VZN Obce Polomka č. 42/2010 o trhových miestach v obci - dodatok 1

Dodatok č. 1

VZN Obce Polomka č. 42/2010

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

 

Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe  ustanovenia § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom  č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien  a doplnkov vydáva

 

Dodatok č. 1

 

Všeobecne záväzného nariadenia

Obce Polomka  č. 42/2010 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo uznesením č. 254/2010 zo dňa 10.5.2010 na VZN č. 42/2010, ktoré dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

1.       V  § 12 Trhové poplatky  sa mení bod č. 1 a 2 takto: 

 

Trhové poplatky

1.       Poplatok za vyhradené miesto na trhovom mieste je 5,50 € na deň. (vrátane DPH)

2.       Za prenájom stolov vo vestibule kultúrneho domu je 60,- € za jednu predajú akciu. (vrátane DPH)

 

 

§ 2
Ostatné ustanovenia VZN č. 42/2010 o podmienkach predaja  na  trhových miestach v obci  ostávajú nezmenené.
 
§3
Dodatok č. 1 VZN obce Polomka č. 42/2010 o podmienkach predaja na trhových miestach v obci  bol schválený obecným   zastupiteľstvom v Polomke dňa 15.12.2011  uznesením číslo 83/2001-OZ a nadobúda účinnosť 1.1.2012.
 
                                                                                                   Ing. Ján Lihan

                                                                                                                 starosta obce                                      

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením dňa: 30.11.2011

Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa: 16.12.2011

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 2.01.2012