VZN Obce Polomka číslo 57/2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

Obec Polomka na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §4 ods. 3 písm. m) a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzného  nariadenia Obce Polomka číslo 57/2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

1.       Toto všeobecne záväzne nariadenie  podrobnejšie upravuje vyhlásenie, prípravu, organizáciu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci Polomka.

2.       Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom miestne referendum rozumie priame hlasovanie obyvateľov obce Polomka o dôležitých otázkach samosprávy obce, v ktorom obyvatelia obce slobodne a nezávislé vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas s návrhom, ktorý im bol predložený na vyjadrenie.

§ 2

Oprávnenie na hlasovanie v miestnom referende

1.       Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ Obce Polomka, ktorý má podľa osobitného predpisu [1]  právo voliť do orgánov samosprávy obce.

 

DRUHÁ ČASŤ

VYHLÁSENIE  MIESTNEHO REFERENDA

§ 3

Oprávnenie a dôvody vyhlásenia miestneho referenda

1.       Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je Obecné  zastupiteľstvo.

2.       Obecné zastupiteľstvo  vyhlási miestne referendum, ak ide o 

a)      zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce

b)      odvolanie starostu [2]

c)       zmenu označenia obce

d)      petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov [3]

e)      ak tak ustanovuje osobitný zákon

3.       Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 2 písm. a, ak sú splnené podmienky rozdelenia  podľa osobitného predpisu. [4]

4.       Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu podľa odseku 2 písm. b) ak

a)      o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov

b)      hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostané všeobecne záväzné právne predpisy. [5]

5.       Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.  [6]

6.       O návrhu podľa odseku 4 písm. b)  rozhoduje obecné zastupiteľstvo  nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.[7]

7.       Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. [8]

8.       Návrh na vyhlásenie miestneho referenda  obecnému zastupiteľstvu predkladá starosta, poslanec obecného zastupiteľstva  alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva.

 

§ 4

Petícia za vyhlásenie miestneho referenda

1.       Petícia, ktorá má za cieľ vyvolať konanie miestneho referenda, musí okrem všeobecných náležitosti petície podľa osobitného predpisu [9]  obsahovať pri každom podpise uvedenie mena a priezviska podpisujúceho, jeho dátum narodenia a trvalého pobytu , ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice a číslo domu a k takýmto údajom pripojí svoj podpis.

2.       Na petícií za vyhlásenie miestneho referenda musí byť uvedené

a)      znenie navrhovanej otázky, alebo viacerých otázok, ktoré majú byť predmetom referenda

b)      osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, určená na styk s obecným zastupiteľstvom

c)       členovia petičného výboru, ak je petičný výbor vytvorený

3.       Petícia za vyhlásenie miestneho referenda a petičné hárky s podpismi oprávnených voličov sa odovzdajú obecnému úradu cez podateľňu Obecného úradu v Polomke. Obecný úrad vystaví zástupcovi petície potvrdenie o odovzdaní petície, o počte  petičných hárkov a počte podpisov na nich.

4.        Petíciu podľa  §3 ods. 2 písm. d) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta. Starosta neoveruje petíciu podľa §3 ods. 4 písm a) , ktorá požaduje vyhlásiť referendum o odvolaní starostu. [10]

5.       Pri overovaní petície má právo byť prítomný zástupca petície alebo iný poverený člen petičného výboru, ak o to požiadajú.

§5

Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

1.       Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.

2.       Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:

a)      na základe čoho sa miestne referendum vyhlasuje

b)      dátum prijatia uznesenia alebo dátum prijatia petície obyvateľov obce

c)       predmet referenda

d)      otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie., otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „  áno “ alebo „ nie “., otázky nesmú byť navzájom podmienené.

e)      deň konania a hodinu začiatku a ukončenia  miestneho referenda

f)       určenie lehoty na vytvorenie okrskov a volebnú miestnosť v každom z nich  na konanie  miestneho referenda

g)      určenie lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum

h)      určenie lehoty na prvé zasadnutie orgánov pre miestne referendum

i)        určenie osoby/ osôb, ktoré budú zodpovedné za organizačno – technické zabezpečenie prípravy a priebehu miestneho referenda

j)         ustanovenie tohto nariadenia, na základe ktorých sa miestne referendum vyhlasuje

3.       Miestne referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu od 7,00 do 22,00 hodiny.

4.       Lehota na prvé zasadnutie referendových komisií musí byť určená tak, aby sa zišli najneskôr 30 dní pred termínom konania referenda. Lehota pre delegovanie členov a náhradníkov referendových komisií je 5 dní pred stanoveným termínom ich prvého zasadnutia.

5.       Zástupca petície a členovia petičného výboru majú právo vystúpiť v rozprave k bodu programu, ktorým je vyhlásenie referenda na základe petície . Na ich vystúpenie sa vzťahujú ustanovenia rokovacieho poriadku zastupiteľstva o vystúpení poslancov v rozprave.

§ 6

Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda

1.       Petícia za vyhlásenie miestneho referenda sa overí najneskôr do 30 dní od jej doručenia obecnému úradu. Ak spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia, predloží ju starosta obce na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva po jej overení. 

2.       Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom [11] a ak ide o rozdelenie obce , aj náležitosti podľa § 3 ods. 3 , obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci., to platí aj v prípade petície podľa § 3 ods. 4 písm. a) . [12]

3.       Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa §3 ods. 2 písm a) b) c) a e) a ods. 7 tak aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. [13]

 

 

TRETIA ČASŤ

PRÍPRAVA MIESTNEHO REFERENDA

§7

Okrsky

1.       Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení miestneho referenda rozhodne o vytvorení okrskov, súčasťou rozhodnutia je presné určenie územia okrsku a referendových miestnosti.

2.       Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia o volebných okrskoch podľa osobitného predpisu [14] s tým, že okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených voličov. 

 

§8

Zoznamy oprávnených voličov

1.       Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende v jednotlivých okrskoch vyhotoví Obecný úrad zo stáleho zoznamu voličov podľa osobitného predpisu.[15] Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí sú obyvateľmi obce podľa osobitného predpisu[16] a najneskôr v deň  konania referenda dovŕšili 18 rokov veku.

2.       Zoznam oprávnených voličov odovzdá Obecný úrad okrskovej referendovej komisii najneskôr dve hodiny pred začatí hlasovania.

3.       Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať   mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými prišli do styku. [17]

 

§9

Informovanie oprávnených voličov

1.       Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom  uvedie:  dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda  alebo doručenia petície, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície, referendovú otázku alebo otázky , ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas  konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka.  Oznámenie zverejní  v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým. [18]

2.       Ak obec všeobecne záväzným nariadením podľa osobitného predpisu [19] určila miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií, vyhradí

a)      jednu polovicu tejto plochy na prezentáciu názorov politických strán a hnutí, ktoré majú zastúpenie v zastupiteľstve, a nezávislých poslancov, ak sú zastúpení v zastupiteľstve

b)      druhú polovicu  tejto plochy na prezentáciu názorov obyvateľov obce

3.       Vyhradená plocha podľa ods. 2 písm. a)  musí zodpovedať  zásadám rovnosti politických strán a nezávislých poslancov.

4.       Vyhradená plocha podľa ods. 2 písm. b) musí byť rovnomerne rozdelená medzi obyvateľov obce podporujúcich kladnú a zápornú odpoveď na referendovú otázku, prípadne kladné a záporné odpovede na referendové otázky. 

§ 10

Obmedzenia súvisiace s konaním referenda

1.       Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v referende možno najneskôr tri dni predo dňom konania referenda.

2.       Komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

3.       V deň konania referenda je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.

4.       Počas konania referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídlia  okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí. [20]

 

§11

Organizačne zabezpečenie miestneho referenda

1.       Za organizačné zabezpečenie miestneho referenda zodpovedá obecný úrad. Starosta určí osoby, ktoré budú zodpovedné za organizačno – technické zabezpečenie prípravy a priebehu miestneho referenda.

2.       O prípravách v referendovej miestnosti, priestoroch  na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v referendovej miestnosti  a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia primerane ustanovenia osobitného predpisu. [21]

ŠTVRTÁ ČASŤ

REFERENDOVÉ KOMISIE

§12

Všeobecné ustanovenia

1.       Pre organizáciu miestneho referenda, riadenie priebehu hlasovania, sčítavanie hlasov a zisťovanie výsledkov hlasovania sa zriaďujú referendové komisie, ktorými sú:

a)      obecná referendová komisia 

b)      okrsková referendová komisia , ktorá sa vytvára pre každý okrsok

2.       Do každej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka

a)      starosta

b)      každá politická strana, ktorá je zastúpená v zastupiteľstve

c)       nezávislí poslanci, ak sú zastúpení v zastupiteľstve

d)      petičný výbor, ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície

3.        Ak sa nezávislí poslanci nezhodnú na jednom členovi komisie a jednom náhradníkovi jednomyseľne, určia ich hlasovaním. Ak nezávislí poslanci tvoria najmenej jednu polovicu poslancov, majú právo delegovať dvoch členov komisie a dvoch náhradníkov.

4.       Ak nebol zriadený petičný výbor, deleguje členov komisie a ich náhradníkov podľa odseku 2 ods. d) zástupca petície.

5.       Mená, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonické a  e- mailové kontakty na delegovaných členov a náhradníkov komisie sa oznamujú starostovi. 

6.       Komisia má najmenej  päť  členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom podľa odseku 2, určí zostávajúcich členov komisie obecné zastupiteľstvo uznesením.

7.       Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta v lehote určenej uznesením obecného zastupiteľstva o vyhlásení  miestneho referenda .

8.       Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením  sľubu tohto znenia: „ Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. “  [22] Sľub sa skladá písomne. Odmietnutie zloženia sľubu alebo sľub s výhradou majú za následok zánik členstva v komisii.

9.       Na prvom zasadnutí určí žreb z členov obecnej a okrskovej komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie. [23]

10.   Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.[24]

11.   Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena starostom, politickou stranou, petičným výborom alebo zástupcom  petície, ktorí člena delegovali. Oznámenie sa doručuje starostovi prostredníctvom podateľne obecného úradu. Rovnako zaniká doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie. Funkcia  člena komisie zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní pred konaním referenda. To sa netýka náhradníkov.

12.   Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, predseda komisie povolá náhradníka. Podpredsedu komisie zo zákona môže pri výkone funkcie člena komisie zastupovať zamestnanec ním riadeného úradu, ktorého určí.

13.   Ak po prvom zasadnutí komisie klesne počet členov komisie pod päť a na uvoľnené miesto neexistuje náhradník delegovaný oprávneným subjektom, vymenuje chýbajúcich členov komisie starosta zo zoznamu náhradníkov, ktorý pre tento účel schválilo obecné zastupiteľstvo.  Ak takýto zoznam náhradníkov schválený zastupiteľstvom neexistuje, starosta môže za člena komisie vymenovať aj inú osobu.

14.   Zapisovateľa komisie vymenúva a odvoláva starosta spravidla zo zamestnancov obecného úradu. Zapisovateľ nie je členom komisie. Zapisovateľ plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti súvisiace s plnením úloh komisie.

              

§13

Obecná referendová komisia

1.       Obecná referendová  komisia

a)      dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave a vykonaní  miestneho referenda

b)      spolupracuje s osobami poverenými organizačno – technickým zabezpečím miestneho referenda pri príprave miestneho referenda

c)       dohliada na pripravenosť okrskových komisií

d)      dozerá na priebeh a zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch

e)      rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskových komisií

f)       zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende

g)      vyhotoví zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom referende

h)      doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende zastupiteľstvu

i)        odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov miestneho referenda do úschovy obecnému úradu

j)        plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia 

§ 14

Okrsková referendová  komisia

1.       Okrsková referendová  komisia

a)      v deň konania miestneho referenda zabezpečuje riadny priebeh hlasovania v okrsku, dbá o poriadok v referendovej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí

b)      vykonáva sčítavanie hlasov

c)       vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania obecnej komisii

d)      odovzdáva dokumenty súvisiace s hlasovaním v okrsku do úschovy obecnému úradu  

e)      plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia

f)       ak zastupiteľstvo v uznesení o vyhlásení referenda nerozhodlo o vytvorení okrskov, plní úlohy okrskovej komisie obecná komisia

PIATA ČASŤ

KONANIE MIESTNÉHO REFERENDA

§ 15

Hlasovacie lístky

1.       Na hlasovacom lístku sa uvádza:

a)      deň konania miestneho referenda

b)      referendová otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „ ÁNO “ a druhý slovom „ NIE “

c)        poučenie s spôsobe hlasovania

2.       Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce .

3.       Vzor hlasovacieho lístku schvaľuje obecná komisia. Vyhotovenie a tlač hlasovacích lístkov zabezpečuje Obecný úrad.

4.       Obecný úrad zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám .

5.       Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v referendovej miestnosti v deň konania referenda.

§ 16

Hlasovanie

1.       Oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je možné.

2.        Oprávnený volič dostane po vstupe do referendovej miestnosti hlasovací lístok opatrený odtlačkom  úradnej pečiatky obce.

3.       Oprávnený volič  upraví hlasovací lístok v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, ktorý musí zaručovať dodržanie tajnosti hlasovania.

4.       Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo,  že na otázku odpovedá „nie“. Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú z otázok samostatne. Oprávnený volič nie je povinný odpovedať na všetky referendové otázky.

5.       Po úprave hlasovacieho lístka ho oprávnený volič vloží  do hlasovacej schránky.

6.       Hlasovanie nie je platné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa tohto nariadenia.

7.       Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo ak je upravený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo ak nie je upravený vôbec.

8.       O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.

9.       Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú komisiu požiadať o to, aby oprávnený volič mohol hlasovať mimo referendovej miestnosti. V takom prípade okrsková  komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou hlasovacou schránkou a hlasovacími lístkami. Vyslaní členovia okrskovej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.

10.   V referendovej miestnosti majú právo byť prítomní počas hlasovania oprávnených voličov a počas sčítania hlasov okrskovou komisiou pozorovatelia  registrovaní najmenej tri dni pred termínom miestneho referenda obecnou komisiou.

11.    Obecná komisia zaregistruje pozorovateľov pre miestne referendum , ak to písomne navrhne

a)      5% oprávnených voličov formou petície

b)      najmenej 1/5 poslancov zastupiteľstva

c)       občianske združenie[25], ktoré vyvíja  činnosť na území obce

12.   Pozorovatelia majú právo dohliadať na priebeh hlasovania a sčítavania hlasov a majú právo vyhotoviť si na vlastné náklady kópiu zápisnice okrskovej komisie. Právo vyhotoviť si kópiu zápisnice má aj každý člen okrskovej a obecnej komisie.

 

ŠIESTA ČASŤ

ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA

§ 17

Sčítanie hlasov okrskovou komisiou

1.       Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda okrskovej komisie zapečatiť  nepoužité hlasovacie lístky. Potom dá otvoriť hlasovacie schránky. Ak bola použitá aj prenosná hlasovacia schránka, komisia obsah oboch schránok po ich otvorení zmieša.

2.       Po otvorení hlasovacej schránky okrsková komisia vylúči prípady neplatného hlasovania a zistí:

a)      celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov

b)      počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania

c)       počet platných hlasovacích lístkov

d)      počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“     ku každej referendovej otázke

3.       Pre postup pri sčítaní odpovedí okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia osobitného zákona v časti o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou.[26]

4.       Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda, ostatní členovia komisie a zapisovateľ . Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.

5.       V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:

a)      čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia

b)      počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

c)       počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

d)      počet odovzdaných hlasovacích lístkov

e)      počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

f)       počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke

g)      číslo okrsku

6.       K zápisnici komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané a uzneseniach, ktoré k nim prijala.

7.       Predseda okrskovej komisie po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania odovzdá jeden rovnopis obecnej komisii, druhý rovnopis obecnému úradu.

8.       Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

§  18

Zápisnica o výsledku hlasovania v miestnom referende

1.       Obecná komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende v obci.

2.       Obecná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende v obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda, ostatní členovia obecnej komisie a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

3.       V zápisnici obecná komisia uvedie:

a)      celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku

b)      celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie

c)       celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky

d)      celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov

e)      celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

f)       celkový počet odpovedí „áno“ a celkový počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke

4.       V zápisnici obecná komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali a uznesení ktoré k nim pripojila, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní miestneho referenda.

5.       Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende odovzdá predseda obecnej komisie jeden rovnopis zápisnice a celú dokumentáciu o činnosti   obecnej komisie bez zbytočného odkladu do úschovy obecnému úradu. Druhý rovnopis zápisnice doručí obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí podľa  §19.

§ 19

Vyhlásenie výsledkov referenda

1.       Výsledky referenda sú platné , ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov  ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

2.       Zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli [27] a internetovej stránke.

3.       Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá starosta zasadnutie zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v lehote 3 dní odo dňa doručenia zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende, spravidla zvolá zastupiteľstvo tak, aby sa jeho zasadnutie konalo najbližší pondelok po dni konania miestneho referenda.     

4.       Ak starosta zasadnutie nezvolá vôbec, alebo ho nezvolá v takom termíne, aby bola dodržaná zákonom stanovená trojdňová lehota na vyhlásenie výsledkov miestneho referenda, zasadnutie sa uskutoční  najbližší  utorok  po dni ukončenia   miestneho referenda.

5.       Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje:

a)      deň konania referenda

b)      celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom referende

c)       celkový počet oprávnených voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

d)      celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“,  a celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“

e)      konštatovanie, či  ide o platné miestne referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNE USTANOVENIA

§ 20

Spoločné ustanovenia

1.       Výdavky spojené  s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

2.       Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení referenda nerozhodne inak, o nárokoch členov komisií a zapisovateľov platia primerane ustanovenia osobitného predpisu. [28]

3.       Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov . [29]

§ 21

Záverečné ustanovenia

1.       Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 14.8.2014 uznesením 265/2014 – OZ.

2.       Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli  obce dňa: 30.7.2014

3.       Zverejnené  na úradnej tabuli obce po schválení obecným zastupiteľstvom dňa:  15.8.2014.

4.       Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť dňa 30.8.2014.

5.       Zvesené z úradnej tabule obce dňa:2.9.2014

 

V Polomke dňa : 30.7.2014

                                                                                                                                                            Ing. Ján Lihan

                                                                                                                                                             Starosta obce

 


[1] §2 zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

[2] § 13a ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

[3] § 2 ods. 1 a 2 zákona č 346/1990 Z.z.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

[4] § 2a  zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

[5] §13a ods. 3 písm. a zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení    

[6] §13a ods. 3 písm. b zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení    

[7] §13a ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

[8] §4 ods. 3 písm. m,  zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení     

[9] Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve 

[10] § 11a ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení    

[11] Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.

[12] §11a ods. 3 zákona 369/1990 o obecnom zriadení

[13] §11a ods.5 zákona 369/1990 o obecnom zriadení   

[14] §10 zákona č. 346/1990  Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

[15] §4 až 6 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

[16] §3 ods. 1 zákona č. 369/1990Z.z.  o obecnom zriadení

[17] §18 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

[18] §11a ods. 7 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

[19] §30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do samosprávy obcí

[20] §17 zákona 564/1992 Z.z. o spôsobe vykonania referenda

[21] §28 až 33 zákona 333/2004 Z.z.  o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

[22] §11 ods. 3 zákona 564/1992 Z.z.  o spôsobe vykonania referenda

[23] §12 ods. 2 zákona 564/1992 Z.z. o spôsobe vykonania referenda

[24] § 11 ods. 4 zákona 564/1992 Z.z. o spôsobe vykonania referenda

[25] §2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov

[26] §36 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

[27] §11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

[28] §50 zákona č. 333/2004 Z.z.  o voľbách do Národnej rady SR

[29] najmä zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do samosprávy obcí, zákona č. 564/1992 Z.z.  o spôsobe vykonania referenda, zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a zákona 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR