Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok

Zoznam zmlúv, faktúr  a objednávok  zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodné zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám za Obec Polomka nájdete tu, a za Obec Polomka s.r.o. nájdete tu.