VZN č. 56 /2013 o školských poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka  č. 56 /2013   o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

             Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1

Materské školy

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 6,- €  mesačne.

2. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.

3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa

    a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy  doklad o tom, že je poberateľom  dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

     c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4.  Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa

     a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe  nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom,

     b) ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v období prevádzky materskej  školy a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená.

Článok 2

Školský klub detí

1.Výška mesačného príspevku na zápisné a čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  v školskom klube detí je  3,- €.

2.Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.

3. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi poskytne sa mu úľava.

Článok 3

Školská jedáleň

1.Výška nákladov na nákup potravín

    a)veková kategória – do 6 rokov

        desiata.........0,26 €

        obed............ 0,64 €

        olovrant ...... 0,22 €

        spolu............1,12 €

    b)poskytovanie obeda, veková kategória  6-11rokov........0,95 €

                                              veková kategória 11-15rokov.......1,01 €

                                              dospelí stravníci...........................1,11€

      Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané stravníkmi priamo na účet  školských jedální.

Článok 4

Záverečné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo na vydaní tohto VZN    dňa 12.12.2013, uznesením číslo 226/2013-OZ

2.Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňom  1.1.2014.

3.Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce Polomka č.35/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

V Polomke, dňa 25.11.2013

                                                                                                    Ing. Ján Lihan

                                                                                                    starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa  26.11.2013

Zverejnené na úradnej tabuli obce po schválení 13.12.2013

Zvesené z úradnej tabule obce 5.1.2014