Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 54/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka

č. 54/2013

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Obec Polomka  na základe § 6 ods. 1 v spojení s  § 4 ods.3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 36 ods. 7 písm. c) zákona NRSR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

všeobecne záväzné nariadenie

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje :

1.        dočasné obmedzenie alebo zakázanie užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku

2.        spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou na území obce

3.        spôsob odvádzania odpadových vôd v prípade prerušenia, alebo obmedzenia odvádzania vôd do verejnej kanalizácie.

4.        povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľnosti do žúmp a ich následné zneškodňovanie.

§ 2

Dočasné obmedzenie alebo zakázanie používania pitnej vody v čase jej nedostatku

1)      Zásobovanie pitnou vodou je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce a podnikateľské subjekty. Obec Polomka je zásobovaná vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. so sídlom na adrese  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.

2)      Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení regulačných stupňov podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú záväzné pre všetkých fyzických a právnických odberateľov.

a) Regulačný stupeň číslo 1

sa vyhlasuje, ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 30%. Dodávka vody vodovodom sa zabezpečuje na 70%. (Nedostatok vody sa prejavuje poruchami v dodávke vody v denných odberových špičkách, alebo ak krátkodobé výluky dodávky vody postihujú najmä vyššie položené časti územia zásobovaného vodou a byty vo vyšších podlažiach.)

Zakazuje sa používanie vody z verejného vodovodu na:

§  Polievanie záhrad a iných zelených plôch, polievanie cestných komunikácií a priľahlých plôch, ihrísk a iných priestorov.

§  Umývanie motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov s výnimkou dopravných prostriedkov používaných na zdravotnícke a potravinárske účely.

§  Napúšťanie a dopĺňanie bazénov.

b) Regulačný stupeň číslo 2

sa vyhlasuje, ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov  viac ako o 50%. Dodávka vody verejným vodovodom sa zabezpečuje na 50%. (Rozdiely medzi dodávkou vody z verejného vodovodu a potrebou vody sa prejavujú v denných hodinách i mimo odberovej špičky a v niektorých častiach územia zásobovaného vodou i v nočných hodinách.)

Opatrenia:

§  Obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu len na pitné účely a na technológie, kde je použitie pitnej vody normatívne predpísané resp. predpísané rozhodnutiami orgánov štátnej správy.

§  Vyhlásiť obmedzenie dodávky pitnej vody priemyselným a ostatným odberateľom. Jedná sa hlavne o veľkých odberateľov vody.

§  Obmedziť dodávku teplej vody pre domácnosti na tri dni v týždni po dohode s jej dodávateľmi so stanovením konkrétnych dní podľa jednotlivých lokalít.

c) Regulačný  stupeň číslo 3

platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o viac ako  70 %, alebo dôjde k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov, alebo zničeniu dôležitých úsekov verejného vodovodu. Dodávka vody sa zabezpečuje na 30 %. (Dlhotrvajúce poruchy v dodávkach vody prejavujúce sa na veľkom území zásobovanom skupinovým vodovodom, pričom vzniknutý stav si vyžaduje núdzové zásobovanie vodou.)

Opatrenia:

§  Zabezpečiť presmerovanie vody z prevádzkyschopných zdrojov pomocou zokruhovaných častí skupinového vodovodu do postihnutých oblastí.

§  V priemyselných závodoch obmedziť dodávku pitnej vody, uprednostniť v zásobovaní vodou  subjekty hospodárskej mobilizácie.

§  Zabezpečiť rozvoz pitnej vody cisternami.

3)      Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou obec oznámi v mieste obvyklým spôsobom. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

4)      Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov obvyklým spôsobom.

§ 3

Náhradné zásobovanie pitnou vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd

1)      Náhradné zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd – sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania vôd do verejnej kanalizácie najmä z dôvodov:

a)      mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach

b)      pri poruche na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii,

c)      pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

d)     pri obmedzení zásobovania vodou.

2)      Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

3)      Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu  je znemožnený odber pitnej vody u všetkých obyvateľov obce a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie.

4)      Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu jej dodávku náhradným zásobovaním na miesta distribúcie pitnej vody určené obcou Polomka v zmysle platného „Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie“ schváleného starostom obce.

5)      „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Polomka“ je vedený ako samostatná dokumentácia pre prípad riešenia zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie.

6)      Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody sa na území obce vykonáva:

a)      rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdaja

b)      použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontroly

c)      inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody

7)      Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody akým sa zabezpečuje dodávka vody len na úrovni minimálnej potreby. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri dni po sebe nasledujúce.

8)      Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV je Obec Polomka so sídlom na adrese Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti ( pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní opráv a revíznych prác) zabezpečí prevádzkovateľ  náhradné odvádzanie odpadových vôd. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

 

§ 4

Stavba a prevádzka žumpy

1)      Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.

2)      Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

3)      Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková (dažďová) voda.

4)      Žumpa musí byť pravidelne vyprázdňovaná v intervale primeranom kapacite žumpy, minimálne 1 krát za tri mesiace.

5)      Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov.

6)      Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie povrchových alebo podzemných vôd, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je vlastník žumpy povinný preukázať vodotesnosť žumpy opakovanou skúškou o vodotesnosti žumpy v aktuálnom čase.

§ 5

Zneškodňovanie obsahu žúmp

1)      Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy:

a)      do povrchových vôd a do podzemných vôd,

b)      do stokovej siete verejnej kanalizácie,

c)      do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,

d)     do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

2)      Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.

3)      Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

4)      Vlastník žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie orgánu štátnej správy a poverených zamestnancov obce preukázať likvidáciu vyprodukovaných odpadových vôd z nehnuteľnosti.

5)      Vlastník žumpy je povinný každoročne do 31. marca predložiť kópie dokladov  potvrdzujúce vývoz obsahu žumpy osobou na to oprávnenou na čistiareň odpadových vôd za predchádzajúci kalendárny rok na Obecný úrad v Polomke. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu.

6)      Pri kontrole dokladov – evidencie o vývoze obsahu žumpy sa porovnáva vyvezené množstvo obsahu žumpy so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu pitnej vody z verejného vodovodu alebo stanoveným v súlade s osobitným predpisom.

§ 6

Suché WC

Prenosné suché WC resp. chemické toalety môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zariadenie staveniska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia, alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby–podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.

§ 7

Sankcie a kontrola

1)      Porušenie povinností a zákazov, ustanovených týmto VZN, fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 EUR.

2)      Porušenie povinností a zákazov, ustanovených týmto VZN, právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 EUR.

3)      Za porušenie opatrení a zákazov ustanovených v § 2 tohto VZN obec uloží pokutu od 99 eur do 3319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie.

4)      Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.

5)      Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a)      Starosta obce  

b)      Zamestnanci obce

§ 8

Záverečné ustanovenia

1)     Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Polomke dňa 12.12.2013 uznesením číslo 225/2013-OZ

2)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 28.12.2013

 

 Ing. Ján Lihan

starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením: 25.11.2013

Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení: 13.12.2013