VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka

                                                             č.   37 /2008

                                                                                                  

 

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej

škole

Obecné zastupiteľstvo v Polomke  podľa § 6 ods. 2 zákona

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a

§ 20 ods. 3 písmeno a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje miesto a čas zápisu detí na plnenie

povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis") v zriaďovateľskej

pôsobnosti obce Polomka.

 

§ 2

Miesto a čas zápisu

Zápis detí do prvých ročníkov sa uskutoční v priestoroch základnej školy v zriaďovateľskej

pôsobnosti obce Polomka v prvý februárový týždeň, ktorý predchádza

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, a to

v stredu o 15.00hod.

 

§ 3

Oznámenie o zápise

(1) Miesto zápisu určí riaditeľ základnej školy spolu s časom zápisu, podľa § 2 a tento

oznam zverejní obvyklým spôsobom.

(2) Pri zápise zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa. Miesto trvalého pobytu

preukáže údajmi z občianskeho preukazu . 1)

(3) Riaditeľ školy zverejní obvyklým spôsobom školský obvod svojej základnej školy.

 

§ 4

Povinná školská dochádzka

(1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 2)

(2) Povinná školská dochádzka je desaťročná. Začína sa spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. 3)

(3) Zápis sa koná vo februári, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má

dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(4) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom

má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu.4)

 
 

1) § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 ) § 19 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z.

2
 

 (5) Žiak, ktorý nemá trvalý pobyt, plní povinnú školskú dochádzku v škole, ktorú určí

orgán miestnej štátnej správy v školstve.5)

(6) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského

obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa

hlási.4)
 

§ 5

Sankcie

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť zákonnému zástupcovi

dieťaťa pokutu do výšky 331,94 eura.6)

 

§ 6

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

 
3) § 19 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z.z.
4) § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.
5) § 20 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z.

6) § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

Toto všeaobecne záväzné nariadenie č. 37/2008  schválilo obecné zastupiteľstvo v Polomke na svojom zasadnutí dňa 11.12.2008 uznesením č. 141/2008.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 26.11.2008.

Vyvesené po schválení dňa 12.12.2008.

Zvesené z úradnej tabule dňa 2.1.2009.

Ing. Ján Lihan

Starosta obce