VZN o chove a držaní psov (50/2012)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 50/2012

o chove a držaní psov

 

Obecné zastupiteľstvo v Polomke v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§ 1

Účel nariadenia

1)       Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka (ďalej len nariadenie) vymedzuje povinnosti chovateľov a držiteľov psov na území obce Polomka a určuje spôsob ich evidencie,

2)       Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa potreby Policajného zboru SR, Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, železničnej polície, psov používaných colnými orgánmi a poľnou strážou.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia

a/  zvláštnym psom je pes

-          používaný súkromnými bezpečnostnými službami

-          používaný horskou službou

-          používaný pri záchranných prácach

-          poľovný

-          ovčiarsky

-          vodiaci

-          používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku

b/  nebezpečným psom jekaždý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

§ 3

Evidencia psov

1/  Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii.  Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

2/  Evidenciu vedie obec.

3/  Do evidencie sa zapisuje najmä:

- evidenčné číslo psa,

- tetovacie číslo alebo údaj o čípovani psa, ak ho pes má,

- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

- umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho , aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

- úhyn psa,

- strata psa.

4/  Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

5/  Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

6/  Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť. Obci. Obec vydá držiteľovi  psa za úhradu 0,50 €  náhradnú známku.

§ 4

Vodenie psa

1/  Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil lebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

2/  Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3/  Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

4/  Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ak psa vedie aj meno a adresu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

5/ Vodenie psov /okrem zvláštnych psov/ je zakázané:

a/  na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný

b/ na detské ihriská, pieskoviská a športoviská

c/ do areálov škôl a školských zariadení,

d/ do úradov, obchodov , inštitúcii

e/ do zdravotníckych zariadení,

f/ na cintorín a do kostola

6/ Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách  je zakázaný.

§ 5

Znečisťovanie verejných priestranstiev

1/ Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

2/ V záujme dodržiavania hygieny,  ochrany čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého občianskeho  spolunažívania je chovateľ povinný:

a/ dbať, aby pes neznečisťoval okolie a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky,

b/ okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu, na verejných priestranstvách je chovateľ povinný odstrániť do odpadových nádob,

c/ dostaviť sa každoročne so psom k povinnému očkovaniu (proti besnote a iným chorobám) a na veterinárnu prehliadku pri ochorení psa.

§ 6

Priestupky

1.       Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a/ neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b/ neprihlási psa do evidencie,

c/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v  §4 ods. 1 a 2,

d/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f/ nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.  

2.        Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa  psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b/ nezabráni  útoku psa na človeka alebo zviera  alebo nezabráni inámu spôsobu ich ohrozovania psom,

c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

d/ nepreukáže známkou totožnosť psa,

e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f/ neodstráni  bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3.        Za priestupky podľa

a/ odseku 1. a odseku 2. písm. a/ až c/ obec uloží pokutu do 165 eur

b/ odseku 2. písm. d/ až f/  obec uloží pokutu do 65 eur .

4.  Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

5. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§ 7

Prechodné a záverečné ustanovenia

1.       Toto  VZN č. 50/2012 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Polomke dňa 21.6.2012 uznesením číslo 114/2012-OZ a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Polomka.

Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením: 4.6.2012

Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa:22.6.2012

Nadobúda účinnosť od:7.7.2012

                                                                                                      Ing. Ján Lihan 

                                                                                                       starosta obce