmlúv patrí do pôsobnosti starostu, resp. štatutárneho zástupcu
    obecnej organizácie, ak predmet nájmu (výpožičky) je zverený do správy
    tejto organizácie.
3.    Ak na výber subjektu, s ktorým sa má zmluva uzatvoriť, na základe znenia
    zákona, či inej záväznej právnej normy alebo na základe uznesenia obecného
    zastupiteľstva sa vyžaduje vykonanie verejnej obchodnej súťaže, tak zmluvu
    je možné uzatvoriť len s víťazom takejto súťaže.
4.    Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou sú povinné predložiť
    návrh zmluvy o nájme alebo výpožičke školských budov a miestností ako aj
    priľahlých priestorov školy a školského zariadenia na schválenie obci
    spôsobom a v zmysle tohto VZN a osobitného predpisu. Návrh zmluvy o nájme
    alebo výpožičke školských budov a miestností ako aj priľahlých priestorov
    školy a školského zariadenia na dobu určitú v prípade jednorazovej akcie
    kratšej ako 30 dní alebo zmlúv, z ktorých ročný príjem nepresahuje 665,-€
    schvaľuje riaditeľ školy.
5.    Nájom nehnuteľností nie je zdaňovaný daňou z pridanej hodnoty.
6.    Pri stanovení sadzby nájomného sa vychádza z členenia obce na nasledovné
    lokality:
a)    lokalita I. - celá ulica Osloboditeľov, časť ulice SNP /č. 60,62/,
    časť ulice Sládkovičovej / č. 55,58/ (súčasťou VZN je grafická príloha s
    územným vyznačením lokality)
b)    lokalita II. - ostatné časti obce  (súčasťou VZN je grafická príloha s
    územným vyznačením lokality)

                                      § 11
      Stanovenie sadzby ročnej úhrady za užívanie pozemkov v majetku obce
Úhrada za dočasné užívanie pozemkov je určená ako ročná úhrada za m2 podľa
účelu a lokality nasledovne:
1.    Zriadenie záhrady do výmery 50m2
    lokalita I.    0,50 € a viac
    lokalita II.    0,25 € a viac
2.    Zriadenie záhrady nad výmeru 50m2
    lokalita I.    0,03 € a viac
    lokalita II.    0,02 € a viac
3.    Výstavba garáže (okrem prenosnej garáže)
    lokalita I.    0,50 € a viac
    lokalita II.    0,25 € a viac
4.    Pozemok užívaný na prístupovú cestu
    lokalita I.    0,50 € a viac
    lokalita II.    0,25 € a viac
5.    Obchodná činnosť – stavba obchodnej prevádzky trvalého charakteru
    lokalita I.    0,50 € a viac
    lokalita II.    0,25 € a viac
6.    Obchodná činnosť – stavba prevádzky pohostinských a reštauračných služieb
    trvalého charakteru
    lokalita I.    0,50 € a viac
    lokalita II.    0,25 € a viac
7.    Obchodná činnosť – stavba prevádzky služieb trvalého charakteru -
    kamenárska dielňa, opravovne, autobazár, čerpacia stanica (pohonných hmôt
    a pod.)
    lokalita I.    0,50 € a viac
    lokalita II.    0,25 € a viac
8.    Iná  činnosť – pozemky na stavby, sklady a pod. / slovenská správa ciest/
    lokalita I.    0,50 € a viac
    lokalita II.    0,08 € a viac
9.    Športová činnosť
    lokalita I.    0,25 € a viac
    lokalita II.    0,02 € a viac
10.    Ak sa prenajíma pozemok na výstavbu domov na bývanie alebo občiansku
    vybavenosť a súčasne sa uzatvára zmluva o budúcej kúpnej zmluve za
    podmienok, že po ukončení tejto výstavby bude pozemok odpredaný, je možné
    dohodnúť cenu nájmu počas výstavby na 0,08 € a viac najviac v časovom
    rozpätí od 1 do 36 mesiacov výstavby.
11.    Pod reklamné zariadenia sa stanoví s prihliadnutím na plochu reklamy  a
    lokalitu:
a)    maloplošné do reklamnej plochy 2 m2     - minimálna cena 66,–€/rok
b)    strednoplošné do reklamnej plochy 5m2     - minimálna cena 100,–€/rok
c)    veľkoplošné od reklamnej plochy  5m2     - minimálna cena 165,–€/rok
12.    Úhrada za dočasné užívanie pozemku pod predajným stánkom bez ohľadu na
    jeho výmeru sa stanoví od  štvor-násobku sadzby používanej v danej
    lokalite za prenájom pozemku na zriadenie trvalej stavby na rovnaké
    podnikateľské účely.
13.    Nájomné v prípadoch uzatvorenia nájomnej zmluvy na dobu určitú je možné
    dohodnúť aj vo forme:
a)    naturálneho plnenia – t.j. vo forme vykonania stavebných prác na
    prenajatej nehnuteľnosti s tým, že nájomca do 30 dní po vydaní
    právoplatného kolaudačného rozhodnutia odovzdá vykonané dielo do majetku
    obce,
b)    za symbolické nájomné, len v prípade ak sa nájomca zaviaže vykonané dielo
    previesť do majetku obce za sumu menšiu alebo rovnajúcu sa výške
    nájomného.
14.    Na nájomné je možné započítať hodnotu vykonaných stavebných prác len do
    výšky rozpočtu stavby schváleného starostom obce pred začatím stavebných
    prác. V prípade, ak obec má takto nadobudnúť nehnuteľnosť, je potrebné
    schválenie obecného zastupiteľstva.
15.    Starosta obce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti znížiť výšku
    nájomného za dočasné užívanie majetku obce aj pod dolnú hranicu sadzby u
    nepodnikateľských subjektov.

                                      § 12
Stanovenie sadzby ročnej úhrady za užívanie nebytových priestorov v majetku
obce
Úhrada za dočasné užívanie nebytových priestorov je určená ako ročná sadzba
za m2 podľa účelu a lokality nasledovne:
1.    Priestory prenajímané na nepodnikateľské účely nepodnikateľským subjektom
    s výnimkou fyzických osôb
a)    lokalita I.    5,-€ a viac /150,-Sk/
b)    lokalita II.    5,-€ a viac
2.    Priestory prenajímané pre zdravotnícke zariadenia alebo pre právnické
    osoby alebo fyzické osoby na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti
a)    lokalita I.    10,-€ a viac /301,25 Sk/
b)    lokalita II.    10,-€ a viac
3.    Obchodné priestory so sortimentom predaja potravín, mäsa, ovocia a
    zeleniny
a)    lokalita I.     13,27 € a viac /400,.Sk/
b)    lokalita II.    9,95 € a viac  /300,- Sk/
4.    Obchodné priestory s predajom textilu, obuvi, zlata, elektroniky atď.
a)    lokalita I.     13,27€ a viac
b)    lokalita II.    9,95€ a viac
5.    Reštauračné, pohostinské priestory a priestory podobných úžitkových
    vlastností
a)    lokalita I.     13,27 € a viac
b)    lokalita II.    9,95 € a viac
6.    Priestory užívané na prevádzkovanie služieb (opravovne, zberne, požičovne
    a pod.) a garáže
a)    lokalita I.     13,27 € a viac
b)    lokalita II.    9,95 € a viac
7.    Kancelárske priestory
a)    lokalita I.     13,27 € a viac
b)    lokalita II.    .9,95 € a viac
8.    Výrobné, skladovacie priestory a priestory podobných úžitkových vlastností
a)    lokalita I.     13,27 € a viac
b)    lokalita II.    9,95 € a viac
9.    Herne, stávkové kancelárie, reprezentačné, peňažné a ďalšie priestory
    podobných úžitkových vlastností
a)    lokalita I.     13,27 € a viac
b)    lokalita II.    9,95 € a viac
10.    Ostatné priestory
a)    lokalita I.     13,27 € a viac
b)    lokalita II.    9,95 € a viac
11.    Úhrada za dočasné užívanie priestorov telocviční v školských areáloch na c
    elom území:
a)    pri podlahovej ploche nad ...........m2 je minimálna sadzba ...........,-€
 
    hodina, vrátane úhrady za médiá,
b)    pri podlahovej ploche pod .............m2 je minimálna sadzba ............
    .,-€ / hodina, vrátane úhrady za médiá. /nemali sme/
12. Úhrada za viacúčelové ihrisko pri použití verejného osvetlenia1,- € na
    hodinu

                                      § 13
                                    Podnájom
1.    Nájomca je oprávnený prenechať prenajatý majetok obce alebo jeho časť inej
    osobe na určitý čas len so súhlasom prenajímateľa.
2.    Úhrada za podnájom nesmie byť vyššia ako nájomné, ktoré za užívanie
    majetku obce platí nájomca prenajímateľovi.
3.    Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z tohto
    ustanovenia.
4.    V prípade užívania veci z majetku obce na základe zmluvy o výpožičke môže
    vypožičiavateľ prenechať vec na užívanie inému len so súhlasom obce a za
    podmienok stanovených obcou, ako aj so súhlasom požičiavateľa.

                                      § 14
           Nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce
1.    Pri nakladaní s majetkovými právami obce je obec (obecná organizácia)
    povinná starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli riadne a včas
    splnené, prípadne, aby sa pohľadávka včas uplatnila na príslušných    
    orgánoch.
2.    Starosta obce alebo štatutárny zástupca obecnej organizácie môže dlžníkovi
    povoliť primerané splátky alebo povoliť odklad zaplatenia dlhu dlžníkom
    písomne uznaného čo do dôvodu a výšky, prípadne priznaného právoplatným
    rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže
    dlh alebo splátku včas zaplatiť. Splátky sa môžu povoliť výhradne s
    podmienkou, že sa dohodne splatnosť celej pohľadávky v prípade neuhradenia
    niektorej splátky. Taktiež je potrebné dohodnúť, že v prípade zlepšenia
    zárobkových a majetkových pomerov dlžníka sa dohoda o povolení splátok,
    resp. o odklade dlhu ruší.
3.    Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, môže starosta obce alebo
    štatutárny zástupca obecnej organizácie na žiadosť dlžníka dlh do 33 €
    celkom, alebo čiastočne odpustiť. Na odpustenie dlhu nad 33 € je potrebné
    schválenie obecného zastupiteľstva. Odpustiť pohľadávku voči tomu istému
    dlžníkovi je možné iba raz v kalendárnom roku.
4.    Obec, resp. obecná organizácia môže trvale upustiť od vymáhania nedaňovej
    pohľadávky nepresahujúcej sumu 3,-€.
5.    Konanie vo veci odpustenia daňových nedoplatkov upravujú osobitné právne
    predpisy.
6.    Pri odpísaní daňového nedoplatku a daňovej pohľadávky sa postupuje v
    zmysle osobitného zákona o správe daní a poplatkov.
7.    Pre trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky sa určujú tie isté
    dôvody a postupuje sa tým istým spôsobom ako u daňovej pohľadávky. Odpis
    pohľadávok je súčasťou záverečnej správy o inventarizácii majetku a
    majetkových práv obce za príslušný rok.
8.    Pre nakladanie s cennými papiermi platia ustanovenia osobitného zákona.

                                      § 15
                              Spoločné ustanovenia
1.    Orgány obce (starosta obce, obecné zastupiteľstvo) si môžu zriadiť poradný
    orgán, ktorý bude predkladať orgánom obce svoje stanoviská ku všetkým
    úkonom hospodárenia s majetkom obce.
2.    Podrobnosti o činnosti poradného orgánu upraví smernica starostu obce.

                                      § 16
                             Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Polomke, sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 23. 4.
2009, uznesením č. 171/2009 a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Polomke, t.j. 9.5.2009.

  1.                                                 Ing. Ján Lihan

                                                             starosta obce            


Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením dňa: 8.4.2009
Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa 24.4.2009
Zvesené z úradnej tabule obce dňa 11.5.2009