VZN č. 46/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 46/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16   ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods. 1 a 2, § 98, § 103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Polomka: 

a)       ustanovuje miestne dane a  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

b)       určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,

c)       ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku. 

 

§ 2

Druhy miestnych daní

1)       Obec Polomka (ďalej len „obec“) zavádza a ukladá od 1. januára 2012na svojom území tieto miestne dane:

a)       daň z nehnuteľností,

b)       daň za psa,

c)       daň za užívanie verejného priestranstva,

d)       daň za predajné automaty,

e)       daň za nevýherné hracie prístroje.

 

2)       Obec ukladá od 1. januára 2012 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 

§ 3

     Zdaňovacie obdobie

1)       Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) zákona o miestnych daniach a poplatku je kalendárny rok.

 

2)       Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) a d) tohto nariadenia

- za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím

a)       doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo,

b)       doba (každá aj začatá hodina), počas ktorej skutočne dočasne parkuje motorové vozidlo na vyhradenom priestore,     

 

DRUHÁ ČASŤ
§ 4
Daň z nehnuteľností

     Daň z nehnuteľností zahŕňa

c)       daň z pozemkov,

d)       daň zo stavieb,

e)       daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).

 

 

DaŇ z pozemkov

§ 5

Hodnota pozemku

Správca dane Obec Polomka ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy na  0,09 eura za 1 m2.

 
§ 6
Sadzba dane

1)       Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25% zo základu dane.

 

2)       Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci u pozemkov v tomto členení:

a)       orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 1,1 % zo základu dane,

b)       trvalé trávne porasty na 0,55%  zo základu dane,

c)       záhrady na 0,55%   zo základu dane,

d)       lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 1,1 %  zo základu dane,

e)       rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,27%  zo základu dane,

f)        zastavané plochy a nádvoria na 0,55%   zo základu dane,

g)       stavebné pozemky na 0,27%   zo základu dane,

h)       ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,55% zo základu dane.   

 

 

DaŇ zo stavieb
§ 7
Sadzba dane

1)       Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

2)       Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci  pre:

a)       stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,050 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,  

b)       stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane na vlastnú administratívu na 0,183 eura  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,  

c)       stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na              0,230 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

d)       samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,205 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

e)       priemyselné stavby,  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby

využívané  na skladovanie  vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,548 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

f)        stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou  na 1,024 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

g)       ostatné stavby  neuvedené v písmenách a/ až f/  na 0,255 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

3)       Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,03 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

 

DaŇ z bytov
 
§ 8
Sadzba dane

1)       Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

2)       Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci u:

a)       bytov na 0,077 eura za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,

b)       nebytových priestorov na 0,077 eura za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru  

 

 

 
spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

 

§ 9

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1)       Obec oslobodzuje od dane z pozemkov

a)       pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

b)       močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany  vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,

c)       časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

d)       pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

e)       pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,

f)        pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

g)       pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

h)       lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).

 

2)       Obec oslobodzuje od dane zo stavieb stavby, slúžiace školám, školským zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej pomoci.

 

3)       Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) a d) tohto nariadenia o 50% zo sadzby dane, vo vlastníctve  s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

4)       Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný úrad obce o oslobodenie alebo zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku oslobodenia od dane alebo zníženia dane. V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia od dane alebo zníženia dane a každú zmenu týchto skutočností je povinná oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

 

5)       Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženia dane doloží

 

a)       občan s ťažkým zdravotným postihnutím; preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 

§ 10

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v spoluvlastníctve

Písomné oznámenie (podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku) o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania, spoluvlastníci oznámia obecnému úradu obce na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníkov k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovníci sú povinní tlačivo si sami vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

 

 

§ 11

Platenie dane v splátkach

 

1)       Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:

 

a)       v  štyroch rovnakých  splátkach, a  to  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,   31. júla, 30. septembra a 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje.

 

2)       Ak  ročná daň  vyrubená fyzickej  osobe nepresahuje 33,19 eura  a právnickej osobe 331,93 eura, je splatná naraz do 15 dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

3)       Daň možno  zaplatiť naraz aj  vtedy, ak je  vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

 

 

tretia časť
daň za psa
 
§ 12
Povinnosť daňovníka

Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik daňovej povinnosti v lehote do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

 

§ 13

Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane 4,- eura  za jedného psa a kalendárny rok.

 

 

 

§ 14

Spôsob vyberania dane

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

a)       v hotovosti priamo do pokladne obce,

b)       bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 2001051001/5600 vedený v Dexia banka Slovensko,  a.s. Brezno.

 

 

štvrtá časť
daň za užívanie verejného priestranstva
 
§ 15
Verejné priestranstvá a ich užívanie

1)       Verejnými priestranstvami v obci sú verejnosti prístupné  pozemky vo vlastníctve obce.

2)       Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:

a)       umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia ,

b)       umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,

c)       umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

d)       trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska.

 

3)       Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného užívania verejného priestranstva v lehote 3 dni pred začatím užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 3 tohto nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

 

 

§ 16

Sadzba dane

1)       Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:

a)       za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 1,57 eura za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

b)       za umiestnenie stavebného zariadenia 0,11 eura za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, 

c)       za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,70 eura za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

d)       za umiestnenie skládky 0,11 eura za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

e)       za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,07 eura za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

 

§ 17

Spôsoby vyberania dane

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

a)       v hotovosti priamo do pokladne obce,

b)       bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 2001051001/5600 vedený v Dexia banka Slovensko,  a.s. Brezno.

 

PIATA časť
daň za predajné automaty
 
§ 18
Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty:

a)       35 euroza jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,   

b)       175 euroza jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,

c)       70 euroza jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,

d)       350 euroza jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

 

 

§ 19

Spôsob vyberania dane

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

a)       v hotovosti priamo do pokladne obce,

b)       bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 2001051001/5600 vedený v Dexia banka Slovensko,  a.s. Brezno.

 

§ 20

Daňová povinnosť

1)       Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 5 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob identifikácie predajných automatov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

 

2)       Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:

a)       deň začatia prevádzkovania predajného automatu,

b)       deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,

c)       druh, typ a názov predajného automatu,

d)       výrobné číslo predajného automatu,

e)       obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,

f)        obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,

g)       miesto umiestnenia predajného automatu.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce v lehote stanovenej vo výzve.

 

3)       K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

 

 
Šiesta časť
daň za nevýherné hracie prístroje
 
§ 21
Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:

a)       220 euroza jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,

b)        28 euroza jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,

c)       28 euroza jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,

d)       28 euro  za jeden mechanický prístroj -  stolný hokej a kalendárny rok,

e)       28 euroza jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,

f)        55 euroza jeden elektronický prístroj - šípky a kalendárny rok,

g)       44 euroza jeden automat  a kalendárny rok,

h)       10,50 euroza jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až g) a kalendárny rok.

§ 22

Spôsob vyberania dane

 

     Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

c)       v hotovosti priamo do pokladne obce,

d)       bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 2001051001/5600 vedený v Dexia banka Slovensko,  a.s. Brezno.

 

 

 

 

 

§ 23

Daňová povinnosť

 

1)       Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 6 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

 

2)       Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích  prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

a)       deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

b)       deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

c)       druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,

d)       výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

e)       miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

 

     Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce v lehote stanovenej vo výzve.

 

3)       K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

 

 

SIEDMA časť
miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

 

§ 24

Platenie poplatku

 

1)       Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a  poplatku.

 

2)       Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a)       vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b)       zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť obci na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 7 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

c)       správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

 

3)       Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť obci na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 8 tohto nariadenia.

 

 

§ 25

Sadzba poplatku

 

1)       Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:

 

a)       pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0274 eura  za osobu a kalendárny deň.

   b)pri nezavedenom množstvovom zbere - paušálny 0,0548 eura  na chatu (chalupári)  a kalendárny deň.

2)       U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79  ods. 3 bod 3 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom  s hodnotou 1.

 

 

§ 26

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

 

1)       Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:

a)       fyzickú osobu

- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,

b)       právnickú osobu

- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c)       podnikateľa

- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

2)       Povinnosť platenia poplatku zaniká:

a)       pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľov obce,

b)       pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti uvedené v ods. 1.

 

3)       Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku na predpísanom tlačive pre právnické osoby a fyzická osoba podnikateľ uvedeného v prílohe             č. 9 tohto nariadenia a pre fyzické osoby na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe                   č. 10 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

 

§ 27

Spôsoby zaplatenia poplatku

 

     Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť obci poplatok:

a)       spôsobom

- v hotovosti priamo do pokladne obce,

- bezhotovostným prevodom na účet obce Polomka číslo účtu 0079901548/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni,  a.s. filiálka Polomka,

 

b)       formou

- šeku,

- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet obce,

 

c)       na mieste

- na prevádzke VVS obce,

- v príslušnej banke,

- na pošte.

 

 

 

§ 28

Splatnosť poplatku

 

1)       Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obecný úrad obce každoročne do 15.marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je splatný do 31.marca kalendárneho roka.

 

2)       Pri využívaní množstvového zberu:

a)       právnické osoby a podnikatelia platia obci poplatok štvrťročne. Poplatok je splatný v lehote stanovenej vo faktúre,

b)       fyzické osoby platia obci poplatok štvrťročne do 10 dní po uplynutí štvrťroka.

 

 

§ 29

Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku

Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi podľa § 83 zákona o miestnych daniach a  poplatku, na základe predložených podkladov:

a)       k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a  poplatku – potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt , 

b)       k § 83 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach a  poplatku – potvrdenie vojenského útvaru alebo vojenskej správy,

c)       k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach a  poplatku – z dôvodu:

- choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, alebo v liečebnom ústave; potvrdenie obvodného lekára,

- služobnej cesty mimo bydliska; potvrdenie zamestnávateľa,

- iného; čestné vyhlásenie. 

 

 

§ 30

Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku

1/ Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, obec zníži alebo odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v prípade že ide:

a/ o poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – potvrdenie o ubytovaní vtedy je poplatok 2 eura  na osobu a kalendárny rok .

b) obyvatelia, ktorí trvale separovali odpad bude im priznaný bonus 2 eura na osobu a kalendárny rok

c) obyvatelia, ktorí pracujú v zahraničí a v Bratislave a Košiciach - pracovná zmluva, vtedy je poplatok 5 eur  v rodine, ktorá neseparuje odpad a 4 eura v rodine, ktorá separuje  - na osobu a kalendárny rok.

2. O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník písomne požiada obec v lehote do 30 dní:

a/ odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,

b/ odo dňa vzniku prípadu uvedeného v ods.1 písm. a/

 

§ 31

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

  

1)       Obecné zastupiteľstvo obce Polomka zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka 

- č. 36/2008 z 11.12.2008  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

 

2)       Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 46/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Polomke na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011, uznesením č. 75/2011-OZ .

 

§ 32

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

 

 

V Polomke, dňa 24.11. 2011                                                    

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.11.2011

Schválené dňa 15.12.2011, uznesením č. 75/2011-OZ

Vyvesené po schválení dňa 16.12.2011

Zvesené z úradnej tabule dňa 2.01.2012

 

 

 

 Ing. Ján Lihan

                                                                    starosta obce