VZN č.45/2011 o zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č.45/2011

o zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok

Obecné zastupiteľstvo v Polomke  na základe samosprávnej  pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním  alkoholických  

nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia :

§ 1

Predmet úpravy

1.       Predmetom úpravy podľa tohto VZN je ustanovenie zákazupožívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky  na verejných priestranstvách obce v časovom a územnom rozsahu určenom týmto VZN.

2.       V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb obec môže vo svojom územnom obvode alebo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach.

§ 2

Základné pojmy

Pre účely tohto VZN sa rozumie:

a)       alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu,

b)       omamné a psychotropné látky

c)       verejným priestranstvomsú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, priestory pod klenbami, verejné schody), verejné plochy zelene, nábrežia, parky, lesy, zverejnené záhrady, nezastavané územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií,

d)       užívaním verejného priestranstvaje využívanie priestorov verejných priestranstiev obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom,

e)       miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám,

f)        zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú,

g)       zdravým spôsobom života obyvateľov obcesa rozumie navodzovanie a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného.

§ 3

Zákaz požívania alkoholických nápojov

1.       Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky na verejných priestranstvách v nasledovnom časovom a územnom určení:

a)       v časti obce:

- ulica Osloboditeľov: pri pamätníkoch, v celom parku a v priestoroch kultúrneho domu, okolo Obecného úradu, pri zdravotnom stredisku, pri pohostinstve Bumbaras,  na námestí pred nákupným strediskom, pred vchodmi do iných verejných budov, na zastávkach autobusov, pri pohostinstve Sport

- ulica SNP: pri pohostinstvách:  Peklo, Marína, U Buvaly, Pod Smrekom, pred poštou, pri železničnej stanici, pri nákupnom stredisku, pri pohostinstve Papuča

- v predajniach potravín všetkých prevádzok v obci

- pred obchodnými prevádzkami v obci

- ulica Komenského:  v parku na košarkoch

- v športovom areáli

- na ostatných detských ihriskách a v ich okolí

- v areáli cintorína

- na parkovisku pri kostole

b)       v areáli Základnej školy, Komenského 34, v areáli Materskej školy Komenského 31,  pri ZUŠ, Osloboditeľov 8, pri Špeciálnej základnej škole na ulici Štúrovej 56.

2.       Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, s ktorých prevádzkovou činnosťou súvisí predaj a požívanie alkoholických nápojov, a ktoré sú umiestnené na území vymedzenom podľa ods. 1/, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia podľa tohto §.

3.       Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto § sa nevzťahuje:

a)       na povolený záber verejného priestranstva formou terás, resp. obdobných zariadení poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby,

b)       na trhové akcie a jarmoky organizované obcou a akcie s vopred udeleným súhlasom obce.

4.       Starosta obce môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorázové povolenie požívania alkoholických nápojov na miestach určených v ods. 1/, najmä ak ide o organizované predajné, propagačné alebo obdobné spoločenské podujatia.

 

§ 4

Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :

a)       starosta obce

b)       poslanci a komisie obecného zastupiteľstva,

c)       hlavný kontrolór,

d)       poverení zamestnanci obce.

 

 

§ 5

Sankcie

1.       Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.       Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-€.

3.       Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,-€.

§ 6

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Polomke  sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 27.10.2011 uznesením č. 72/2011 OZ a VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Polomke, t. j. 12.11.2011

 

  Ing. Ján Lihan

starosta obce

Návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 11.10.2011

VZN po schválení zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 28.10.2011