VZN o opatrovateľskej službe

Obec Polomka

       Obecné zastupiteľstvo v obci Polomka, na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.6 Ústavy SR a na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. o) a § 6 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. Zákona a v súlade so zákonom č 416/2001Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 71 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a toto

v š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

 


č.29/2005

o opatrovateľskej službe,

podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe

a výške úhrady za opatrovateľskú službu podľa § 15, zákona č. 195/1998 Z.z

 

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu. Pri rozhodovaní o opatrovateľskej službe sa vychádza zo zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákona č 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a zákona č 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

 1. Vzťahy pri poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby, ktorej cieľom je riešenie sociálnej núdze občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby.

 2. Spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu.

 


Článok II.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb, špecializovaných činností na riešenie sociálnej núdze.

 2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý má trvalý pobyt v mikroregióne Horehron / Telgárt, Šumiac, Vaľkovňa, Pohorelá, Heľpa, Závadka nad Hronom, Polomka, Bacúch, Braväcovo/ a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc pri zabezpečovaní:

a/ nevyhnutných životných úkonov

b/ nevyhnutných prác v domácnosti

c/ kontaktu so spoločenským prostredím

 1. Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť občanovi:

a/ ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu

b/ ktorému sa poskytuje celodenné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zákona 195/1998 o sociálnej pomoci

c/ je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri postihnutí touto nákazou.

 
 


Článok III.

PODMIENKY A POSTUP  PRI POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

 

1.     

Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, doručenej na obecný úrad alebo na Spoločný obecný úrad – Spoločnú obecnú úradovňu v Heľpe.

       K žiadosti je potrebné doložiť:

-        

vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa,

-        

aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku, príp. potvrdenie o príjme žiadateľa a potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb ( manžel, manželka),

-        

potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne, že nepoberá príspevok za opatrovanie alebo osobnú asistenciu.

2.     

Spoločný obecný úrad- Spoločná obecná úradovňa v Heľpe vykoná v domácnosti žiadateľa šetrenie a po dohode so žiadateľom určí rozsah úkonov opatrovateľskej služby.

 1. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana prostredníctvom opatrovateľov podľa rozsahu úkonov opatrovateľskej služby v pracovných dňoch, u osamelo žijúcich žiadateľov je služba zabezpečovaná aj počas sobôt a nedieľ.

 2. Spoločný obecný úrad – Spoločná obecná úradovňa v Heľpe vydá o poskytovaní opatrovateľskej služby rozhodnutie.

 3. Opatrovateľskú službu vykonávajú opatrovatelia, s ktorými príslušný obecný úrad podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa uzatvorí pracovný pomer v zmysle zákonníka práce.

 


Článok IV.

SPOSOB URČENIA ÚHRADY, VÝŠKA ÚHRADY, SPOSOB PLATENIA ÚHRADY ZA POSKYTNUTÚ OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

 

Výška úhrady sa v rámci opatrovateľskej služby určuje za:

-        

nevyhnutné životné úkony

-        

nevyhnutné práce v domácnosti

-        

zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

      Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu:

 1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte dní poskytovanej služby.

 

Výška úhrady:

1)     

Nevyhnutné životné úkony

)

bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia,

pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík,

na lôžko, pomoc pri použití WC

 

 

 

13,- Sk / deň

b)

kúpanie vrátanie umytia vlasov

 

10,-Sk /  deň

c)

donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití

 

 

8,-Sk / deň

d)

Dohľad

 

15,-SK / hod


2)     

Nevyhnutné práce v domácnosti

a)

donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody,     

kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie

 

 

10,- Sk / deň

b)

nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti

 

 

15,-Sk /  deň

c)

práce spojené s udržiavaním domácnosti

 

60,-Sk / deň

d)

príprava  a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere

 

 

15,-SK / deň

e)

pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne

 

 7,-Sk/kg

       3)     

Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím

)

sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí,

do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania

 

 

5,- Sk / deň

b)

sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné verejné podujatia

 

 

7,-Sk /  deň

c)

tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení a pri vybavovaní úradných záležitostí

 

 

0,-Sk / deň

d)

predčítanie pre nevidiace osoby pri vybavovaní úradných záležitostí

 

0,-SK / deň

 1. Úhrada za poskytnuté služby sa bude vykonávať platbou:

a) poštovou poukážkou na účet príslušného obecného úradu, prípadne v hotovosti do pokladne obecného úradu.

b) úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr so 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 1. V súlade s ! 42 zákona č 195/1998 o sociálnej pomoci, občan nie je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší, alebo sa rovná 1,2 násobku životného minima ustanoveného osobitným predpisom.

 1. Ak občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu alebo platí len časť tejto sumy podľa § 45 zákona č.195/1998 o sociálnej pomoci sa táto vyžaduje postupne, od manžela, manželky, detí alebo rodičov

 1. Občan platí za poskytovanie opatrovateľskej služby podľa rozsahu skutočne poskytnutých úkonov, teda občan časť úhrady doplatí alebo sa mu časť úhrady vráti ak sa opatrovateľská služba poskytovala v inom rozsahu, ako bolo stanovené.
 1. Spoločný obecný úrad – Spoločná obecná úradovňa v Heľpe rozhodne o výške úhrady, prípadne úhradu zvýši alebo zníži, ďalej rozhodne o poskytovaní opatrovateľskej služby vo väčšom alebo menšom rozsahu, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce o nároku na poskytnutie opatrovateľskej služby, či určenie výšky úhrady.

 


Článok V.

VZNIK NÁROKU


1.     

 Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi. ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.

 


Článok VI.

ZÁNIK NÁROKU

 1. Poskytovanie opatrovateľskej služby sa zastaví ak:

a)     

sa poskytovala neoprávnene

b)    

ďalšie poskytovanie nie je účelné

c)    

občan, ktorému sa poskytovala zomrie

d)    

na základe oznámenia opatrovaného občana o netrvaní na doterajšom poskytovaní  

opatrovateľskej služby

 

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI RIADIACEHO PRACOVNÍKA

OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY


1.       

Riadiaci pracovník opatrovateľskej služby plní úlohy ustanovené týmto nariadením, má právo 

       i povinnosť navštíviť občana v jeho domácnosti a kontrolovať plnenie opatrovateľskej služby.

2.       

Riadiaci pracovník opatrovateľskej služby je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojou činnosťou, okrem povinnosti vyplývajúcej z osobitných predpisov.

 

Článok VIII.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

1.     

Pracovné pomery uzatvorené podľa doterajších predpisov budú prehodnotené podľa tohto   VZN

 


Článok IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.     

Na všeobecnom nariadení obce Polomka o podmienkach poskytovania opatrovateľskej  služby, o vzťahoch pri poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady,  platenia úhrady a o výške úhrady v súlade so zákonom č 369/1990 Zb . o obecnom zriadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Polomka na svojom zasadnutí dňa 17.2.2005 uznesením č. 189/2005.
2.     

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.3.2005

 

                                                                    Ing. Ján Lihan

                                                   starosta obce