VZN č. 39/2009 - o opatrovateľskej službe Doplnok č. 2

VZN č. 39/2009 - o opatrovateľskej službe

Doplnok č. 2

VZN č. 39/2009 - o opatrovateľskej službe v obci Polomka, sa mení takto:

V §  5  sa mení  odstavec    1. , ktorý znie:

  1.  Úhrada za všetky úkony poskytované v rámci opatrovateľskej služby je stanovená no výške 0,80 € za hodinu. 

 

Ostatné časti VZN zostávajú nezmenené.

Tento doplnok  bol schválený   Obecným zastupiteľstvom Polomke dňa 27.10.2011  uznesením číslo 71/2011

Zverejnené na úradnej tabuli obce po schválení obecným zastupiteľstvom dňa: 28.10.2011

Nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2012

 

 

Ing. Ján Lihan

starosta obce