VZN č. 43/2011 - zmeny územného plánu

 
                        VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
                                 Č.    43/2011
   KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO ÚTVARU  POLOMKA

    Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27
  ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
  záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného
  útvaru Polomka podľa Zmien a doplnkov č. 5
                                   Prvá časť
                                Zmeny a doplnky
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 34/2008 v znení zmien a doplnkov sa
mení a dopĺňa takto:
                                       I.
        V § 1, ods. 3 sa pôvodný text nahrádza novým textom, ktorý znie:
g)    v miestnej časti Hámor zastavať stavebné medzery, novú obytnú výstavbu
    realizovať formou samostatne stojacich rodinných domov s možnosťou prechodného
    ubytovania v súkromí, v rámci občianskej vybavenosti a služieb pre rekreáciu a
    cestovný ruch vybudovať reštauráciu a na ploche západne od existujúcej zástavby
    uvažovať s vybudovaním priemyselného parku.
                                      II.
 V §1, ods. 2 sa za písm. j vkladá sa nový text pod písm. k) až m), ktorý znie:
k)    funkciu rekreácie, oddychu a relaxácie rozvíjať tiež na plochách severovýchodne
    od časti Hámor v kontakte s Čiernym potokom a vodnou nádržou – rybníkom. Severne
    od vodnej nádrže realizovať športovú strelnicu ako dočasného zariadenia,
l)    všetky objekty rodinných domov a reštaurácie v území riešenom v zmenách a
    doplnkoch č. 5 budú prízemné s obytnými podkroviami pod spádovými strechami.
    Základné hmotovopriestorové stvárnenie a tvaroslovie fasád navrhovaných objektov
    musí vychádzať z prvkov pôvodnej architektúry daného regiónu,
m)    v časti Hámor pri obytnom súbore novo navrhovanom v zmenách a doplnkoch
č. 5 umiestniť plochu pre alternatívny zdroj elektrickej energie zo slnečnej
    energie prostredníctvom rozmiestnenia slnečných kolektorov.
                                      III.
         V § 2, sa na konci vkladá ďalší odsek 4 s textom, ktorý znie:
(4)    Zmeny a doplnky č. 5:
a)    na stavebných pozemkoch rodinných domov je prípustné v časti od komunikácie
    zriaďovať odstavné a parkovacie státia pre osobné autá majiteľov objektov a
    prechodne ubytovaných hostí,
b)    obmedzená je výšková hladina zástavby a objem nových domov vo vymedzenom
    historickom jadre obce a rovnako v novom obytnom súbore východne a severne od
    existujúcej zástavby časti Hámor, kde je výška zástavby limitovaná jedným
    nadzemným podlažím, jedným obytným podkrovím, možnosť podzemného podlažia
    zapusteného min. 1/2 podlažia v najnižšom bode upraveného terénu,
c)    obmedzené je využívanie plôch pri Čiernom potoku – športovej strelnice,
    vzhľadom na ochranné pásmo varianty č. 2 preložky cesty I/66. Využívanie tejto
    plochy bude dočasné s možnosťou vybavenia jednoduchými dočasnými prevádzkovými
    objektmi.
                                      IV.
    V § 3, ods. 2 sa za slová „Pod Čierťažou“ vkladá čiarka a slovo „Hámor“.
                                       V.
    V § 4, sa na konci vkladajú ďalšie odseky 12 a 13 s textom, ktorý znie:
(12)    Realizovať chodník pre peších popri ceste I/66 medzi navrhovanou miestnou
      obslužnou komunikáciou pri Čiernom potoku a zastavanou časťou Hámor.
(13)    Zabezpečiť ukrytie obyvateľstva a osôb prevzatých do starostlivosti v
      riešenom území v ubytovacích zariadeniach na krátkodobé pobyty v súlade so
    zákonom č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva a s vyhláškou
    MV SR č. 532/2006 Z. z. V súlade s plánom ukrytia obyvateľov obce Polomka sa
    stanovuje povinná výstavba zariadenia civilnej ochrany v navrhovaných objektoch
    rodinných domov.
                                      VI.
     V § 5, časť B. sa na konci vkladá ďalší odsek 12 s textom, ktorý znie:
(9)    Zmeny a doplnky č. 5:
a)    pred realizáciou alternatívneho zdroja elektrickej energie zo slnečnej
    energie vykonať inventarizačný prieskum biotopy in situ, najmä migračných ťahov
    avifauny a možného negatívneho vplyvu.  Až na základe výsledkov inventarizácie a
    posúdenia vhodnosti lokalít podľa vyššie uvedených kritérií uvažovať o využití
    predmetných plôch pre výrobu charakteru alternatívneho zdroje elektrickej energie
    zo slnečnej energie,
b)    zachovať lokálne terestrické biokoridory a existujúce zoskupenia drevín v
    priestore navrhovaného využívania plôch v kontexte ich prestupu do
    poľnohospodársky využívanej krajiny.
                                      VII.
         V § 6, sa na konci vkladá ďalší odsek 9 s textom, ktorý znie:
(12)    Zmeny a doplnky č. 5:
a)    z hľadiska ochrany navrhovaného obytného súboru pred nepriaznivými účinkami
    hluku z areálu drevárskej výroby STOLTES plus s.r.o. Polomka pri
    preukázaní nadlimitnej úrovne hluku navrhnúť a realizovať protihlukovú
    clonu tak, aby hodnota hluku na úrovni hranici pozemku bytovej výstavby
    neprekročila 50 dB.Takéto prípadné opatrenia na eliminovanie hluku z
    existujúcej drevárskej výroby budú súčasťou investície obytného súboru,
b)    pre navrhovaný obytný súbor realizovať likvidovanie odpadu v zmysle platných
    predpisov, Programu odpadového hospodárstva obce, vrátane vyčlenenia plôch
    pre zhromažďovanie separovaného odpadu,
c)    realizovať navrhnuté opatrenia na zníženie hladiny hluku z cestnej
    dopravy – výsadbu zelene pozdĺž cesty I/66 a protihlukové clony v zmysle
    hlukovej štúdie – rozpracovať v predprojektovej príprave,
d)    plochy ekostabilizačnej vegetácie pozdĺž Čierneho potoka sanovať a dosadiť
    z pôvodných druhov drevín v danom regióne. Realizovať výsadbu parkových plôch
    na určených plochách.

                                     VIII.
         V § 7, sa na konci vkladá ďalší odsek 4 s textom, ktorý znie:
(4)    Zastavané územie obce sa Zmenami a doplnkami č. 5 Územného plánu sídelného
    útvaru Polomka rozširuje o:
a)    navrhované plochy pre bývanie, pre občiansku vybavenosť, pre
    výrobu – fotovoltaickú elektráreň, pre dopravnú a technickú vybavenosť,
b)    existujúce zastavané plochy.
                                      IX.
         V § 8, sa na konci vkladá ďalší odsek 4 s textom, ktorý znie:
(4)    Zmeny a doplnky č. 5:
a)    dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení
    slúžiacich na distribúciu zemného plynu v intraviláne obce Polomka v zmysle
    zákona č. 656/2004 Z. z. a príslušných STN.
b)    rešpektovať ochranné pásmo vodovodu Heľpa – Závadka nad Hronom – Polomka v
    zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja
    potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm a ochranné
    pásmo v zmysle STN 73 6005 pri križovaní a súbehu podzemných vedení.
                                       X.
V § 9, sa text „Plochy pre verejnoprospešné stavby sú plochy pre:“ označuje ako
    odsek 1 a na konci vkladá ďalší odsek 2 s textom, ktorý znie:
(2)    Plochy pre verejnoprospešné stavby riešené v zmenách a doplnkoch č. 5 sú
    plochy pre:
1.    prístupovú komunikáciu od cesty I/66 k navrhovanému obytnému územiu v časti
    Hámor
2.    pripojenie technickej vybavenosti obytného územia v časti Hámor.1“
    a vkladá sa poznámka pod čiarou s textom „  Navrhované plochy sú graficky
    vyznačené v grafickej časti Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu sídelného
    útvaru Polomka.“.
                                      XI.
V § 12 sa  nad text pod číslom 1. vkladá text „Verejnoprospešné stavby sú stavby:
    “, ktorý sa označuje a ako odsek 1, a na konci vkladá ďalší odsek 2 s textom,
    ktorý znie:
(2)    Verejnoprospešné stavby riešené v zmenách a doplnkoch č. 5 sú stavby:
16.    Prístupová komunikácia v lokalite Hámor pre sprístupnenie riešeného obytného
    územia od existujúcej miestnej komunikácie.
17.    Pripojenie technickej vybavenosti obytného územia v časti Hámor.
                                   Druhá časť
                             Záverečné ustanovenia
(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 43/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo
    v Polomke na svojom zasadnutí dňa 24.2.2011 uznesením č. .........
(2)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ......

Ing. Ján Lihan
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa   17.1.2011
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa : 25.2.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa    ........................