VZN o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci (49/2012)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 49/2012

o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci

 

Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. b), c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. d), e), f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia :

 

ČASŤ 1

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

1.       Predmetom úpravy podľa tohto VZN je určenie podmienok a zásad starostlivosti pri dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území obce.

2.       Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty je základným predpokladom ochrany a zveľaďovania životného prostredia a kvality susedského a občianskeho spolunažívania.

 

§ 2

Základné pojmy

Pre účely tohto VZN sa rozumie:

a)       verejným priestranstvomsú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky,  parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty), verejné plochy zelene, nábrežia, parky, lesy, zverejnené záhrady, nezastavané územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií,

b)       užívaním verejného priestranstvaje využívanie priestorov verejných priestranstiev obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom alebo ich využívanie osobitným (zvláštnym) spôsobom v rozsahu príslušného oprávnenia alebo povolenia,

c)       miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám,

d)       miestne komunikáciesú cesty, ulice, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné priechody.

e)       spevnenými plochamiverejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonaná taká povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch,

f)        cestným pozemkomje teleso miestnej komunikácie a cestné pomocné pozemky. Teleso miestnej komunikácie je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov,

g)       verejnou zeleňouje súbor drevín, bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinul na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom a tvorí prírodnú časť životného prostredia obce,

h)       vodnými prvkamivo verejných plochách sú vodné toky,  vodné nádrže, pramene, studničky, fontány

i)         nočným pokojom je doba (časový úsek) určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov,

j)        trvalo primeraným upratovaním a udržiavaním čistoty a poriadku sa rozumie pravidelný výkon činností, ktorých účelom je zbavenie vymedzeného priestoru nečistôt a iných závad, najmä očistením od papiera a iného odpadu, pokosením trávy, orezaním konárov a zabráneniu vzniku, resp. odstránenie následkov iného možného nebezpečenstva na živote alebo zdraví,

k)       zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.

l)         zdravým spôsobom života obyvateľov obcesa rozumie navodzovanie a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, alebo nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá bez dozoru a kontroly ako aj na cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej osoby.

 

ČASŤ 2

Správa a údržba verejného priestranstva

§ 3

Spevnené plochy

1.       Za spevnené plochy, ktoré sú zaradené do siete miestnych komunikácií zodpovedá obec, ktorá môže touto činnosťou poveriť inú osobu (správcu).

2.       Ide najmä o:

a)       komunikácie,

b)       chodníky,

c)       námestia,

d)       parkoviská,

e)       priľahlé chodníky štátnych ciest /s výnimkou na mostoch/,

f)        nástupištia hromadnej (autobusovej) dopravy.

3.       V pôsobnosti a správe obce nie sú komunikácie na uliciach:

a)             SNP – dolná časť (od hlavnej cesty na železničnú stanicu), je to cesta III. triedy v správe BBRSC

b)             Osloboditeľov – hlavná cesta –  štátna cesta I. triedy I/66

 

§ 4

Miestne komunikácie

1.       Za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a za pravidelné čistenie prejazdných úsekov ciest zodpovedá obec, ktorá môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť na iný subjekt (správcu).

2.       Údržbou, udržiavaním čistoty a zjazdnosti miestnych komunikácií sa rozumie najmä ich zametanie, kropenie, umývanie, odstraňovanie snehu a poľadovice a čistenie kanalizačných a uličných (dažďových) vpustí.

3.       Rozsah, spôsob a frekvenciu úkonov vyplývajúcich z údržby, čistenia a zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií určí obec.

4.       Vady v zjazdnosti miestnych komunikácií a v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest, ako aj vady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, je povinný bez prieťahov odstraňovať obec (správca).

5.       Za údržbu, čistotu a schodnosť chodníkov zodpovedá :

             a)      obec, ktorá môže týmito činnosťami poveriť a výkon správy previesť na iný subjekt (správcu), alebo zabezpečiť dodávateľsky prostredníctvom iných osôb,

             b)      iné fyzické a právnické osoby, ktorým uvedené vyplýva z vlastníckeho práva, práva užívania alebo správy.

6.         Údržbou, udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie najmä ich zametanie, zmývanie, splachovanie, odstraňovanie blata, snehu, poľadovice, buriny, odpadkov a iných nečistôt brániacich ich riadnemu užívaniu.

7.         Čistenie sa vykonáva po celej šírke a dĺžke chodníka, pričom musí byť vykonávané tak, aby chodci boli čo najmenej obťažovaní.

8.         Hlavné čistenie sa vykonáva v čase od 6,00 hod. do 7,00 hod., pričom musí byť vykonané načas a riadne. Ak je to nutné, treba chodník čistiť aj viackrát opakovane v priebehu dňa (hlavne od odpadkov a hrubších nečistôt). Zametené nečistoty sa ukladajú do smetných nádob.

9.         Na území obce sa zakazuje zhŕňať zmetené nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných (kanálových) vpustí, na zelené pásy, alebo tieto ponechávať zhrnuté na chodníkoch, alebo ich spaľovať.

 

§ 5

Zimná údržba

1.       V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov (pri širších chodníkoch pás široký minimálne 1m), pásov určených na prechod v šírke minimálne 1m a priľahlých schodíšť najneskôr do 7,30 hod., ak obec neurčí inak.

2.       Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr po jej vytvorení, najmä včasným posypaním hmotami, ktoré zdrsnejú námrazu, t.j. inertnými materiálmi a to po celej určenej šírke. Za zabezpečenie posypových hmôt zodpovedá povinná osoba (vlastník, správca, užívateľ).

3.       Pri ďalšom zasnežení treba čistenie chodníkov podľa potreby opakovať viackrát bez zbytočného odkladu.

4.       V zimnom období sa musí sneh zhŕňať z chodníkov na okraj vozovky tak, aby bol zabezpečený prechod cez ulicu, prístup do domov a k inžinierskym sieťam (kanalizácia, vodovod, plyn a pod.) a k stanovištiam smetných nádob. Odvážanie nahromadeného snehu zabezpečuje správca komunikácie.

5.       Obec každoročne schvaľuje operačný plán zimnej údržby na príslušné obdobie.

 

§ 6

Verejná zeleň

Podrobnosti o starostlivosti a správe verejnej zelene sa upravujú osobitne.

 

§ 7

Vodné prvky

1.       Na nakladanie s vodami a na starostlivosť a správu vodných prvkov sa vzťahujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy.

2.       Do vodných prvkov alebo vo vodných prvkoch sa zakazuje najmä:

-          vhadzovať smeti, odpad a obdobné veci, alebo ich do vodných prvkov ukladať, najmä na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť splavené,

-          vypúšťať alebo vylievať do vodných prvkov tekutiny zdravotne závadné alebo inak nebezpečné (napr. oleje, pohonné látky, žieraviny a iné tekutiny) a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd a život v nich,ohrozovať zdravie a bezpečnosť obyvateľov obce a užívateľov vodných prvkov, alebo, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodných prvkov,

-          umývať a na brehoch vodných prvkov vykonávať údržbu a opravu strojov a zariadení, najmä motorových vozidiel,

-          používať vodné prvky na umývanie a kúpanie osôb a zvierat.

 

ČASŤ 3

Užívanie verejného priestranstva

§ 8

Spôsoby užívania verejného priestranstva

1.       Spôsoby užívania verejného priestranstva:

a)       bežné užívanie verejného priestranstva,

b)       osobitné užívanie verejného priestranstva.

2.       Bežné užívanie verejného priestranstvaje využívanie priestorov verejných priestranstiev obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom.

3.       Iné užívanie verejného priestranstva ako všeobecným (bežným) spôsobom sa považuje za osobitné užívanie verejného priestranstva.

4.       Osobitným užívaním verejného priestranstva sa tak rozumie jeho využívanie nad obvyklú mieru alebo iné, než obvyklé účely, a to najmä:

a)       užívanie verejného priestranstva na uloženie odpadu, postavenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, ostatné stavebné zariadenie a pod.), uloženie veľkoobjemového kontajneru a pod.,

b)       užívanie verejného priestranstva na reklamné účely, propagačné a komerčné účely, prezentácie firiem a politických strán, (napr. umiestnenie informačných stojanov, vylepovanie plagátov a pod.),

c)       užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zábavných zariadení (napr. kolotočov, lunaparkov, cirkusov a pod.),

d)       užívanie verejného priestranstva v zmysle osobitného všeobecne záväzného nariadenia obce.

5.       Za neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva sa považuje jeho užívanie bez splnenia si oznamovacej povinnosti a bez predchádzajúceho súhlasu príslušného správcu dane.

6.       Podrobnosti o postupe, povoľovaní a spoplatnení osobitného užívania verejného priestranstva upravuje osobitné všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach.

 

§ 9

Zvláštne užívanie miestnych komunikácií

1.       Zvláštne užívanie miestnych komunikácií je užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené.

2.       Podrobnosti o postupe a povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií ustanovuje osobitný predpis. (zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/)

 

ČASŤ 4

Osobitné práva a povinnosti vlastníkov (správcov, užívateľov)

§ 10

1.       Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj majetok rodinných domov a priľahlých pozemkov, sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené.

2.       Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní objekty obchodov alebo iných prevádzok poskytujúcich služby, sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené a to aj mimo času ich prevádzky.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom  území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciu, sú povinní bez prieťahov odstraňovať užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom ¹/.

3.       Ak sú na miestach verejnosti prístupných vlastníkmi (správcami, užívateľmi) týchto nehnuteľností vysadené pásy zelene, sú títo povinní takéto plochy riadne udržiavať a čistiť.

4.       Na zabezpečenie údržby a čistoty a na osobitosti zimnej údržby sa primerane použijú ustanovenia tohto VZN.

Osoby podľa ods. 2 sú povinné v zimnom období čistiť chodníky od snehu a poľadovice. Sneh sa musí zhŕňať na okrej chodníka k ceste alebo k miestnej komunikácii. V prípade vytvorenia poľadovice sa musia chodníky posypať inertným materiálom (piesok, drva).

Sneh a ľad z chodníka treba odstrániť tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení, alebo plochy na manipuláciu s materiálom alebo tovarom.

Užívatelia nehnuteľnosti, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené ²/.

5.       Zabezpečenie údržby a čistoty môže vlastník (správca, užívateľ) zveriť aj inej fyzickej alebo právnickej osobe k tomu spôsobilej.

6.       V prípade potreby Obec Polomka  ustanoví, v ktorej časti obce  je potrebné zabezpečovať údržbu a čistotu opakovane, resp. viackrát denne.

 

§ 11

1.       Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľností sú ďalej povinní:

a)       trvalo primerane udržiavať a upratovať priľahlé dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, najmä zabrániť, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvo,

b)       upraviť konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na chodníky, cesty a ulice do výšky 3m a konáre prerastajúce cez ploty (príp. živé ploty) upraviť na hranicu vlastného pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

c)       umiestniť, upevniť a upraviť kvetináče, nádoby na kvety a iné predmety na vonkajšej strane okien, aby z nich nestekala voda a aby neohrozovali bezpečnosť chodcov,

d)       opatriť všetky budovy na čelnej strane a zo strany chodníkov funkčným odkvapovým žľabom a odkvapovými rúrami, aby dažďová voda nestekala zo striech priamo na chodníky, chodcov a miestne komunikácie,

e)       bezodkladne čistiť a zbavovať uličné priečelia (fasády) obytných domov a iných objektov nevhodných kresieb a nápisov,

f)        upravovať a umiestňovať obchodné reklamy, firemné a informačné tabule tak, aby boli čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom alebo nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

2.       Držitelia predajných stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní v okolí týchto zariadení zabezpečiť čistotu a poriadok v rozsahu podľa pokynov a usmernení obce vzhľadom na povahu a umiestnenie prevádzky, a súčasne sú povinní nakladať s odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

 

ČASŤ 5

Verejný poriadok a verejná čistota

§ 12

Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty

1.       Subjekt zodpovedajúci za čistotu verejného priestranstva je povinný najmä:

a)       zabezpečovať pravidelné čistenie a sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty na verejnom priestranstve

b)       zabezpečovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich vyprázdňovať, starať sa o čistotu ich okolia a o ich udržiavanie.

c)       starať sa , aby odpadky boli odvážené len na určené miesto

d)       čistenie verejného priestranstva zabezpečovať tak, aby boli jej užívatelia čo najmenej obťažovaní

2.       Na území obce je zakázané najmä:

             a)      poškodzovať, znečisťovať alebo inak ohrozovať verejné priestranstvá,

             b)      obťažovať užívateľov verejných priestranstiev hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,

             c)      rušiť pokojný stav, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce spôsobom, kedy by nad mieru primeranú pomerom došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného,

             d)      neoprávnene vyberať odpad z nádob určených na jeho likvidáciu,

             e)      nechať chované a držané zvieratá vnikať na verejné priestranstvá (najmä detské ihriská a iné priestranstvá užívané predovšetkým deťmi) bez dozoru a kontroly a na cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej osoby, ako aj  nechať nečistotu po zvierati na verejnom priestranstve,

              f)      skladať, rozoberať, opravovať alebo umývať na verejných priestranstvách motorové vozidlá, stroje, mechanizmy alebo ich časti, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových svetiel a evidenčných značiek vozidiel čistou vodou,

             g)      parkovať alebo odstavovať motorové vozidla, stroje, mechanizmy alebo ich časti s výnimkou miest na to určených,

             h)      používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku s výnimkou 31.12. a 1.1. kalendárneho roka, s výnimkou akcií povolených, resp. schválených obcou a s výnimkou ich oprávneného použitia odborne spôsobilými osobami.

§ 13

Nočný pokoj

1.       Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený:

  • Pracovné dni   - od 22.00 hod. do 5.00 hod.
  • sobota-nedeľa- od 23.00 hod. do 6.00 hod

2.       Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom.

3.       Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka:

a)       vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno vykonať v inom čase - úpravy komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí,

b)       uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kultúrnych, športových, hudobných a pod.) organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce.

 

ČASŤ 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :

a)       starosta obce

b)       poslanci obecného zastupiteľstva,

c)       hlavný kontrolór,

d)       obecný úrad – poverení zamestnanci,

§ 15

Sankcie

1.         Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.         Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33,- €.

3.         Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,-€.

 

§ 16

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Polomke  sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 21.6.2012 uznesením č. 113/2012 OZ. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v  Polomke, t. j.7.7.2012

2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 02/1991 o verejnom poriadku v obci Polomka.

                                                                                                                Ing. Ján Lihan

                                                                                                              starosta obce                                 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 4.6.2012

Zverejnené na úradnej tabuli obce po schválení dňa: 22.6.2012

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 8.7.2012

 

P O Z N Á M K Y :

1/ § 9, ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

2/ § 9a, ods. 4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.