VZN o povodňových plánoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 47/2011

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb

podnikateľov na území obce Polomka

Obec Polomka podľa ustanovení § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

vydáva  Všeobecne záväzne nariadenie obce č. 47/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Polomka

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je zabezpečenie spracovania

povodňových plánov záchranných prác (ďalej len povodňové plány) právnickými osobami

a fyzickými osobami podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na

území obce  a môžu byť postihnuté povodňou.

 

2. Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce  Polomka boli povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov (ďalej len povinné osoby)  v súlade s § 10 ods. 3 zákona písm. c) zákona č.  7/2010 Z. z.  o ochrane pred povodňami (ďalej len zákon o ochrane pred povodňami).

Článok II.

Vymedzenie územia

1. Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou. Zoznam povinných osôb je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.

2. V podmienkach obce Polomka ide   o územie ulíc Osloboditeľov, Hronská  

Článok III.

Uloženie povinnosti

1. Obec Polomka týmto VZN ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán

záchranných prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami a tento

predložiť Obci Polomka do 31.7. príslušného kalendárneho roka  

2. Povinné osoby sú povinné každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán

záchranných prác preskúmavať a podľa potreby aktualizovať a predkladať obci Polomka, do 31.7. príslušného kalendárneho roka. 

Článok IV.

Sankcie - pokuty

1. Obec Polomka v prípade nevypracovania povodňového plánu záchranných prác

povinnou osobou, môže uložiť povinnej osobe pokutu až do výšky 1 700 € ,  v súlade s § 47

ods. 3  zákona o ochrane pred povodňami.   

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Polomke svojim uznesením č. 80/2011-OZ, zo dňa 15.12.2011.

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na

úradnej tabuli obce. 

 

V Polomke dňa 21.11.2011

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: ................22.11.2011............................

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce po schválení obecným zastupiteľstvom dňa: 16.12.2011

 

Nadobúda účinnosť dňa : 2.1.2012

                                                                                                     

 

                                                                                                                      Ing. Ján Lihan

                                                                                                                      Starosta obce

 

 

Príloha č. 1

1. Rettenmeier Polomka Timber, s.r.o., Osloboditeľov 50, Polomka