VZN č. 44/2010 - miesta pre volebné plagáty


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka , č. 44/2010
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane

Obecné zastupiteľstvo v Polomke  na základe  pôsobnosti v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§ 1
Predmet úpravy
1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci v čase volebnej kampane:
a)    volieb prezidenta SR,
b)    volieb do Národnej rady SR,
c)    volieb do Európskeho parlamentu,
d)    volieb do orgánov samosprávnych krajov,
e)    volieb do orgánov samosprávy obcí.
2.    Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta formou umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa ods. 1/ ustanovuje platná legislatíva SR.

§ 2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1.    Umiestňovať volebné plagáty, prípadne iné nosiče informácií (ďalej len „volebné plagáty“) v čase volebnej kampane možno len na miestach vyhradených v súlade s týmto VZN.
2.    Obecné zastupiteľstvo určuje na umiestňovanie volebných plagátov pre príslušné voľby podľa § 1 ods. 1 tohto VZN, pričom musia byť dodržané lehoty plynúce pre volebné kampane podľa platnej legislatívy tieto miesta : informačné skrinky pred obecným úradom, výlepné stĺpy na ulici Osloboditeľov ( pri starej hasični ), v parku ulica Nová - Komenského, a na rázcestií ulica Jánošíkova.
3.    Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov.

§ 3
Povinnosti kandidujúcej politickej strane alebo koalície a nezávislého kandidáta
1.    Rozdelenie miest na umiestnenie volebných plagátov medzi kandidujúcimi politickými stranami alebo koalíciami a nezávislými kandidátmi sa určí žrebom najneskôr deň pred začiatkom volebnej kampane.
2.    Každá kandidujúca politická strana alebo koalícia alebo nezávislý kandidát, ktorý má záujem vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov, je povinný pred začiatkom volebnej kampane, najneskôr pred žrebom, požiadať obec na vyhradenie plochy na umiestnenie volebných plagátov a oznámiť obce splnomocneného zástupcu na žrebovanie a prevzatie písomnosti od obci.
3.    Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch určených na umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje politická strana alebo koalícia alebo nezávislí kandidáti.

4.    Kanditujúca politická strana alebo koalícia alebo nezávislý kandidát je povinný po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoj volebný plagát z vybranej plochy.


§ 4
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a)    starosta obce ,
b)     zamestnanci obce,  hlavný kontrolór

§ 5
Sankcie
1.    Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.    Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-€ starostom obce.
3.    Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,-€.

§ 6
Záverečné ustanovenia
1.    Obecné zastupiteľstvo v Polomke  sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 26.8.2010, uznesením č. .................. a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v .............., t. j. ................
2.    Nadobudnutím  účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 14/1998 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

                                                                                                                  Ing. Ján Lihan
                                                                                                         starosta obce           

Návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 6.8.2010

VZN po schválení zverejnené na úradnej tabuli obce dňa : 27.8.2010