Zamestnanci obce

Zamestnanci obce Polomka

(Predvoľba UTO pre obec Polomka je 048, medzinárodná predvoľba +421 48)

Ing. Ján Lihan

Roman Kohút

Úsek správy a ekonomiky

Mária Maruškinová

 • ved. úseku správy a ekonomiky, správa daní a obecného majetku
 • 6193 102, dane@polomka.sk

Ing. Mária Danieličová,

Danka Vernárska

Janka Hebeňová

Mgr. Milota Koroncziová

 • matričný úrad, osvedčovacia agenda, byty, kanalizácia
 • 6193 283,  matrika@polomka.sk

Diana Ďurčenková

 • správa registratúry, archivácia, kultúra, knižnica, PIO, TIK
 • 6193 190, kultura@polomka.sk

Ing. Stanislav Príboj

 • stavebný úrad, grantové projekty, kontrola prevádzkovania kanalizácie, verejné obstarávanie
 • 6193 138, stavebny.urad@polomka.sk

Marián Kán

Rozličný tovar

Daniela Hasonová

 • vedúca
 • 6193 298
Závodné stravovanie

Drahomíra Fašková

 • vedúca
 • 6193 116
Penzión

Ivana Tokárová

 •  0910 954 639;
Obec Polomka s.r.o.

Marian Kán

PhDr. Magdaléna Melagová

Zuzana Piliarová

 • sklad, TKO

Marián Kán

 • odpadové hospodárstvo
Lyžiarske stredisko - Bučník

Ľubomír Kochan

 • vedúci lyžiarskeho strediska Polomka Bučník
 • 0903 406 750
Penzión Bučník

Ivana Tokárová

Terénne sociálne pracovníčky, Snp 60
 • Mgr. Martina Kubušová
 • Alena Buvalová
 • Janka Kamzíková
 • 0903 489 177

Školy

Základná škola Polomka

RNDr. Magdaléna Sviteková

Materská škola Polomka

Mgr. Janka Vengerová

Súkromná ZUŠ Stanislavy Skladanej

Mgr. Stanislava Skladaná (Kokavcová)

 • riaditeľka
 
Výňatok zo zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 16 Obecný úrad

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. (2) Obecný úrad najmä a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľnou a výpravňou písomností obce, b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. (3) Prácu obecného úradu organizuje starosta. (4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.