Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 40 /2009 o územnom pláne

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.40/2009   KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO ÚTVARU  POLOMKA

     Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením
   § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto
   všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného
   plánu sídelného útvaru Polomka podľa Zmien a doplnkov č. 4
  
                                   Prvá časť
                                Zmeny a doplnky
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 34/2008 sa mení a dopĺňa takto:
I.  V § 1, ods. 1 sa v poslednej vete za posledné slovo vkladá čiarka a text,
    ktorý znie: , F - centrálna zóna obce
II. V §1, ods. 2, písm. h sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa
    nový text pod písm. i), ktorý znie:
i)    vo vymedzenej centrálnej časti obce zvýšiť úroveň peších priestranstiev,
    peších komu-nikácií, verejnej zelene, s dôrazom na odpočinkovú a relaxačnú
    funkciu, a tiež na lepšie sprístupnenie zariadení občianskej vybavenosti.
III.V § 7, sa vkladá ďalší ods. 3 s textom, ktorý znie:
    (3)    Rozširuje sa hranica centrálnej zóny obce:

    Rozšírenie na západnej strane:
  
    Východiskový bod sa nachádza na západnom okraji križovatky cesty I/66 s
    Komenského ulicou. Hranica prebieha severným smerom po západnej strane
    Komenského ulice hranicou chodníka s oplotením pozemkov rodinných domov.

    Rozšírenie na severnej a východnej strane:

    Hranica  sa  po  400 m  lomí  na  východ, po 15 m sa  lomí  na  juhovýchod,
    prebieha  pozdĺž severovýchodného okraja vozovky Novej ulice, po 100 m sa
    lomí na východ, prebieha hrani-cou záhrad, po 220 m dosahuje navrhovanú
    hranicu centrálnej zóny obce schválenú v platnom územnom pláne. Hranica sa
    od nej odpája na západnej strane križovatky Štúrovej a Jánošíkovej ulice,
    prebieha smerom severným po hranici chodníka a oplotenia pozemkov rodinných
    domov, po 200 m sa lomí na východ, prebieha po severnej strane prepojovacej
    ulice medzi Štúrovou ulicou a ulicou J. Kráľa, pokračuje priamym smerom
    hranicou záhrad po Jánošíkovu ulicu  a ďalej po ulicu Odbojárov, po 430 m
    sa lomí na juh, prebieha paralelne s ulicou Odbojárov vo vzdialenosti 40 m
    od východného okraja vozovky hranicou dvorov a záhrad zástavby po východnej
    strane ulice Odbojárov, po 390 m sa lomí na juhozápad, po 60 m na západnom
    okraji ulice Odbojárov sa lomí na severozápad, po 30 m sa lomí na juho-západ
    prebieha pozdĺž oplotenia cintorína až po cestu I/66, kde sa napája na e
    xistujúcu hranicu centrálnej zóny obce.

    Rozšírenie na južnej strane:
    
    Východiskový bod je existujúca hranica centrálnej zóny obce západne od
    cintorína na ceste I/66. Hranica prebieha juhovýchodným smerom po západnej
    strane cesty I/66, po 100 m sa lomí na západ, prebieha spojovacou ulicou
    medzi Zázračnou ulicou a Kaštieľnou ulicou, spo-jovacou ulicou SNP, pretína
    kolmo Chalúpkovu ulicu, pokračuje v priamom smere a po 500 m sa napája na
    navrhovanú hranicu centrálnej zóny obce schválenú v platnom územnom pláne
    medzi ulicami Sládkovičova a Komenského.
   
                                      IV.
      Schéma záväzných častí riešenia je v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
                                   Druhá časť

Záverečné ustanovenia
(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 40/2009 schválilo obecné zastupiteľstvo
    v Polomke na svojom zasadnutí dňa 25.5.2009 uznesením č.181/2009
(2)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.6.2009

Ing. Ján Lihan
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 11.5.2009 a po schválení dňa: 26.5.2009
Zvesené z úradnej tabule dňa: 11.6.2009

 

príloha č.1 Schéma záväzných častí riešenia