Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 59/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Polomka

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 59/2015
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Polomka
Schválené: 23.04.2015
Účinnosť:23.04.2015

Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení       v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Polomka.

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 Účel a predmet

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa ustanovuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Polomka (ďalej len „Obec“) v súlade s ustanovením § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

§ 2 Pôsobnosť

1.  Toto nariadenie upravuje poskytovanie dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorí majú sídlo (sídlo pobočky) alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom obce len             na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
2. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na dotácie poskytnuté právnickým osobám, ktorých zakladateľom je Obec Polomka, iným obciam alebo VÚC v zmysle § 7 ods. 2 zákona                      o rozpočtových pravidlách.

§ 3 Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií

1. Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle tohto nariadenia sa vytvárajú v procese hospodárenia Obce z vlastných príjmov Obce.
2. Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh Obce. 

§ 4 Vymedzenie všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov

1. Všeobecne prospešné služby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie sú najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a charita,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv, základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

2. Verejnoprospešným účelom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie je najmä :
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy.

 

DRUHÁ ČASŤ
KOMPETENCIE PRI POSKYTOVANÍ DOTÁCIE

§ 5  Podmienky poskytovania dotácií

1. O pridelenie dotácie môžu žiadať iba subjekty uvedené v § 2, ods. 1 (ďalej len "žiadateľ")          na základe písomnej žiadosti predloženej Obci.
2. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
3. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
4. Dotácie nie je možné poskytnúť na:
    a) honoráre, odmeny alebo mzdy a odvody organizátorov akcií / projektov,
    b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
    c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
    d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
5. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu Obce uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.
6. V jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu len jedenkrát a iba na jednu akciu / projekt.                                                                                                                 7. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý:
    a) v predchádzajúcich 2 kalendárnych rokoch použil dotáciu na iný účel, ako bola určená,
    b) v predchádzajúcich 2 kalendárnych rokoch nepredložil zúčtovanie poskytnutej dotácie             v stanovenom termíne alebo nedodržal ostatné podmienky ustanovené v zmluve o poskytnutí dotácie.
8. O výnimke z neposkytnutia dotácie v zmysle odsekov 6 a 7 tohto ustanovenia môže rozhodnúť starosta Obce (obecné zastupiteľstvo v prípade dotácie prevyšujúcej sumu 1 000€).

§ 6  Žiadosť o dotáciu

1.  Žiadosť sa podáva do podateľne obecného úradu  alebo poštou na adresu: Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66  Polomka.                                                                                                     2. Žiadateľ predloží svoju žiadosť písomne do 15. novembra príslušného roku.                                3. Písomná žiadosť obsahuje :
    a) názov žiadateľa,
    b) štatutárny zástupca,
    c) právna forma žiadateľa (napr. s.r.o., živnostník, nezisková organizácia atď.),
    d) identifikačné čísla : IČO, DIČ,
    e) sídlo / trvalé bydlisko,
    f) telefonický a e-mailový kontakt,
    g) bankové spojenie (účet, na ktorý má byť poukázaná dotácia),
    h) názov akcie / projektu,
    i) realizácia akcie / projektu: termín, miesto,
    j) rozpočet akcie / projektu: podrobná kvantifikácia príjmov a výdavkov, požadovaná dotácia,
    k) stručná charakteristika a účel akcie / projektu,
    l) vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie Obce - uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text :"podujatie/akciu" finančne podporila Obec Polomka,                                                                                                                          m) originály, resp. overené fotokópiepotvrdení, že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči daňovému úradu, poisťovniam po lehote splatnosti,
    n) čestné prehlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti o dotácie nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní,
   o) pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu.
5. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
6. Vzor rozpočtu akcie / projektu je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

§ 7  Posudzovanie žiadosti a rozhodnutie o dotácii

1. Príslušní kompetentní zamestnanci obecného úradu  posúdia úplnosť predložených žiadostí.        V prípade, že žiadosť nie je úplná (chýbajú doklady alebo nie je presne určený účel dotácie), vyzvú žiadateľa, aby ich v stanovenej lehote doplnil. Neúplné žiadosti, ktoré nebudú                                   v stanovenom termíne náležite doplnené a súčasne preukázateľne doručené, budú vyradené                   z procesu posudzovania. Z procesu posudzovanie budú vyradené aj tie žiadosti, u ktorých žiadateľ nemá uhradené všetky záväzky voči Obci.
2. Poskytnutie dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo, prípadne (do 1 000 €) starosta obce. V prípade ich schválenia, budú sa tieto dotácie realizovať cez rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu obce.

TRETIA ČASŤ
ZMLUVY A ZÚČTOVANIA DOTÁCIE

§ 8 Zmluva o poskytnutí dotácie

1.  Po rozhodnutí obecného zastupiteľstva alebo starostu obce o pridelení dotácie príslušný zamestnanec obecného úradu vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie.
2. Zmluva musí mať písomnú formu a obsahuje :
    a) označenie zmluvných strán - obchodné meno, sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, bankové spojenie,
    b) výšku dotácie, účelové vymedzenie použitia dotácie,
    c) dobu čerpania,
    d) termín a spôsob zúčtovania dotácie,
    e) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu poskytovateľovi v prípade, že dotácia bude použitá  na iný účel, aký je uvedený v zmluve,
    f) záväzok žiadateľa vrátiť nevyčerpanú časť dotácie,
    g) ustanovenie o tom, že Obec si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutých prostriedkov a právo vymáhania sankcie za porušenie zmluvy v zmysle § 31 zákona č. 523/2004    Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu podpisuje starosta Obce a následne žiadateľ o dotáciu.                                                      4. Podpísanú zmluvu poskytovateľ zverejní na svojej webovej stránke.                                               5. Na základe podpísanej zmluvy zamestnanec ekonomického úseku vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky  na účet žiadateľa, prípadne vyplatí v hotovosti.     

§ 9 Zúčtovanie s rozpočtom Obce Polomka

1.  Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Obce.
2. Žiadateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového roka, v ktorom bolo poskytnutie dotácie schválené, najneskôr do 10.12., ak nie je v zmluve uvedené inak.
3. Zúčtovanie dotácie žiadateľ predloží najneskôr do  15.12. príslušného roku, ak nie je                     v zmluve stanovené inak.
4. Zúčtovanie sa podáva do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu: Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66  Polomka.                                                                                                     5. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov a dokladov o úhrade, preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel.                                                                                                        Vzor zúčtovania je uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
6. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu Obce uznaný výdavok   na úhradu dane     z pridanej hodnoty.
7. Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo použije túto dotáciu na iný účel, ako bol určený, je povinný dotáciu vrátiť na účet Obce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom             na zúčtovanie.
8. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie žiadateľ vráti do rozpočtu Obce súčasne s vyúčtovaním dotácie.
9. O vrátení prostriedkov žiadateľ písomne upovedomí Obec prostredníctvom avíza.

                                                                    ŠTVRTÁ ČASŤ
                               PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10 Kontrola a sankcie

1.  Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
     a) poverení zamestnanci Obce,
     b) hlavný kontrolór Obce.
2. Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto nariadení upravuje zákon                         č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákon č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 11  Spoločné a záverečné ustanovenia

1.  Pokiaľ v tomto nariadení nie sú upravené právne vzťahy, tieto sa riadia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.40 /2015 zo dňa 23.04.2015 a účinnosť nadobúda dňom 23.04.2015

3. Žiadateľ o dotáciu z rozpočtu Obce na rok 2015 predloží do 15. mája 2015. Poskytovanie a zúčtovanie poskytnutej dotácie sa bude riadiť týmto všeobecne záväzným nariadením.

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené na webovej stránke obce od 11.03.2015 do 23.04.2015

 

                                                                                          Ing. Ján Lihan

                                                                                           starosta obce

 

Príloha č. 1

ŽIADOSŤ

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Polomka v zmysle VZN č. 59/2015

pre rok ………...

 

A.     ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

 

Obchodné meno /
Meno a priezvisko

 

 

Štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, titul)

 

 

Právna forma organizácie

 

 

IČO

 

 

DIČ

 

 

Sídlo / trvalé bydlisko
(ulica, číslo, obec, PSČ)

 

 

Kontakt

Telefón

 

 

Fax

 

 

E-mail

 

 

Bankové spojenie

Číslo účtu v tvare IBAN

 

 

Osoba zodpovedná za akciu / projekt

Meno, priezvisko, titul:

 

 

 

 

 

B.     ÚDAJE O AKCII / PROJEKTE

 

Názov akcie / projektu

 

 

Termín a miesto realizácie projektu

 

 

 

Požadovaná výška dotácie v €

 

 

Celkový rozpočet akcie / projektu v €
(príloha č. 2 tohto nariadenia)

 

 

Účel použitia dotácie na úhradu
(uviesť výdavky)

 

 

 

 

 

Vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie Obce

 

 

C.     ČESTNÉPREHLÁSENIE

 1.    Čestne prehlasujem, že dolu podpísaný žiadateľ v čase podania žiadosti:

 a)    nemám  nevysporiadané záväzky voči Obci Polomka

 b)    nie som v likvidácii alebo v konkurznom konaní.

 2.    Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.

Toto čestné prehlásenie som vykonal(a) dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby Obce Polomka  za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.

D.     VYHLÁSENIE

V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a použitím uvedených údajov pre potreby Obce Polomka za účelom evidencie žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov z rozpočtu Obce Polomka na dobu 2 rokov od podania žiadosti.

V Polomke, dňa:........................

Pečiatka

Podpis žiadateľa / štatutárneho zástupcu

E.     DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Povinné prílohy

Originály, resp. overené fotokópie potvrdení, že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam  po lehote splatnosti

 

           

 

 

Príloha č. 2

ROZPOČET AKCIE / PROJEKTU

Obchodné meno /
Meno a priezvisko žiadateľa

 

Názov akcie / projektu

 

Termín a miesto konania

 

               

Položka

Rozpočet v €

I.                    Predpokladané výdavky na akciu / projekt spolu z toho:

 

1.       Prenájom priestorov na realizáciu akcie / projektu

 

2.       Ubytovanie

 

3.       Dopravné

 

4.       Propagačný materiál a publicita

 

5.       Ceny, diplomy

 

6.       Ostatné náklady súvisiace s akciou / projektom (konkretizovať)

 

II.                 Predpokladané príjmy spolu z toho:

 

1.                                                                                Vstupné, poplatky

 

2.                                                                                Sponzorské a iné zdroje

 

3.                                                                                Dotácia z Obce Polomka

 

III.                Rozdiel príjmov a výdavkov

 

Výška požadovanej dotácie

 

Použitie poskytnutej dotácie spolu:

 

 

V Polomke, dňa …............

 

 

Pečiatka                                  podpis žiadateľa - štatutárneho zástupcu

                                             (oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)

 

Príloha č. 3

VYÚČTOVANIE

poskytnutej dotácie z rozpočtu Obce Polomka v zmysle VZN č. 59/2015

Obchodné meno / Meno a priezvisko žiadateľa

                                                                                                                       

Názov akcie / projektu

 

Termín a miesto konania

 

Číslo zmluvy

 

 

p.č.

Druh výdavku

Účtovný doklad

Dodávateľ

Úhrada

Číslo

Zo dňa

Spôsob úhrady (prevodom alebo v hotovosti )

Dňa

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotácia spolu

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní a v prílohách sú pravdivé.

Vyhotovil (meno a priezvisko, podpis) :

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu, pečiatka) :

V Polomke, dňa :

 

Rozdiel - vrátiť na účet Obce Polomka č. v tvare IBAN: SK87 5600 0000 0020 0105 1001