Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 39/2009 o opatrovateľskej službe

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka  č.  39/2009 o opatrovateľskej službe

    Obecné zastupiteľstvo v obci POLOMKA, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
   zákona č . 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
   zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
                            vydáva pre obec POLOMKA

                             ú p l n e  z n e n i e
                                       
                         VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
        o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú
                             opatrovateľskú službu

                                   Článok l.
                                       
                               ÚVODNÉ USTANOVENIA
                                      § 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie sociálnej služby
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia , nepriaznivého  zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku, v zmysle § 41 - opatrovateľská služba a § 72,73,74
zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

1. VZN upravuje pôsobnosť obce POLOMKA vo veciach
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu
b) poskytovania opatrovateľskej služby
c) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby

                                   Článok II.
                                       §2
                             Opatrovateľská služba

l.  Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
    najmenej II podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z o sociálnych
    službách
b)  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o
    svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa  prílohy č. 4 k
    zákonu č.448/2008Z .z. o sociálnych službách
2.  Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o
    sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti
    určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší
    ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa
    prílohy č.3 k zákonu o sociálnych službách.
3.  Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a)  ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
b)  ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok
    na opatrovanie( zákona č . 447/2008Z .z. o peňažných príspevkoch na
    kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s výnimkou ak sa tejto osobe
    poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo
    ak saj ej poskytuje odľahčovacia služba
c)  ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
    predpisu
d)  ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a
    pri ochorení touto chorobou.

                                      § 3
                 Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1.  Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína spravila na základe
    Písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2.  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva obci Polomka
    ( Spoločnej úradovni v Heľpe).
3.  Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
    posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na
    poskytnutie sociálnej služby môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe
    potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať
    žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
4.  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje :
    - meno a priezvisko žiadateľa ( fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať
      sociálna služba)
    - dátum narodenia
    - adresa pobytu
    - rodinný stav
    - štátne občianstvo
    - druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.
5.  Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa
    primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.
6.  Posudkový lekár na základe lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom
    fyzickej osoby a sociálneho posudku vypracovaného sociálnym pracovníkom
    vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje :
    - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
    - znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
      s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov
      starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách
      návrh druhu sociálnej služby
    - určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
7.  Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako doklad
    na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok,
    vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely
    kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa
    osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti
    fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok o odkázanosti na
    sociálnu službu vydaný inou obcou.
8.  Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu
    zabezpečuje obec ( spoločná úradovňa ), ktorá eviduje a vedie celú spisovú
    agendu.   
9.  O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán
    starosta obce V zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

                                      § 4
                      Poskytovanie opatrovateľskej služby

1.  Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti
    na poskytovanie sociálnej služby.
2.  Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v
    byte občana.
3.  Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania
    nároku na tento druh sociálnej služby.
4.  Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas.
5.  Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadenia sociálnych
    služieb alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu
    dlhšiu ako 30 dní je občan povinný písomne  vyzvať poskytovateľa o zmenu
    zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku
    alebo jej zrušenie.

                                      § 5
         Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia

1.  Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 0,50 EUR na jednu
    hodinu.
2.  Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí
    podľa rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 0,50 EUR
    a počtu hodín opatrovateľskej služby.
3.  Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa
    svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí
    občanovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného
    minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o
    životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.  Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých
    príjmy sa spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu
    musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima.
5.  Ak nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo
    jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo detí, ak sa ich príjem
    neposudzuje spoločne s príjmom občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o
    platení úhrady za opatrovateľskú službu.
6.  Ak nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo
    jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a občan zomrie,
    nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka
    obce, ktorá sa uplatňuje v dedičstve.
7.  Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu
    poskytnutých úkonov za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba
    poskytla najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v pokladni
    obecného úradu alebo poštovou poukážkou. Opatrovateľská služba sa poskytuje
    v pracovných dňoch od 7.00 hod – do 15.00 hod. alebo
    od 8.00 hod. – do 16.00 hod., za každú ďalšiu začatú hodinu poskytovania
    opatrovateľskej služby je úhrad 1,50 EUR.

                                      § 6
                     Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1.  Obec poskytuje sociálnu službu – opatrovateľskú službu (§ 74 ods. 2 písm. d/
    zákona o sociálnych službách ) na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej
    služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom,
    ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. Ak má fyzická osoba
    záujem o poskytnutie sociálnej služby je povinná podať písomnú žiadosť o
    uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obci.
2.  Žiadosť obsahuje :
    - meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba,
      dátum narodenia a adresu jej pobytu,  
    - druh sociálnej služby, ktorá samá poskytovať fyzickej osobe,
    - potvrdenie o príjme, rozhodnutie o dôchodku,
    - doklady o majetkových pomeroch
    - deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej
      služby,
    - iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy.
    K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická
    osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

3.  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje :
    - označenie zmluvných strán
    - druh poskytovanej sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania
      sociálnej služby
    - deň začatia poskytovania sociálnej služby
    - čas poskytovania sociálnej služby
    - miesto poskytovania sociálnej služby
    - sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
    - podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
    - dôvody odstúpenia od zmluvy
    - sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13/ zákona
      o sociálnych službách.
    Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej
    služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, prípadne je
    možné zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v § 74 ods. 11 – 15 zákona o soc.
    službách.
                                      § 7
                             Prechodné ustanovenia

1.  Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona
    účinného od 31. decembra 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do
    nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú
    službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra
    2010, pričom celková úhrada za opatrovateľskú službu počas prechodného
    obdobia sa stanovuje v zmysle VZN č. 29/2005 o poskytovaní opatrovateľskej
    služby.
2.  Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného
    od 1. januára   2009 je  povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania,
    buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním
    na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
    absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej 220 hodín do
    31. decembra 2011. Počas prechodného obdobia sa môže uzatvoriť pracovný
    pomer aj s fyzickou osobou, ktorá nespĺňa podmienky dosiahnutého vzdelania
    ale si ho musí doplniť do 31.12.2011.
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 9.5.2009.
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 39/2009 schválilo obecné zastupiteľstvo
v Polomke na svojom zasadnutí dňa 23.4.2009 uznesením číslo 172/2009-OZ.
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 8.4.2009
Vyvesené po schválení dňa 24.4.2009.
Zvesené z úradnej tabule dňa 11.5.2009  

        Ing. Ján L i h a n
           starosta obce