Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Polomka
Obec Polomka ​​

objavujte

rozšírené vyhľadávanie

VZN

Všeobecno záväzné nariadenia

Výňatok zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   § 6 Všeobecne záväzné nariadenia obce

  1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
  2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
  3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
  4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
  5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
  6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
  7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
  8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
  9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
  10. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

2011

VZN č. 43/2011 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Polomka (Doplnok č. 5 VZN č. 34/2008)

VZN o zmenách územného plánu (43 2010).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 875,03 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN č. 45/2011 o zákaze používania alkoholických nápojov a iných omamných látok

VZN o zákaze používania alkoholu (45 2011).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 696,01 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN č. 47/2011 o povodňových plánoch

VZN o povodňových plánoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,06 kB
Vložené: 31. 12. 2023

2010

VZN č. 42/2010 o trhových miestach

VZN o trhových miestach (42 2010).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN o trhových miestach - Dodatok 1 (42 2010)

VZN o trhových miestach - Dodatok 1 (42 2010).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,81 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN o trhových miestach - Dodatok 2 (42 2010)

VZN o trhových miestach - Dodatok 2 (42 2010).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,92 kB
Vložené: 25. 4. 2023

VZN č. 44/2010 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

VZN o miestach pre volebné plagáty (44 2010).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,56 kB
Vložené: 31. 12. 2023

2009

VZN č. 40/2009 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Polomka (Doplnok č. 4 VZN č. 34/2008) Príloha

VZN o územnom pláne (40 2009) príloha.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 70,86 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN č. 40/2009 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Polomka (Doplnok č. 4 VZN č. 34/2008)

VZN o územnom pláne (40 2009).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,97 kB
Vložené: 31. 12. 2023
Zobrazené 21-29 z 29
hore

Užitočné informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať

Mobilná aplikacia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
polojasno 20 °C 4 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 21/8 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 18/11 °C
pondelok 17. 6. slabý dážď 25/10 °C

Facebook lyž. strediska

Facebook lyž. strediska

Facebook lyžiarskeho strediska

Obec Polomka
Obec Polomka ​​