Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Polomka
Obec Polomka ​​

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

 1. doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. jaro.varecha@gmail.t-com.sk
 2. Zuzana Gergeľová zuzanagergelova1976@gmail.com
 3. Mgr. Ivana Šandorová ivana.sandorova@gmail.com
 4. Bc. Anna Šuchaňová suchtula@gmail.com
 5. Erik Michalec michalec@gmail.com
 6. Ivana Rozložná rozloznaivana@gmail.com
 7. MUDr. Dušan Maruškin
 8. Martina Babničová Mesiarkinová babnicovamam@gmail.com
 9. Janka Štúberová stuberovaj@gmail.com

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

 • 16.02.2023
 • 20.04.2023
 • 15.06.2023
 • 07.09.2023
 • 19.10.2023
 • 14.12.2023

Ďalšie zasadnutia OZ sa budú konať podľa potreby.

Obecná rada

 • doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
 • Zuzana Gergeľová
 • Erik Michalec
Výňatok zo zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 11 Obecné zastupiteľstvo
 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
  • starostu
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
  • podľa osobitného zákona.
 3. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
  • do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
  • od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
  • od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
  • od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
  • od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
  • od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
  • od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
  • od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
  • od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
  • nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
 4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
  • uznášať sa na nariadeniach,
  • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
  • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
  • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
  • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu 11a), ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
  • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 5. § 12 Rokovanie obecného zastupiteľstva
  • Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje inak. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
  • Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
  • Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
  • Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov;12a) to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec, nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
  • Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
  • Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
  • Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
hore

Užitočné informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať

Mobilná aplikacia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
jasná obloha 22 °C 11 °C
streda 4. 10. slabý dážď 19/9 °C
štvrtok 5. 10. takmer jasno 17/8 °C
piatok 6. 10. oblačno 17/9 °C

Facebook lyž. strediska

Facebook lyž. strediska

Facebook lyžiarskeho strediska

Obec Polomka
Obec Polomka ​​