VZN o trhových miestach 42/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 42/2010
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe samosprávnej   pôsobnosti v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia :

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje najmä:
a) zriadenie trhových miest na území obce,
b) podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
c) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach,
d) trhoviská a prevádzkový čas na trhoviskách,
e) príležitostné trhy,
f) povinnosti predávajúcich na trhových miestach.

§ 2
Základné pojmy
1. Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj tovaru. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovania služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
2. Trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovania služieb.
3. Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach.
4. Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
5. Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie.
6. Stánkom s trvalým stanovišťom sa rozumie stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.

§3
Zriadenie trhových miest
1. Zriadenie trhového miesta povoľuje obec Polomka.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta sa prihliada na dodržiavanie a ochranu verejného poriadku, na verejné záujmy obce a jej obyvateľov a na účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja tovarov a poskytovania služieb.
§ 4
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na základe povolenia obce môžu na trhových miestach predávať výrobky a poskytovať služby :
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a sú zapísané podľa osobitného predpisu do evidencie ako samostatne hospodáriaci roľníci,
c) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ktoré preukážu oprávnenie užívať poľnohospodársku alebo lesnú pôdu alebo súhlas vlastníka lesa so zberom lesných plodín,
d) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

§ 5
Správa trhového miesta
1. Správcom trhového miesta je obec Polomka.
2. Obec ako správca trhového miesta môže túto správu zveriť fyzickej alebo právnickej osobe oprávnenej na správu trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu.
3. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný najmä:
a) vypracovať trhový poriadok a predložiť ho na schválenie obci,
b) schválený trhový poriadok zverejniť na trhovom mieste,
c) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
d) dbať na dodržiavanie čistoty a poriadku na trhových miestach.

§ 6
Rozsah a podmienky predaja výrobkov na trhových miestach v meste
1. Na trhových miestach v obci je možné predávať nasledovný tovar:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
b) ovocie a zelenina,
c) kvety
d) potravinárske výrobky určené týmto nariadením pre konkrétne trhové miesto,
e) knihy a periodiká,
f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
g) žreby,
h) včelie produkty odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,
i) balená a nebalená zmrzlina, pričom predaj nebalenej zmrzliny je možné uskutočňovať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom alebo iných prevádzkarniach, ktoré sú na tento účel osobitne vybavené a určené,

2. Na trhoviskách sa, okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môže predávať:
a) čerstvé huby za podmienky osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predaj,
b) dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
c) vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o spôsobe ich nadobudnutia,
d) konzumné ryby v predvianočnom období,
e) všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké ochorenie sa rastlina môže použiť,
f) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru

3. Na príležitostných trhoch sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:
a) vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o spôsobe ich nadobudnutia,
b) konzumné ryby v predvianočnom období,
c) vlastný použitý tovar,
d) burčiak, víno, pivo, medovina,
e) potravinárske výrobky, ktoré je možné predávať ambulantne podľa tohto VZN,

4. Ambulantne sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:
a) pukance,
b) cukrová vata,
c) pečené gaštany,
d) tekvicové jadierka,
e) balené trvanlivé pečivo ( perníky, oblátky a pod.),
f) balená zmrzlina,
g) cukrovinky,
h) iné potraviny sa môžu predávať len v pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto účelu a majú o tom rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu zdravia.
5. Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria.
6. Na trhových miestach  je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,
m) domácky vyrobené potravinové produkty, napr. kompóty, sirupy,

7. Obec môže dočasne zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je to v záujme obyvateľstva obce.

§ 7
Trhoviská
Na území obce sú zriadené tieto trhoviská:
a) trhovisko pri zdravotnom stredisku , Osloboditeľov  č. 14  - vchod  z  ulice Jesenského,
b) predajné stoly v kultúrnom dome – vestibul KD, ul. Osloboditeľov 15
c) verejné priestranstvá určené na príležitostný trh
- centrálna časť pri  nákupnom stredisku
- športový areál

§ 8
Trhové dni
Trhové dni v obci sú pondelok až sobota. Príležitostné trhy sa môžu konať aj v nedeľu.

§ 9
Prevádzkový čas na trhoviskách
1. Pre trhoviská v obci sa určuje prevádzkový čas nasledovne od 7,00 do 17,00 hod.
2. Podrobnosti o prevádzkovom čase trhoviska ustanoví príslušný trhový poriadok.

§ 10
Príležitostné  trhy
1. Obec zriaďuje príležitostné trhy pri príležitosti konania sa týchto akcií (jarmoky, výstavy, veľtrhy):
a) Polomský jarmok
b) na ródeu
c) Polomské dni
2. Povolenia k ďalším príležitostným trhom vydáva obec na základe žiadosti podľa individuálneho posúdenia.

§ 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie svojím menom, priezviskom a adresou predávajúceho alebo názvom a sídlom,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú a registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi príležitostného trhu, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu trhového dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb,
d) pri predaji lesných plodín súhlas vlastníka lesného pozemku na ich zber,
e) doklad o nadobudnutí tovaru, ktorý sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,

§ 12
Trhové poplatky
1. Poplatok za vyhradené  miesto na trhovom mieste je  5,- € na deň.
2. Za prenájom stolov vo vestibule kultúrneho domu je 60,- € za jednu predajnú akciu.
3. Ostatné poplatky za prenájom verejného priestranstva sú upravené vo VZN o miestnych daniach.

§ 12
Orgány dozoru
1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových  miestach vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obec Polomka -   starosta obce a poverení zamestnanci obce,
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16.596,-€ v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja a výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Evidenciu o uložených sankciách vedie obec cestou obecného úradu.
4. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.

§ 13
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov obce o miestnych daniach.
2. Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 10.5.2010, uznesením č. 254/210- OZ a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Polomke , t.j. 26.5.2010
3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenie sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 15/1998  o trhovom poriadku a podmienkach predaja na území obce Polomka zo dňa 30.7.1998 vrátane doplnkov.

                                                                                                              Ing. Ján Lihan
                                                                                                 starosta obce

Návrh tohto VZN
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 23.04.2010

VZN schválené dňa :10.5.2010

VZN po schválení vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa : 11.5.2010