VZN o odpadoch (51/2012)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka  č.51/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a  elektroodpadmi z domácností

Obecné zastupiteľstvo v Polomke pri výkone svojej samosprávnej pôsobností  v súlade s  § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 39 ods. 4) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o odpadoch) sa uznieslo  na vydaní  tohto  všeobecne záväzného nariadenia:

 

§ 1

Základné pojmy

1)Pôvodca odpadov je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, t.j.:

a) fyzická osoba

b) právnická osoba

2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

3) Prepravca odpadu je obcou zmluvne poverená organizácia na nakladanie s komunálnym odpadom.

4) Komunálne odpady (KO) sú :

a) odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb,

b) odpady podobných vlastností a zloženia ako z domácností, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo  fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,

c) odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk),

d) všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

5) Zmesový komunálny odpad je komunálny odpad, ktorý vzniká (ako zvyšok) po vytriedení zložiek určených na zhodnotenie alebo zneškodnenie iným spôsobom vrátane textilu do vyriešenia jeho separovania.

6) Objemnými odpadmi sú také komunálne odpady, ktorých rozmery alebo množstvo neumožňujú zber zbernými nádobami, ktorých je pôvodca odpadov držiteľom.

7) Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou.

8) Separovaný zber je zber oddelených zložiek KO.

9) Druhotné suroviny sú odpady určené na zhodnotenie (recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi).

10) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

11) Kompostovanie je proces zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, výsledkom ktorého je znovu využiteľný produkt – kompost.

12) Stojisko - je spevnená plocha, na ktorej sú uložené zberné nádoby určené na zber zmesového komunálneho odpadu alebo separovaného odpadu.

13) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.

14) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad vznikajúci zo záhrad (tráva, konáre, lístie a pod.), z prípravy jedál a znehodnotených potravín z domácností..

§ 2

Povinnosti obce

Obec Polomka  okrem povinností uvedených v zákone o odpadoch:

1) zabezpečuje separovaný zber papiera, skla, plastov, kovov, pneumatík

2) zabezpečuje vytvorenie podmienok v zbernom dvore pre bezplatný odber vytriedených zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,

3) schvaľuje podmienky zberu a zhodnotenia odpadov z obalov s osobami, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch.

§ 3

Práva pôvodcu odpadu

1) Pôvodca odpadu, za podmienky splnenia povinností vyplývajúcich z VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, má právo na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov, využiteľných zložiek odpadov, podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov.

2) Pôvodca odpadu – nepodnikateľ, má právo ukladať objemový odpad celoročne na zberný dvor, resp. 2x ročne  vyložiť odpad pred dom v čase zberu  veľkoobjemového odpadu.

3) Pôvodca odpadu – nepodnikateľ, má právo ukladať na zberný dvor nebezpečné odpady z domácností v množstve primeranom jeho spotrebe.

4) Pôvodca odpadu má právo na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.

§ 4

Povinnosti pôvodcu odpadu

1) Pôvodca a držiteľ odpadu sú povinní :

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci a toto zapojenie sa preukázateľne deklarovať voči kontrolným orgánom a povereným osobám zmluvou, dokladom o odovzdaní odpadu odberateľovi, resp. preukázaním pri fyzickej kontrole,

b) zabezpečiť si  zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) ukladať odpady alebo jednotlivé zložky odpadov a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov platiť obci poplatok stanovený vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad,

e) pôvodca, ktorý nie je zapojený do systému zberu, je povinný sa do neho zapojiť a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad podľa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad,

§ 5

Zber komunálnych odpadov

1) Pre systém zberu komunálnych odpadov v obci sú určené:

a) 110 l a 240 l "kuka" nádoby,

b) 1100 l kontajnery,

c) špeciálne kontajnery na zber separovaného odpadu,

d) veľkokapacitné kontajnery,

e) vrecia na zber separovaného odpadu,

f) špeciálne kontajnery  na zber nebezpečných odpadov,

g) malé smetné nádoby  na verejných priestranstvách

2) Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. držiteľov odpadov sa stanovuje takto:

a) na jeden rodinný dom jedna 110 l nádoba,

b) v bytových domoch na jeden byt  jedna 110 litrová nádoba,

d) pri objektoch občianskeho vybavenia v závislosti od produkcie odpadov, minimálne 1 ks 110 litrová „kuka“ nádoba,

e) ostatné prevádzky – podniky, školy, 110litrové kuka nádoby minimálne 5 ks

f) chaty, rekreačné zariadenia v závislosti od produkcie odpadov, minimálne 1 ks 110 l „kuka“

nádoby,

g) menší počet ako vyššie stanovený je možný na základe udelenia výnimky starostom obce.

3) Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého druhu, elektroodpad, priemyselné odpady, odpady z obchodnej činnosti, odpady z potravinových predajní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení, kyseliny, látky tekuté, toxické, zápalné, opotrebované batérie a akumulátory, telá uhynutých zvierat, horúci popol a pod.

4) Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, tie, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadov uzavrieť.

5) Pôvodca odpadu je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby:

a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku,

b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účely prepravy,

c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,

d) sa nenachádzalo podľa možností na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest,

e) zberné nádoby boli uložené na spevnenom podklade,

f) za čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob pri bytových domoch zodpovedá pôvodca odpadu. Za porušenie tohto ustanovenia môže byť uložená sankcia vo výške nákladov za jednorazové vyčistenie stojiska. Za znečistenie vzniknuté počas vývozu odpadu zodpovedá prepravca. Prepravca môže zdokumentovaním znečistenia pred odvozom odpadu preukázať, že znečistenie nespôsobil.

6) Na chodníkoch a komunikáciách môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú pre účely prepravy odpadov.

7) Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždené odpady pred ich prepravou je zakázané.

8) Ukladať  zmesový komunálny odpad  do plastových vriec  je možné len výnimočne a to   v prípade zaplnenia kuka nádoby. Vrece môže byť vyložené  na odvoz ku kuka nádobe ,  len v deň zberu komunálneho odpadu.

9) Odpady, ktoré vznikajú pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách obce je každý na území obce povinný odhadzovať do nádob na to určených (malé smetné nádoby).

§ 6

Separovaný zber zložiek komunálnych odpadov

1) Separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov na území obce sú:

a) papier vrátane odpadov z obalov,

b) sklo vrátane odpadov z obalov,

c) plasty vrátane odpadov z obalov,

d) lieky,

e) žiarivky,

f) batérie a akumulátory,

g) pneumatiky,

h) železný šrot,

i) odpady zo záhrad a z parkov,

j) elektroodpad z domácností (v pôvodnom stave),

k) kovové obaly,

m)odpadové oleje,

n) drevo,

o) biologicky rozložiteľný odpad

2) Na zber separovaného odpadu slúžia špeciálne zberné nádoby s nasledovným určením:

a)  kontajnery na  sklo - na zbernom dvore a v cintoríne

c) kontajnery na plasty -na zbernom dvore a v cintoríne

d) kontajnery na biologický odpad  - v cintoríne (kvety, tráva a pod.)

e) kontajnery  na opotrebované batérie (monočlánky, suché galvanické články, autobatérie) – na zbernom dvore

f) kontajnery   na nebezpečné odpady (žiarivky, motorové oleje a olejové filtre a pod.) – na zbernom dvore

g) kontajnery na kov – na zbernom dvore

h) kontajnery na drobný stavebný odpad - na zbernom dvore

i) vrecia na zber separovaného odpadu

3) Nepoužité liečivá po uplynutí expiračnej doby odoberajú v lekárni na území obce.

4) Opotrebované batérie – monočlánky je možné odovzdať do zberných nádob v predajniach v obci. 

§ 7

Systém separovania komunálneho odpadu

Systém zberu uvedených zložiek je nasledovný:

a) Vyseparované zložky komunálneho odpadu v domácnosti a prevádzkach v obci  - papier, sklo, kovové obaly,  a plasty sa ukladajú do farebne rozlíšených  igelitových vriec. Odvoz je zabezpečovaný prepravcom podľa harmonogramu. Objem vyseparovaných zložiek sa znižuje stlačením.

b) Vyseparované zložky odpadu v cintoríne   - sklo a plasty sa ukladajú do farebne označených zberných nádob (kontajnerov) umiestnených na stojiskách na to určených.

c) Vyseparované zložky komunálneho odpadu - objemný odpad (starý nábytok, drevené okná), kovy (železný šrot), elektroodpad z domácností - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (napr. nefunkčné mrazničky a chladničky), vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (napr. nefunkčné televízory, odstredivky, žehličky, umývačky riadu, mikrovlnné a teplovzdušné rúry, kávovary, elektronáradie /vŕtačky, brúsky, píly.../, sušiče vlasov, ohrievače, rozhlasové prijímače, videá, gramofóny, telefónne prístroje, mobilné telefóny, fotoprístroje, počítače, klávesnice, šijacie stroje a pod.), odpadové oleje a ostatné vyseparované zložky komunálneho odpadu, pre ktoré nie sú určené zberné nádoby alebo vrecia,  sa odoberajú na zbernom dvore alebo sa odovzdávajú pri zbere veľkoobjemového odpadu dvakrát ročne, alebo pri zbere elektroodpadu.

d) Biologicky rozložiteľný odpad  pôvodca odpadu  likviduje kompostovaním.

§ 8

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

1) Právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie (ďalej len podnikateľ) na území obce je povinná dohodnúť s obcou podľa predpokladaného druhu a množstva produkovaného odpadu počet zberných nádob a ich umiestnenie tak, aby ich bolo možné bez zbytočných ťažkostí a časových strát vyviezť.

2) Právnickej osobe, podnikateľovi je zakázané vhadzovať alebo odkladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti podnikateľa, do nádob, alebo k nádobám určeným na zmesový komunálny odpad v obci.

3) Každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo otvorených priestranstvách na území obce, je povinný zabezpečiť:

a) priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na odpad,

b) zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu zo zberných nádob, ktorý vzniká jemu a návštevníkom (zákazníkom) v súvislosti s touto činnosťou, čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, do 3 m od tohto zariadenia.

4) Vlastníci alebo užívatelia objektov slúžiacich tomu istému účelu na určitom ohraničenom území (napr. polyfunkčné objekty, administratívne budovy s prenajatými priestormi, a pod.) môžu mať odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečené spoločne.

Prevádzky, ktorým pri činnosti vzniká minimálne množstvo odpadu, majú možnosť spoločne užívať zbernú nádobu, pričom sa platobný výmer vystaví na správcu nehnuteľnosti, resp. prevádzku, ktorá dá súhlas druhej prevádzke na ukladanie odpadu.

5) Nájomca stánku na trhovisku je povinný pre svoj odpad využívať výhradne zberné nádoby rozmiestnené správcom trhoviska. Podmienky pre separovaný zber odpadov z trhoviska určuje správca trhoviska.

§ 9

Objemné odpady

1) Zber objemných odpadov  a jeho zneškodnenie zabezpečí obec  dvakrát ročne – v jarnom a jesennom období.

2) V ostatnom čase, keď nie vykonávaný  zber veľkoobjemového odpadu, je odvoz objemných odpadov na skládku  ich pôvodca povinný zabezpečiť individuálne na vlastné náklady.

3) Objemné odpady odoberá zberné stredisko obce počas celého roka.

 § 10

Drobné stavebné odpady

1) Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú povinní po vytriedení jednotlivých zložiek zabezpečiť ich prepravu do zberného dvora na vlastné náklady v množstve maximálne 1 m3/osobu a rok. Ak drobné stavebné odpady prepravuje pre nepodnikateľa firma, alebo dodávateľ stavebných prác, prepravca o tom predloží písomný doklad.

2) Prepravu a zneškodnenie drobných stavebných odpadov presahujúcich stanovený limit v bode 1) tohto článku si zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.

3) Drobné stavebné odpady odoberá zberné stredisko obce počas celého roka.

§ 11

Odpady  z  nehnuteľností na rekreáciu

1) Pri užívaní nehnuteľností  určených na rekreáciu je každý povinný:

a) separovať jednotlivé zložky odpadov podľa systému určeného týmto VZN,

b) zmesový komunálny odpad odovzdať v čase zberu TKO podľa harmonogramu, prípadne uložiť do zbernej nádoby v mieste svojho prechodného alebo trvalého bydliska.

c) vyseparované odpady uložiť do príslušných zberných nádob na zbernom dvore alebo odovzdať pri zbere separovaného odpadu podľa harmonogramu.

d) okolie nehnuteľnosti udržiavať v čistote.

§ 12

Biologicky rozložiteľné odpady

1) Odpady zo záhrad je každý vlastník (užívateľ) záhrady povinný kompostovať:

a) buď vo vlastnom zariadení,

b) zabezpečiť jeho  odvoz  na skompostovanie,

2) Konáre sa ukladajú na miesta určené obcou.

3) Zneškodnenie kalu zo žúmp sú pôvodcovia povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi a taktiež sú povinní po dobu troch rokov uchovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo žumpy oprávnenou osobou.

§ 13

Nakladanie so starými vozidlami

1) Ak sa u držiteľa nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, je povinný bezodkladne zabezpečiť jeho odovzdanie osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa zákona o odpadoch alebo spracovateľovi starých vozidiel.

2) Ak si držiteľ starého vozidla chce ponechať staré vozidlo, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel a umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

3) Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené:

a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve zabezpečí správca cesty,

b) na inom mieste než podľa písmena a) zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec,

c) v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.

§ 14

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

1) Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.

2) Je zakázané riediť jednotlivé druhy NO, zmiešavať jednotlivé druhy NO navzájom alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

3) Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín zabezpečujú firmy s oprávnením udeleným na túto činnosť príslušnými orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.

§15

Preprava komunálnych odpadov

1) Prepravu komunálnych odpadov vykonáva oprávnený subjekt (ďalej prepravca) na základe zmluvy s obcou.

2) Pôvodca odpadov je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou odpadov, najmä dbať aby boli odpady riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách umiestnených na vyhradenom mieste a prístup k nádobám bez prekážok. Inak prepravca môže odmietnuť prepravu odpadov.

3) Prepravca môže odmietnuť prepravu aj ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria,  alebo triedená zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba po dotriedení bude zobratá pri ďalšom zvoze  .

Pracovníci zabezpečujúci zber sú povinní o tejto skutočnosti informovať obec (počet zberných nádob a lokalita ich umiestnenia).

4) Zmesový komunálny odpad prepravca musí vyvážaťpodľa harmonogramu

§16

Zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie odpadov

1) Komunálne a drobné stavebné odpady vzniknuté na území obce sa zneškodňujú v zariadeniach určených na zneškodňovanie odpadov.

2) Zneškodňovanie odpadov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a platným prevádzkovým poriadkom príslušného zariadenia.

3) Zberný dvor na zhromažďovanie separovaného odpadu sa nachádza na ulici Osloboditeľov č. 3. Zberný dvor je   určený na ukladanie odpadu pre občanov obce Polomka.

Prevádzka Zberný dvor  na ulici Osloboditeľov  slúži na:

- objemný odpad ( starý nábytok , koberce, a pod.)

- drobný stavebný odpad (1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby)

- drevo

- pneumatiky

-vyradené elektronické a elektrické zariadenia v pôvodnom stave (chladničky, práčky, televízory, mobilné telefóny, mikrovlné rúry, kávovary, počítače , tlačiarne a pod.)

- kovový šrot

- vyseparovaný odpad ( papier, sklo, plasty)

- nebezpečný odpad (odpadový motorový olej, prepálený olej z domácností, farby, lepidlá, tlačiarenské farby, batérie, akumulátory, žiarivky)

3) Na Zberný dvor  sa zakazuje ukladanie

a) komunálneho odpadu z činnosti prevádzok (okrem vyseparovaných komodít - papiera, skla,

plastov, kovov) a stavebného odpadu z činnosti stavebných firiem,

b) odpadu z okolitých obcí (od obyvateľov a prevádzok).

4) Podmienky ukladania odpadu

a) občania vkladajú odpad do označených veľkoobjemových kontajnerov alebo vyhradených priestorov,

b) drobný stavebný odpad, objemový odpad a nebezpečné druhy odpadov sa evidujú podľa druhu, množstva a osoby, ktorá ho priviezla,

c) osoby, ktoré privezú odpad sa pohybujú v areáli len v sprievode zodpovedných pracovníkov.

5) Areál „Zberných surovín“ pri železničnej stanici je určený na dočasné ukladanie   pneumatík pred ich odvezením odberateľovi,

6) Ukladať komunálne odpady na iných miestach ako aj spaľovať komunálne odpady je zakázané.

§17

Sankcie

1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

a) starosta obce

b) poverení pracovníci obecného úradu

c) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií

d) komisia ŽP  pri  obecnom zastupiteľstve

e) poslanci obecného zastupiteľstva

f) iné osoby poverené starostom obce.

2) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.

3) Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje ako priestupok pokutou do 33 eur.

4) Okrem toho za porušenie tohto VZN môže starosta podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur.

§18

Záverečné ustanovenia

1) Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 23.8.2012 uznesením číslo 126/2012-OZ.

2) VZN  nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Polomke, t. j.  od 8.9.2012.

3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN  obce Polomka č. 22/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní  komunálneho odpadu.

                                                                                      Ing. Ján Lihan

                                                                                      starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 7.8.2012

Zverejnené na úradnej tabuli obce po schválení dňa: 24.8.2012

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 10.9.2012