VZN o opatrovateľskej službe (39/2009) Doplnok č. 3

VZN č. 39/2009 - o opatrovateľskej službe

Doplnok č. 3

VZN č. 39/2009 - o opatrovateľskej službe v obci Polomka, sa mení takto:

 

V §  5  sa mení  odstavec    1. a 2. , ktorý znie:

1.      Suma úhrady za opatrovateľskú  službu je najmenej vo výške 50%  z priemerných ekonomicky oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním tejto služby za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na hodinu služby t.j. 1,34  eura/hod.

2.      Celková výšky úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaca sa určí podľa rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy určenej na hodinu a počtu hodín opatrovateľskej služby.

         

Ostatné časti VZN zostávajú nezmenené.

Tento doplnok  bol schválený   Obecným zastupiteľstvom Polomke dňa 21.6.2012  uznesením číslo 115/2012- OZ

Zverejnené  na úradnej tabuli obce dňa:  05.06.2012.

Zverejnené na úradnej tabuli obce po schválení obecným zastupiteľstvom dňa: 22.6.2012

Nadobúda účinnosť dňa: 1.9.2012

 

                                                                            Ing. Ján Lihan

                     starosta obce