VZN o miestnych daniach

 

             Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka o miestnych
    daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                  č. 36 /2008

Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8
ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2,§ 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29,
§ 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods. 1 a 2, § 98, § 103 ods. 1 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo
na tomto:

                          všeobecne záväznom nariadení
                                        
                                   PRVÁ ČASŤ
                                        
                                      § 1
                                 Predmet úpravy

     Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Polomka  
a)    ustanovuje miestne dane a  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
    stavebné odpady,
b)    určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú
    povinnosť daňovníka a poplatníka,
c)    ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a
    odpustenie
    poplatku.  

                                      § 2
                              Druhy miestnych daní

1)    Obec Polomka (ďalej len „obec“) zavádza a ukladá od 1. januára 2009 na
    svojom území tieto miestne dane:
a)    daň z nehnuteľností,
b)    daň za psa,
c)    daň za užívanie verejného priestranstva,
d)    daň za predajné automaty,
e)    daň za nevýherné hracie prístroje.

2)    Obec ukladá od 1. januára 2009 na svojom území miestny poplatok za komunálne
    odpady a drobné stavebné odpady.

                                      § 3
                               Zdaňovacie obdobie

1)    Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e),
    f)zákona o miestnych daniach a poplatku je kalendárny rok.

2)    Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods.
    1 písm. c) a d)tohto nariadenia
    - za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím
a)    doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné
    priestranstvo,
b)    doba (každá aj začatá hodina), počas ktorej skutočne dočasne parkuje
    motorové vozidlo na vyhradenom priestore,      

                                   DRUHÁ ČASŤ
 
                                      § 4
                              Daň z nehnuteľností
                              
    Daň z nehnuteľností zahŕňa
c)    daň z pozemkov,
d)    daň zo stavieb,
e)  daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
    (ďalej len „daň z bytov“ ).

                                 DAŇ Z POZEMKOV

                                      § 5
                                Hodnota pozemku
                                
Správca dane Obec Polomka ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú
hospodárske lesy na  0,07 eura za 1 m2 / 2,30 Sk: 30,1260 = 0,0763 po
zaokrúhlení na dve desatinné miesta nadol 0,07 eura/.
 
                                      § 6
                                  Sadzba dane
                                  
1)    Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a
    poplatku je 0,25% zo základu dane.

2)    Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci u pozemkov
    v tomto členení:
a)    orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 1,05% zo základu dane,
b)    trvalé trávne porasty na 0,53% zo základu dane,
c)    záhrady na 0,53% zo základu dane,
d)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 1,05% zo základu dane,
e)    rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,26%
    zo základu dane,
f)    zastavané plochy a nádvoria na 0,53% zo základu dane,
g)    stavebné pozemky na 0,26% zo základu dane,
h)    ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,53% zo základu dane.    

                                 DAŇ ZO STAVIEB

                                      § 7
                                  Sadzba dane

1)    Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a
    poplatku je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

2)    Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci  pre:
a)    stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
    stavbu na 0,048 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, /1,47
    Sk: 30,1260 = 0,0487,po zaokrúhlení nadol 0,048 eura/
b)    stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo
    stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane
    na vlastnú administratívu na 0,174 eura  za každý aj začatý m2 zastavanej
    plochy,/5,25 Sk: 30,1260= 0,1742 po zaokrúhlení nadol 0,174 eura/
c)    stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
    rekreáciu na 0,219 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
    /6,60Sk: 30,1260=0,2190 po zaokrúhlení nadol 0,219 eura/
d)    samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby
    určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
    na 0,195 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, /5,90: 30,1260=0,1958
    po zaokrúhlenímnadol 0,195 eura/
e)    priemyselné stavby,  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
    stavebníctvu, stavby využívané  na skladovanie  vlastnej produkcie vrátane
    stavieb na vlastnú administratívu na 0,522 eura za každý aj začatý m2
    zastavanej plochy,/15,75:30,1260=0,5228 po zaokrúhlení nadol 0,522 eura/
f)    stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie
    a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
    na 0,975 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
    /29,40:30,1260 = 0,9759 po zaokrúhlení nadol 0,975 eura/
g)    ostatné stavby  neuvedené v písmenách a/ až f/  na 0,243 eura za každý aj
    začatý m2 zastavanej plochy /7,35: 30,1260 = 0,2439 po zaokrúhlení
    nadol 0,243 eura/.

3)    Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie
    0,03 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
    /1,10: 30,1260 = 0,0365 po zaokrúhlení nadol na dve desatinné miesta
    0,03 eura/.

                                     DAŇ Z BYTOV

                                         § 8
                                     Sadzba dane

1)    Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a
    poplatku je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
    a nebytového priestoru.

2)    Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci u:
a)    bytov na 0,073 eura za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
    /2,20 : 30,1260 = 0,0730 po zaokrúhlení nado 0,073 eura/,
b)    nebytových priestorov na 0,073 eura za každý začatý m2 podlahovej plochy
    nebytového priestoru  
    /2,20 : 30,1260 = 0,0730 po zaokrúhlení nadol  0,073 eura/.

                     SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

                                         § 9
                         Oslobodenie od dane a zníženie dane

1)    Obec oslobodzuje od dane z pozemkov
a)    pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b)    močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a
    pásma hygienickej ochrany  vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
c)    časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné
    zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej
    energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné
    časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch
    vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
d)    pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e)    pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách,
    prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým
    stupňom ochrany,
f)    pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
g)    pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
h)    lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného
    začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).

2)    Obec oslobodzuje od dane zo stavieb stavby, slúžiace školám, školským
    zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej pomoci.

3)    Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) a d)
    tohto nariadenia o 50% zo sadzby dane, vo vlastníctve  s ťažkým zdravotným
    postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
    alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
    sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia
    na ich trvalé bývanie.

4)    Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada
    obecný úrad obce o oslobodenie alebo zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku
    alebo zániku oslobodenia od dane alebo zníženia dane. V žiadosti uvedie
    skutočnosti, rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia od dane alebo
    zníženia dane a každú zmenu týchto skutočností je povinná oznámiť obecnému
    úradu obce do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

5)    Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženia dane doloží
a)    podľa § 8 ods. 1 a 2 tohto nariadenia list vlastníctva,
b)    podľa § 8 ods. 4 a 5 tohto nariadenia
c)    občan s ťažkým zdravotným postihnutím; preukaz občana s ťažkým zdravotným
    postihnutím.

                                         § 10
              Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v spoluvlastníctve

Písomné oznámenie (podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku) o
určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania, spoluvlastníci oznámia
obecnému úradu obce na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto
nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.
Tlačivo je pre daňovníkov k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovníci sú
povinní tlačivo si sami vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje
priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

                                         § 11
                              Platenie dane v splátkach

1)    Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a)    v  štyroch rovnakých  splátkach, a  to  do 15 dní odo dňa nadobudnutia
    právoplatnosti platobného výmeru,   31. júla, 30. septembra a 30. novembra
    bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje.

2)    Ak  ročná daň  vyrubená fyzickej  osobe nepresahuje 33,19 eura
    /1.000 Sk : 30,126 = 33,1939 po zaokrúhlení nadol na dve des. miesta 33,19
    eura/ a právnickej osobe 331,93 eura /10.000 Sk : 30,126 = 331,9391 po
    zaokrúhlení nadol na dve des. miesta 331,93 eura/, je splatná naraz do
    15 dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

3)    Daň možno  zaplatiť naraz aj  vtedy, ak je  vyššia, ako je uvedené
    v predchádzajúcom odseku.

                                     TRETIA ČASŤ
                                      DAŇ ZA PSA

                                         § 12
                                 Povinnosť daňovníka

Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik
daňovej povinnosti v lehote do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje
podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsoby preukazovania vzniku
a zániku daňovej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom
úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

                                         § 13
                                     Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane 3,50 eura /105,50 Sk/ za jedného psa a kalendárny rok.

                                         § 14
                                Spôsob vyberania dane

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a)    v hotovosti priamo do pokladne obce,
b)    bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 2001051001/5600 vedený v
    Dexia banka Slovensko,  a.s. Brezno.

                                     ŠTVRTÁ ČASŤ
                       DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

                                         § 15                 
                         Verejné priestranstvá a ich užívanie

1)    Verejnými priestranstvami v obci sú verejnosti prístupné  pozemky vo
    vlastníctve obce.

2)    Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné
    priestranstvá na:
a)    umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného
    zariadenia
b)    umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo
    vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka
    alebo vlastníka skládky,
c)    umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d)    trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska.

3)    Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného
    užívania verejného priestranstva v lehote 3 dni pred začatím užívania
    verejného priestranstva najneskôr v deň začatia užívania verejného
    priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 3 tohto
    nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.
    Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovník je
    povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje
    priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

                                         § 16
                                     Sadzba dane

1)    Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a)    za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného
    zariadenia 1,50 eura/45,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
b)    za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 eura/3,- Sk za každý aj začatý m2
    a každý aj začatý deň,  
c)    za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
    1,70 eura/51,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
d)    za umiestnenie skládky 0,10 eura/3,- Sk za každý aj začatý m2
    a každý aj začatý deň,
e)    za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,07 eura/2,10 Sk
    za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

                                         § 17
                                Spôsoby vyberania dane

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a)    v hotovosti priamo do pokladne obce,
b)    bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 2001051001/5600 vedený v
    Dexia banka Slovensko,  a.s. Brezno.

                                      PIATA ČASŤ
                               DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

                                         § 18
                                     Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a)    35 euro/1.054,50 Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v
    skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,   
b)    175 euro/5.272,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v
    skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného
    tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
c)    70 euro/2.109,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10
    druhov tovaru,
d)    350 euro/10.544,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako
    10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky
    alebo alkoholické nápoje.

                                         § 19
                                Spôsob vyberania dane

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a)    v hotovosti priamo do pokladne obce,
b)    bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 2001051001/5600 vedený v
    Dexia banka Slovensko,  a.s. Brezno.

                                         § 20
                                   Daňová povinnosť

1)    Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na
    predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 5 tohto nariadenia, ktoré
    obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob
    identifikácie predajných automatov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii
    na obecnom úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa
    predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo
    poštou.

2)    Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte
    prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný
    očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku
    daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia
    evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí
    obsahovať:
a)    deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b)    deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c)    druh, typ a názov predajného automatu,
d)    výrobné číslo predajného automatu,
e)    obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
f)    obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
g)    miesto umiestnenia predajného automatu.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na
obecný úrad obce v lehote stanovenej vo výzve.

3)    K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné
    doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

                                     ŠIESTA ČASŤ
                          DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

                                         § 21
                                     Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a)    210 euro/6.326,50 Sk za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a
    kalendárny rok,
b)  26 euro/783,- Sk za jeden mechanický prístroj-biliard a kalendárny rok,
c)    26 euro/783,- Sk za jeden mechanický prístroj-stolný futbal a kalendárny rok,
d)    26 euro/783,- Sk za jeden mechanický prístroj-stolný hokej a kalendárny rok,
e)    26 euro/783,- Sk za jeden mechanický prístroj-šípky a kalendárny rok,
f)    52 euro/1.566,50 Sk za jeden elektronický prístroj - šípky a kalendárny rok,
g)    42 euro/1.265,- Sk za jeden automat  a kalendárny rok,
h)    10 euro/301,- Sk za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené
    v písm. a) až g) a kalendárny rok.
    
                                         § 22
                                Spôsob vyberania dane

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
c)    v hotovosti priamo do pokladne obce,
d)    bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 2001051001/5600 vedený v
    Dexia banka Slovensko,  a.s. Brezno.

                                         § 23
                                   Daňová povinnosť

1)    Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na
    predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 6 tohto nariadenia, ktoré
    obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob
    identifikácie nevýherných hracích prístrojov. Tlačivo je pre daňovníka k
    dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať
    podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce
    alebo poštou.

2)    Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte
    prevádzkovania nevýherných hracích  prístrojov. Strany v evidencii je
    daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce do
    30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie
    správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania
    nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a)    deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b)    deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c)    druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d)    výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e)    miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na
obecný úrad obce v lehote stanovenej vo výzve.

3)    K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné
    doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

                                     SIEDMA ČASŤ
                         MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
                               A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

                                         § 24
                                  Platenie poplatku

1)    Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
    vznikajú na území obce platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona
    o miestnych daniach a  poplatku.

2)    Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
    poplatok ručí:
a)    vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
    spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
    poplatok ručí zástupca, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
    poplatku zástupca, alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu
    alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu,
    ktorý poplatok pre obec vyberie,
b)    zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť
    oznámiť obci na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 7 tohto nariadenia. Tlačivo
    je pre poplatníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Poplatník je povinný
    tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
    obecnému úradu obce alebo poštou.
c)    správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

3)    Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej
    domácnosti jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť obci
    na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 8 tohto nariadenia.

                                         § 25
                                   Sadzba poplatku

1)    Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
    obdobie jedného kalendárneho roka:

a)    pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0247eura / 0,74 vSk za osobu
    a kalendárny deň.
b)  pri nezavedenom množstvovom zbere - paušálny 0,0548 eura / 1,58 Sk na chatu
    (chalupári)  a kalendárny deň.
2)    U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie
    podľa § 79  ods. 3 bod 3 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí
    koeficientom  s hodnotou 1.

                                         § 26
                      Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

1)    Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a)    fyzickú osobu
    - dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo
    prechodný pobyt,
    - dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
    jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný
    sad,trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom
    území obce,
b)    právnickú osobu
    - dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce
    na iný účel ako na podnikanie,
c)    podnikateľa
    - dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce
    na účel podnikania.

2)    Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a)    pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
    v evidencii obyvateľov obce,
b)    pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia
    užívať nehnuteľnosti uvedené v ods. 1.

3)    Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik
    povinnosti platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti
    platenia poplatku na predpísanom tlačive pre právnické osoby a fyzická osoba
    podnikateľ uvedeného v prílohe č. 9 tohto nariadenia a pre fyzické osoby na
    predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 10 tohto nariadenia. Tlačivo je
    pre poplatníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Poplatník je povinný
    tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
    obecnému úradu obce alebo poštou.

                                         § 27
                             Spôsoby zaplatenia poplatku

Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť obci poplatok:
a)    spôsobom
    - v hotovosti priamo do pokladne obce,
    - bezhotovostným prevodom na účet obce Polomka číslo účtu 0079901548/0900
    vedený v Slovenskej sporiteľni,  a.s. filiálka Polomka,

b)    formou
    - šeku,
    - príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet obce,

c)    na mieste
    - na prevádzke VVS obce,
    - v príslušnej banke,
    - na pošte.

                                         § 28
                                  Splatnosť poplatku

1)    Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obecný
    úrad obce každoročne do 15.marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je
    splatný do 31.marca kalendárneho roka.

2)    Pri využívaní množstvového zberu:
a)    právnické osoby a podnikatelia platia obci poplatok štvrťročne . Poplatok je
    splatný v lehote stanovenej vo faktúre,
b)    fyzické osoby platia obci poplatok štvrťročne do 10 dní po uplynutí
    štvrťroka.

                                         § 29
                    Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku

Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí
poplatníkovi podľa § 83 zákona o miestnych daniach a  poplatku, na základe
predložených podkladov:
a)    k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a  poplatku – potvrdenie
    zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
    trvalý pobyt ,  
b)    k § 83 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach a  poplatku – potvrdenie
    vojenského útvaru alebo vojenskej správy,
c)    k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach a  poplatku – z dôvodu:
    - choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, alebo v liečebnom ústave;
    potvrdenie obvodného lekára,
    - služobnej cesty mimo bydliska; potvrdenie zamestnávateľa,
    - iného; čestné vyhlásenie.  

                                         § 30
                      Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku
                      
1)  Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, obec zníži alebo
    odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v prípade
    že ide:
a)  o poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na
    internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – potvrdenie o ubytovaní
    vtedy je poplatok 2 eura / 60 Sk na osobu a kalendárny rok .
b)  obyvatelia, ktorí trvale separovali odpad bude im priznaný
    bonus 2 eura /60,Sk - na osobu a kalendárny rok
c)  obyvatelia , ktorí pracujú v zahraničí a v Bratislave a Košiciach - pracovná
    zmluva vtedy je poplatok 4,5 eura /135,50 Sk na osobu a kalendárny rok.
    
2.  O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník písomne požiada obec v lehote
    do 30 dní:
    a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
    b) odo dňa vzniku prípadu uvedeného v ods.1 písm. a/

                                         § 31
                          Prechodné a záverečné ustanovenia
   
1)    Obecné zastupiteľstvo obce Polomka zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
    obce Polomka  
    - č. 33/2007 z 13.12.2007  o miestnych daniach a miestnom poplatku za
    komunálny odpad.

2)    Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2008 schválilo obecné zastupiteľstvo
    obce Polomka na svojom zasadnutí dňa  11.12.2008 uznesením č.139/2008.

                                         § 32
          Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

V Polomke, dňa 26.11. 2008                                                     

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 26.11.2008
Vyvesené po schválení dňa12.12.2008
Zvesené z úradnej tabule dňa 2.1.2009

                                                                                                                  Ing. Ján Lihan

                                                                                                                   starosta obce