VZN 53/2013 o udeľovaní čestného občianstva obce Polomka


Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka

o udeľovaní čestného občianstva obce Polomka

č. 53/2013

 

            Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 11 ods. 4, písm. o), zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

§ 1

Čestné občianstvo

1.      Čestné občianstvo obce Polomka udeľuje obecné zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce, o ochranu jej záujmov, šírenie dobrého mena doma a vo svete, o vzdelanostnú úroveň občanov obce, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, v oblasti vedy, kultúry, vzdelávania, športu.

2.      Čestné občianstvo sa môže udeliť okrem občanov obce Polomka aj osobám žijúcim mimo obce a cudzím štátnym príslušníkom.

3.      O udelení čestného občianstva sa vydá ozdobná listina opatrená pečaťou obce Polomka, ktorú podpisuje starosta obce.

4.      Čestné občianstvo schvaľuje i odoberie obecné zastupiteľstvo 3/5-inovou väčšinou hlasov všetkých  poslancov.

5.      Udelenie čestného občianstva sa zapisuje do pamätnej knihy obce Polomka.

§2

 Odňatie čestného občianstva obce

1.      Obecné zastupiteľstvo môže čestné občianstvo obce Polomka odňať

a) ak jeho držiteľ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, prípadne ak sa jeho držiteľ dopustil iného skutku, ktorý je v rozpore so záujmami obce Polomka a jeho občanov,

b) ak sa dodatočne zistí, že bolo udelené nezaslúžene.

2. Na základe schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva o odňatí čestného    občianstva obce Polomka je držiteľ povinný vrátiť listinu o jej udelení.

3. Schválením uznesenia obecného zastupiteľstva o odňatí čestného občianstva obce Polomka sa uvedené dokumentuje zápisom do pamätnej knihy obce Polomka.

§3

Predkladanie návrhov na udelenie čestného občianstva

1.      Všetky návrhy na ocenenia eviduje obecný úrad - evidencia obyvateľov.

2.       Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať :

a)      meno, priezvisko,  a adresu iniciátora ocenenia, telef. kontakt,

b)       osobné údaje navrhovaného najmä meno, priezvisko, akademické tituly, rodné meno, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť

c)       zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí.

3.      Ak návrh nie je úplný, obecný úrad vyzve navrhovateľa a určí mu lehotu na doplnenie. Ak návrh nebude ani v tejto lehote doplnený, bude sa považovať za nepredložený.

4.       Obecný úrad vyžiada od navrhovanej osoby :

a)      súhlas navrhovanej osoby (v prípade čestného občianstva in memoriam – najbližšieho príbuzného)

b)      písomný súhlas dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

5.      Obecná rada posúdi predložené návrhy.

§4

Udeľovanie čestného občianstva

1.      Všetky ocenenia sa udeľujú na slávnostnom zasadnutí OZ.

2.      Výnimočne sa môže čestné občianstvo obce Polomka udeliť jednotlivcovi im memoriam. Čestné občianstvo prevezme najbližší pozostalý – príbuzný. Pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.

3.       Pri udelení čestného občianstva, sa prevedie zápis do pamätnej knihy  obce s hlavnými údajmi o laureátovi, dátumom  udelenia, stručným zdôvodnením udelenia a podpisom laureáta.

§5

Záverečné ustanovenia

1.      Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo  3/5 väčšinou všetkých poslancov .

2.      Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 53/2013 schválilo obecné zastupiteľstvo v Polomke na svojom zasadnutí dňa 21.02.2013 uznesením číslo 156/2013-OZ

 

V Polomke dňa 5.2.2013

                                                                                               Ing. Ján Lihan

                                                                                                     starosta obce               

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 6.2.2013

Vyvesené po schválení dňa:22.02.2013

Zvesené z úradnej tabule dňa: 10.3.2013     Nadobúda účinnosť dňa:9.3.2013