VZN Obce Polomka č. 42/2010 o trhových miestach v obci - dodatok 2

 

Návrh

Dodatok č. 2

VZN Obce Polomka č. 42/2010

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

 

Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe  ustanovenia § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom  č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien  a doplnkov vydáva

Dodatok č. 2

Všeobecne záväzného nariadenia

Obce Polomka  č. 42/2010 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo uznesením č. 254/2010 zo dňa 10.5.2010 na VZN č. 42/2010, ktoré dodatkom č. 2 mení a dopĺňa nasledovne:

1.       V  § 12 Trhové poplatky  sa mení bod č. 1 a 2 takto: 

Trhové poplatky

1.       Poplatok za vyhradené miesto na trhovom mieste je 5,50 €  na deň.

2.       Za prenájom stolov vo vestibule kultúrneho domu je 60,- €  za jednu predajnú akciu.

§ 2
Ostatné ustanovenia VZN č. 42/2010 o podmienkach predaja  na  trhových miestach v obci  ostávajú nezmenené.
§3
Dodatok č. 2 VZN obce Polomka č. 42/2010 o podmienkach predaja na trhových miestach v obci  bol schválený obecným   zastupiteľstvom v Polomke dňa .......... uznesením číslo .......... a nadobúda účinnosť ..........
                                                                                                   Ing. Ján Lihan

                                                                                                    starosta obce                                      

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením dňa: 14.02.2012

Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa: ................

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: ................