VZN o poplatkoch v školách

                          Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka

                                                     č. 35/2008

                                                zo dňa 4. septembra 2008

                  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

                                               školských zariadeniach

     Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 
                                                             Čl. 1

                                                    Materské školy

 Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 150,50 Sk mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa

    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa

     a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe

         nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,

        preukázateľným spôsobom,

     b) ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v období

         prevádzky materskej školy a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená

 
                                                            Čl. 2

                                            Základná umelecká škola

1. Výška príspevku je mesačne

      a) pre žiaka v individuálnej forme štúdia                   120,50- Sk,

      b) pre žiaka v skupinovej forme štúdia                        60,50 Sk,

      c) pre dospelého                                                          120,50 Sk

      d) prípravné štúdium                                                     60,50 Sk

2. Príspevok sa uhrádza za mesiace september – december a január – jún.

3. Príspevok sa neuhrádza ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi školy doklad o tom,  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

                                                             Čl. 3

                                                  Školský klub detí

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 50,- Sk

2. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.

Príspevok sa neuhrádza ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je

      poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

                                                          
                                                               Čl. 4

                                                     Školská jedáleň

 Výška nákladov na nákup potravín

a) veková kategória - do 6 rokov   - desiata      8,- Sk

                                                            - obed        18,- Sk

                                                            - olovrant     6,- Sk

b) poskytovanie obeda

    veková kategória- 6-11 roční - 27,- Sk

                                   11-15 roční - 29,- Sk

                          dospelí stravníci - 32,- Sk

      Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané stravníkmi priamo na účet

      školských jedální.

 
                                                                  Čl. 5

                                                   Záverečné ustanovenie

 1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na  školský zákon, zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon     o financovaní škôl a školských zariadení a na vykonávacie predpisy vydané na ich     základe.

Dňom účinnosti tohto VZN sa rušia Pokyny na úpravu finančných limitov na nákup potravín za stravovanie v zariadeniach školského stravovania.

3.   Zmeny a doplnenia VZN č. 35/2008 možno vykonať iba dodatkom schváleným      Obecným zastupiteľstvom v Polomke.

4.   Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Polomke dňa 4.9.2008 uznesením č. 122/2008 .

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 20.9.2008

 
V Polomke, dňa 19.8.2008
 
 

                                                              Ing. Ján Lihan

                                                               starosta obce       

 
 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 20.8.2008 a po schválení vyvesené dňa 5.9.2008.

Zvesené z úradnej tabule dňa 20.9.2008.

Prepočet príspevkov podľa konverzného kurzu na euro od 1.1.2009            

 
 
Názov zariadenia

Výška príspevku v Sk

Od 1.9.2008

Výška príspevku v euro

od 1.9.2008
Konverzný kurz

Výška príspevku v euro od

1.1.2009
 
Materská škola
 
     150,50
 
    5,-
 
   30,126
 
   5,-
 
Základná umelecká škola

-         individuálna forma štúdia

-         skupinová forma štúdia

-         dospelý

-         prípravné

 
   
     120,50
      60,50
     120,50
       60,50
 
 
    4,-
    2,01
    4,-
    2,01
 
 
 
      4,-.
      2,-
      4,-
      2,-
 
Školský klub detí

-         ŠKD

 
 
 
       50,-
    
 
 
    1,66
   
 
 
 
     1,66
    
 
Náklady na nákup potravín
a/ veková kategória do 6 rokov

-         desiata

-         obed

-         olovrant

      spolu
 
 
 
          8,-
        18,-
          6,-
         32,-
 
 
 
     0,27
     0,60
     0,20
     1,06
 
 
 
 
     0,27
     0,60
     0,20
     1,06
b/ veková kategória 6-11 rokov
                               11-15 rokov
                              
       27,-
       29,-
 
     0,90
     0,96
 
      0,90  
      0,96
    

                               dospelí stravníci

       32,-
     1,06
 
     1,06
Čiastočná úhrada nákladov
Školská jedáleň
(platí pre všetky jedálne)
 
      ........
 
       .......
 
 
    ......
 
 
Pozn.
Materské školy, školské kluby detí vyberajú príspevky v hotovosti, v  základnej umeleckej škole a v školských jedálňach sa uplatňujú bezhotovostné platby