VZN č. 52-2012 o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 52/2012

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

prvá časť

§ 1

Predmet úpravy

     Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Polomka (ďalej len „správca dane“)

a)      ustanovuje miestne dane a  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

b)      určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,

c)      ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku. 

 

§ 2

Druhy miestnych daní

1)      Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2013 na svojom území tieto miestne dane:

a)      daň z nehnuteľností,

b)      daň za psa,

c)      daň za užívanie verejného priestranstva,

d)     daň za predajné automaty,

e)      daň za nevýherné hracie prístroje.

2)      Správca dane ukladá od 1. januára 2013 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

druhá časť

§ 3

Daň z nehnuteľností

     Daň z nehnuteľností zahŕňa

a)      daň z pozemkov,

b)      daň zo stavieb,

a)      daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).

 

Daň z pozemkov

§ 4

Hodnota pozemku

1)      Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 0,09 € za 1 m2,

§ 5

Sadzba dane

1)      Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25%.

2)      Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov v tomto členení:

a)      orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 1,1% zo základu dane,

b)      záhrady na 0,55% zo základu dane,

c)      zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,55% zo základu dane,

d)     lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 1,1% zo základu dane,

e)      stavebné pozemky na 0,27% zo základu dane.

 

Daň zo stavieb

§ 6

Sadzba dane

 

1)      Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

2)      Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:

a)      stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,050 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

b)      stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,183 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

c)      stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na              0,230 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

d)     samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,205 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

e)      priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,548 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

f)       stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 1,023 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

g)      ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,255 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

3)      Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u: 

a)      stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v sume 0,03 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

b)      stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,03 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

c)      stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu v sume  0,03 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

d)     samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,03 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

e)      priemyselnej stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume  0,03 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

f)       stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,03 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,

g)      ostatných stavieb neuvedených v písmenách a) až e) v sume 0,03 € za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Daň z bytov

§ 7

Sadzba dane

1)      Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

2)      Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:

a)      bytov na 0,077 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,

b)      nebytových priestorov na 0,077 € za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 

spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 8

Oslobodenie od dane

1)      Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov

a)      pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky.

2)      Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov a od dane zo stavieb vlastníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh. 

3)      Správca dane znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) a d)  tohto nariadenia o 50% zo sadzby dane, vo vlastníctve osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

4)      Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný úrad obce o oslobodenie alebo zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku oslobodenia od dane alebo zníženia dane. V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia od danie alebo zníženia dane a každú zmenu týchto skutočnosti je povinná oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

5)      Daňovník  k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženie dane doloží:

a)      Občan s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

tretia časť

daň za psa

§ 10

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane 4,- € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

štvrtá časť

daň za užívanie verejného priestranstva

§ 11

Verejné priestranstvá a ich užívanie

1)      Verejnými priestranstvami v obci sú:

a)        miesta na miestnych komunikáciách  -  všetky ulice v obci (podľa číselníka)                                                                                                                               

b)      miesta na pozemku  pred kultúrnym domom, obecným úradom, hasičskou zbrojnicou, zdravotným strediskom, lekárňou, poštou.

2)      Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:

a)      umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na pozemku  na trhovisku

b)      umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,

c)      umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií

d)     trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska

3)      Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.

 

§ 12

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:

a)      za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 1,57 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

b)      za umiestnenie stavebného zariadenia 0,11. € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

c)      za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 1,70 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

d)     za umiestnenie skládky 0,11 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

e)      za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,07 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

piata časť

daň za predajné automaty

§ 13

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:

a)      35,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,

b)      175,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,

c)      70,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,

d)     350,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

 

§ 14

Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

     Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:

a)      deň začatia prevádzkovania predajného automatu,

b)      deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,

c)      druh, typ a názov predajného automatu,

d)     výrobné číslo predajného automatu,

e)      obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,

f)       obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,

g)      miesto umiestnenia predajného automatu.

     Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

§ 15

Spôsob identifikácie predajných automatov

     Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

 

ŠIESTA časť

daň za nevýherné hracie prístroje

§ 16

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:

a)      220,- € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,

b)      28,- € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,

c)      28,- € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,

d)     28,- € za jeden mechanický prístroj -  stolný hokej a kalendárny rok,

e)      28,- € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,

f)       55,- € za jeden elektronický prístroj - šípky a kalendárny rok,

g)      44,- € za jeden automat a kalendárny rok,

h)      10,50 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až g) a kalendárny rok.

 

§ 17

Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

     Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích  prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

a)      deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

b)      deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

c)      druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,

d)     výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

e)      miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

     Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

§ 18

Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

     Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

 

SIEDMA časť

miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§ 19

Platenie poplatku

1)      Miestny poplatok za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a  poplatku.

2)      Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a)      vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí,

b)      zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.

c)      správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

3)      Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia.

 

§ 20

Sadzba poplatku

1)      Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:

a)      pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,03015 € za osobu a kalendárny deň,(osoby s trvalým  pobytom)

b)      pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0548 € na nehnuteľnosť (chatu, rodinný dom, bez trvalého pobytu) a kalendárny deň.

2)      U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79  ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom  s hodnotou 1.

 

§ 21

Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku

1)      Poplatník môže  zaplatiť správcovi dane poplatok:

a)      spôsobom

- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,

- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 2001051001/5600 vedený v Prima banka Slovensko,  a.s. pobočka Brezno,

b)      na mieste

-  na prevádzke VVS obce,

-  na pošte.

 

§ 22

Podmienky na vrátenie, zníženie poplatku alebo jeho pomernej časti

1)      Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi za podmienky, že poplatník sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:

a)            výkonu práce v zahraničí, alebo  z iného pobytu v zahraničí, vtedy je poplatok 5,50 € v rodine, ktorá neseparuje odpad a 4,50 € v rodine, ktorá separuje – na osobu a kalendárny rok.

b)            u poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti (potvrdenie o ubytovaní), vtedy je poplatok 5,50 € v rodine, ktorá neseparuje odpad a 4,50 € v rodine, ktorá separuje – na osobu a kalendárny rok.

c)            výkonu práce  na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu – v Bratislave a Košiciach, vtedy je poplatok 5,50 € v rodine, ktorá neseparuje odpad a 4,50 € v rodine, ktorá separuje – na osobu a kalendárny rok.

d)           prechodného pobytu v inej obci,

e)            pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,

f)             výkonu trestu odňatia slobody,

g)            vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh,

h)            príležitostného užívania nehnuteľnosti,

i)              obyvatelia, ktorí trvale separovali odpad bude im priznaný bonus 2,- € na osobu a kalendárny rok.

2)      Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 22 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 25 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

 

§ 23

Podklady na preukázanie na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku

     Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, správca dane zníži alebo odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prípade, že poplatník predloží správcovi dane:

a)            potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí, 

b)            potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,

c)            potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,

d)           potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,

e)            potvrdenie o kúpeľnej liečbe,

f)             potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

g)            potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,

h)            čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.

 

§ 24

Prechodné a záverečné ustanovenia

1)      Obecné zastupiteľstvo obce Polomka  zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 46/2011 z 15.12.2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2)      Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 52/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Polomka  na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 144/2012

 

§ 25

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

 

V Polomke, 27.11. 2012  

                                                                                                                       Ing. Ján Lihan 

                                                                                                               starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 27.11.2012

Vyvesené po schválení dňa: 14.12.2012

Zvesené z úradnej tabule dňa:2.1.2013